หมู่บ้านโสมตังกุย(บ้านแปกแซม)

บ้านแปกแซม หมู่ 6 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553774,893|774,893||774,8932013213115221.pdf201112181445271.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=195]   วันที่รายงาน  [11/3/2555]
1. การสาธิตเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล
2. การการชม ชิม อาหารที่ผลิตจากเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
3. การชม วีดีทัศน์ด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงาน
4. การรับมอบ เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล จำนวน 20 ตัว คือ เตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ 10 ตัว เตาชีว
มวลเชื้อเพลิงฟืน 10 ตัว
5. การสร้างแบบพิมพ์สำหรับการปั้นโอ่งเพื่อเก็บน้ำ
6. การอบรมวิทยากรการผลิตและการใช้เตาแก๊สชีวมวล

การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรับโครงการพระราชดำริบ้านแปกแซมอยู่ในขั้นการจัดกิจกรรม ซึ่งดำเนินงานถึงการอบรมวิทยากรในการปั่นโอ่งและผลิตเตาแก๊สชีวมวล ยังขาดกิจกรรมด้านการแปรรูปมะขามป้อมซึ่งต้องรอผลผลิต และการฝึกความเชี่ยวชาญวิทยากรด้วยการสนับสนุนวัสดุให้วิทยากรไปฝึกและผลิตใช้ภายในหมู่บ้าน แต่อย่างไรก็ตามชุมชนมีความสนใจในเทคโนโลยีที่โครงการดำเนินการ
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554758,498|742,000||742,0002013213115321.pdf201221101131.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555740,000|276,000|276,000|ใช้หมด2012421748531.pdf2013111142321.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=350]   วันที่รายงาน  [28/8/2555]
-ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=414]   วันที่รายงาน  [11/10/2555]
จากการลงพื้นที่การดำเนินการหมู่บ้าน ว&ท ในพื้นที่โครงการพระราชดำริบ้านแปกแซม ที่ผ่านมานั้นมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีจากเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเป็นการส่งเสริมทางด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยในปี 2555-2557 นั้นเป็นแผนระยะยาวโดยมุ้งเน้นด้านการหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านที่มีมูลค่าสูงเพื่อพัฒนากลุ่มผลิตและแปรรูปโสมตังกุยและมะขามป้อมเพื่อเป็นสินค้า OTOP เพื่อจำหน่ายในท้องตลาด
สำหรับการดำเนินการในหมู่บ้านว&ท ในพื้นที่โครงการพระราชดำริบ้านแปกแซมในปี 2555 นี้นั้นได้ดำเนินการแล้วเสร็จในกิจกรรมต่างๆเช่น การส่งเสริมการปลูกโสมตังกุย การแปรรูปโสม การแปรรูปมะขามป้อมและรวมทั้งการติดตามโครงการที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งการแปรรูปผลิตภัณฑ์โสมและมะขามป้อมให้เป็นผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเป็นนั้นได้ผลเป็นที่หน้าพอใจและในการดำเนินการขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และด้านการตลาดเพื่อให้สินค้ามีช่องทางในการจัดจำหน่ายต่อไปตามแผนงานที่ได้วางไว้
ค่าใช้จ่าย : 276,000
จำนวนผู้รับบริการ : 89
ปัญหาอุปสรรค : • ปัญหาด้านการสื่อสารและเขียนเนื่องจากชุมชนชนในพื้นที่เป็นชาวเขาเผามูเซอไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ต้องใช้ภาท้องถิ่นในการสื่อสารซึ่งจึงเป็นอุปสรรคในการทำงาน
• ปัญหาการลงพื้นที่เนื่องจากพื้นที่อยู่ไกลและการเดินทางที่ยากลำบากในฤดูฝนการเดินทางยังเป็นปัญหาหลักในการทำงาน
• เนื่องจากพื้นที่เป็นหุบเขาทำให้อากาศหนาวในฤดูหนาวและเป็นที่สูงไม่ค่อยมีแสงแดดจึงเป็นปัญหาในการอบแห้งผลผลิตโสมตังกุย
แนวทางแก้ไข : การลงพื้นที่นั้นโดยทางศูนย์วิจัยพลังงาน ม.แม่โจ้ เนื่องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศในพื้นที่ดำเนินการโดยได้ทำแก้ไขคือการลงพื้นที่ต้องมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาในการเดินทางโดยใช้รถของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการเดินทางขึ้นไปโครงการพระราชดำริบ้านแปกแซม ปัญหาของในเรื่องการสื่อสารนั้นได้ประสานเจ้าหน้าที่โครงการเป็นผู้สื่อสารในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ด้านผลิตภัณฑ์โสมในการดำเนินการด้านการผลิตนั้นได้ดำเนินการนำเอาเตาอบแสงอาทิตย์มาใช้ในการอบโสมซึ่งได้ผลเป็นที่หน้าพอใจสามารถลดเวลาในการอบลงและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และด้านการตลาดจะทำการออกแบบและหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชนต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201210111537191.pdf

ส่งข้อความถึง natthawu@mju.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates