หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ บ้านนาเวียง

บ้านนาเวียง หมู่ที่ 5 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  2553175,000|175,000|175,000|ใช้หมด20132131550501.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=137]   วันที่รายงาน  [11/10/2553]
  หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ บ้านนาเวียง เป็นโครงการหนึ่งภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และเพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นหน่วยสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
  ความสำคัญและที่มา
  บ้านนาเวียง หมู่ 5 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ มีแหล่งน้ำสมบูรณ์ ประชากรส่วนมากมีอาชีพทางการเกษตร มีความเข้มแข็ง ได้รับการสนับสนุนพัฒนาการดำเนินงานในกลุ่มอาชีพต่าง เช่น กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ กลุ่มข้าวกล้องอินทรีย์ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มน้ำดื่มนาเวียง เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนดูแลจากหลายหน่วยงาน เช่น เทศบาลตำบลท่าผา ศูนย์พัฒนาสังคม ที่ 51 ลำปาง พัฒนาชุมชนและสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะคา รวมทั้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
  สำหรับกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ หมู่บ้านนาเวียง ซึ่งมีสมาชิกทั้งสิ้น 36 คน โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้และศูนย์พัฒนาสังคมที่ 51 จังหวัดลำปาง ในการปลูกข้าวหอมแดงชีวภาพ สำหรับการส่งจำหน่ายต่างประเทศ และมีส่วนหนึ่งที่เหลือสำหรับบริโภคในชุมชน ซึ่งทางกลุ่ม ได้แปรรูปเป็นข้าวกล้องบรรจุถุงเพื่อจำหน่ายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง แต่ประสบปัญหาเรื่องมอดและการเกิดกลิ่นหืนในผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องบรรจุถุง ทำให้ไม่สามารถเก็บรักษาข้าวกล้องไว้ได้นานเกิน 1 เดือน ทางกลุ่มโดยผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาเวียง จึงได้ประสานขอความร่วมมือไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเพิ่มมูลค่า และเก็บรักษาได้นาน สะดวกในการนำไปจำหน่ายในจังหวัด ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำการตลาดได้กว้างขวางขึ้น และทำให้มีการขยายตัวของสมาชิกในการผลิตผลิตผลเกษตรอินทรีย์มากขึ้นอีกด้วย
  ในการนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ได้มอบให้ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ เป็นผู้ประสานงานให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยดำเนินการภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในปีงบประมาณ 2553-54 มีเป้าหมายในการพัฒนา หมู่บ้านนาเวียงให้เป็นหมู่บ้านข้าวอินทรีย์ โดยการเติมเต็มความรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้
  1.การจัดการผลผลิตข้าว หลังการเก็บเกี่ยว
  2.การยืดอายุผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง
  3.การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องชนิดต่างๆ เช่น ข้าวกล้องงอก น้ำข้าวกล้องสมุนไพร เป็นต้น
  ซึ่งเมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยฯลำปาง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา โดยอาจารย์พยุงศักดิ์ มะโนชัย งานวิทยาศาสตร์การอาหารได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยืดอายุการเก็บรักษาข้าวกล้องและการแปรรูปน้ำข้าวกล้องสูตรต่างๆให้กับกลุ่ม และทางกลุ่มได้นำมาดำเนินการต่อทั้งในทำข้าวกล้องงอกและการแปรรูปน้ำข้าวกล้องงอก รวมทั้งกลุ่มได้ทดลองทำวิจัยในการทดสอบการเก็บรักษาข้าวกล้องให้มีอายุนานขึ้นโดยการใช้สารดูดซับความชื้น เปรียบเทียบกับการบรรจุในภาชนะสุญญากาศ สำหรับในระยะแรกที่กลุ่มยังมีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหาเครื่องบรรจุสุญญากาศนั้น งานวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันวิจัยฯลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ในการใช้เครื่องปิดผนึกแบบสุญญากาศที่งานวิทยาศาสตร์การอาหารก่อน ซึ่งคาดว่าน่าจะเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องได้นานขึ้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  และมีคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ บ้านนาเวียง หมู่ ๕ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.
  อีกด้วย
  ค่าใช้จ่าย : 175,000
  จำนวนผู้รับบริการ :
  ปัญหาอุปสรรค :
  แนวทางแก้ไข :
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2554210,000|210,000||210,00020132131550581.pdf2014351111541.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  2555220,000|200,000|200,000|ใช้หมด20125171023581.pdf2014351112121.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=456]   วันที่รายงาน  [8/11/2555]
  1 ชื่อกิจกรรม
  หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ บ้านนาเวียง
  2 วิธีการดำเนินการ
  1. ประสานงานกลุ่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทบทวนความต้องการ กำหนดวิธีการดำเนินงานและช่วงเวลาในการอบรมโดยการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2555
  2. การจัดเวทีพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
  - การทดสอบ/วิเคราะห์ดินแบบประยุกต์และอย่างง่าย จำนวน 17 คน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
  - การปลูกและคัดพันธุ์ข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ จำนวน 12 คน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555
  - การผลิตชีวภัณฑ์และสารสกัดในการควบคุมโรคแมลงศัตรูข้าวจำนวน 17 คน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
  - การใช้เครื่องมือในการพยากรณ์โรคแมลงศัตรูข้าว และการแก้ไข จำนวน 15 คน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2555
  3. การศึกษาดูงาน
  3.1ดูงานการผลิตเชื้อชีวภัณฑ์ และการทำข้าวนาโยน ที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จำนวน 17 คน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
  3.2 การดำเนินการด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
  - การให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาเครื่องมือในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด โดยทีมงาน ดร.สุริยา จากกรมวิทยาศาสตร์และบริการ (วว.)
  - สมาชิกกลุ่มปุ๋ยและลูกข่าย จำนวน 18 คน ดูงานด้านโรงงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ 4 ตำบลบ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555
  4. การติดตามให้คำปรึกษาโดยต่อเนื่อง

  3 ผลการดำเนินการ
  ผลผลิต(Output)
  - ผู้เข้ารับบริการ มีทั้งจากภายในหมู่บ้านนาเวียง และจากภายนอก คือ บ้านศาลาบก บ้านศาลาหม้อ ต.ท่าผา ชุมชนหนองหล่าย บ้านทุ่งงาม และ ต.ใหม่พัฒนา
  - จำนวนผู้นำไปใช้ประโยชน์ ทุกคนที่มาเข้ารับการบริการ
  ผลลัพธ์ ( Outcome)
  - ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
  เพิ่มรายได้ เฉลี่ย 600 บาท/คน/เดือน และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำนาในการซื้อปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงและค่ารักษาพยาบาล ซึ่งทั้งหมู่บ้าน จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 60,000-70,000 บาท/ปี ลดลงเหลือประมาณ 20,000 บาท ซึ่งสามารถทำให้ประหยัดไปถึง 40,000-50,000 บาท ต่อปี
  - ผลกระทบทางด้านสังคม
  - เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละคนส่งต่อให้ซึ่งกันและกัน ทำให้ความสัมพันธ์ในชุมชนแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
  - เกิดการสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนในชุมชน เพราะได้ช่วยให้คนที่ว่างงานไม่มีรายได้ ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยการเข้ามาร่วมกิจกรรมภายในกลุ่มและมีรายได้ในแต่ละวันของการทำงาน
  - ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
  เนื่องจากมีกลุ่มที่ทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ จึงเป็นการช่วยลดปริมาณเศษใบไม้ที่จะต้องนำไปทิ้งเป็นเศษขยะ รวมทั้งลดการเกิดควันจากการเผาขยะด้วย รวมทั้งการที่กลุ่มลดการใช้ ปุ๋ยและยาจากสารเคมี จึงทำให้สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดินคงอยู่เพื่อบำรุงรักษาดินให้ดี และคุณภาพน้ำที่ใช้ก็ไม่มีสารเคมีเจือปนที่มากับน้ำ ทำให้ระบบนิเวศสมดุลและสมบูรณ์ ซึ่งสังเกตจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแปลงนาข้าว เช่น ปูนา กบ เขียด ทำให้วีถีชีวิตเดิมๆ ของชาวบ้านยังคงอยู่ อย่างเช่น สามารถหาอาหารจากแปลงนาได้
  - ผลกระทบด้านความเป็นอยู่
  ผลจากทางกลุ่มมีผลกำไร การที่สมาชิกมีเงินจากการทำงานในกลุ่ม รวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายประมาณ 60 % จากการลงทุนในด้านของปุ๋ยและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตข้าวกล้องอินทรีย์ จึงทำให้มีเงินเหลือและสามารถเข้าระบบของการออมได้ จึงทำให้มีเงินเก็บเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการกับความเป็นอยู่ของครอบครัวของตนเองได้ ทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น

  การประเมินผลสำเร็จของโครงการ
  หลังการเสร็จสิ้นการได้รับงบประมาณในแต่ละปี จะมีการประเมินผลการดำเนินงานโดย ทีมงานประเมินผลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ค่าใช้จ่าย : 200,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 20
  ปัญหาอุปสรรค : ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินโครงการ
  - อุปกรณ์สำหรับกระบวนการผลิต คือ เครื่องสีข้าวกล้องมีประสิทธิภาพต่ำ ใช้เวลานาน (ใช้การสีข้าว 4 รอบ)
  - การอบแห้งข้าวยังไม่มีสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือที่ดี ทำให้มีปัญหาในช่วงที่ฝนตก
  - ไม่มีช่างในหมู่บ้าน เวลาเครื่องมืออุปกรณ์มีปัญหา ต้องแจ้งช่างของบริษัท ทำให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
  - มูลสัตว์ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มีไม่มาก เนื่องจากแต่เดิม กลุ่มได้ใช้ปุ๋ยหมักในการทำปุ๋ยอินทรีย์ จึงต้องมีการซื้อมูลสัตว์มาผลิต และใช้ปุ๋ยหมักมาเป็นวัตถุดิบร่วม

  แนวทางแก้ไข : . ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และประเด็นที่ต้องติดตาม
  หมู่บ้านนาเวียงมีการปรับอาคารและสถานที่ของโรงเรียนบ้านนาเวียง (เดิม) ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นที่ทำการผลิตของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มน้ำดื่มนาเวียง กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ และกลุ่มเลี้ยงหมูหลุม เป็นต้น โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบทุกคนมีส่วนร่วม ในการคิด การทำและร่วมกันปฏิบัติแบบครบวงจร สืบสานสัมพันธ์กันและพึ่งพาซึ่งกันและกัน อำนาจในการตัดสินใจในด้านต่างๆ เป็นหน้าที่ของประธานกลุ่มโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลุ่มทุกคนที่เป็นสมาชิก สามารถเสนอความคิดเห็นและตรวจสอบได้ในการประชุมแต่ละเดือน มีการจัดสรรผลประโยชน์ภายในกลุ่มตามหุ้นในการออมและตามการปฏิบัติงานในกลุ่ม กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนนาเวียงอาศัยหลักการพึ่งพาอาศัยเป็นเครือข่ายกัน ทั้งกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มข้าวอินทรีย์ กลุ่มข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ และกลุ่มเลี้ยงหมูหลุม และมีความเชี่ยวชาญสามารถเป็นวิทยากรในด้านต่างๆ เช่น ด้านการปลูกข้าวอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมัก การทำสารไล่แมลง การทำข้าวกล้องงอก การทำเตาถ่านและการเก็บน้ำส้มควันไม้ เป็นต้น รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น เทศบาลตำบลเกาะคา กศน.อำเภอเกาะคา สำนักงานเกษตรอำเภอ หน่วยงานภายนอกท้องถิ่น เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร หน่วยพัฒนาสังคมที่ 51 ลำปาง เป็นต้น ซึ่งมีการสนับสนุนทั้งในด้านการให้ข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการ และการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพ ซึ่งนับว่าเป็นชุมชนที่มีความพร้อมในการเป็นต้นแบบและสามารถขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นได้
  9. ผู้รายงานผล
  1. ชื่อ นางสาวมณีรัตน์ เกิดเวียงใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี
  E-mail : namepeeba@hotmail.com
  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  202 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
  หมายเลขโทรศัพท์ 054-342553 โทรสาร 054-342550

  ไฟล์แนบกิจกรรม : 201211261420541.pdf
  2556360,000|320,000|220,000|100,00020131281452341.pdf201451216161.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=575]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
  ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
  จำนวนผู้รับบริการ : 0
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181351501.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=872]   วันที่รายงาน  [23/1/2557]
  ผลการดำเนินงานปี 56 1. การพัฒนาศักยภาพแม่ข่าย (การบ่มเพาะการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ /โรงปุ๋ย) การปลูกและการคัดพันธุ์ข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ (ขยายผล) ทำแปลงทดลองเพื่อทำการปลูกข้าวแถวเดียวเพื่อเก็บเมล็ดพันธ์ที่ดีเอาไว้เพื่อใช้ทำพันธ์ข้าวของหมู่บ้าน
  2. การพัฒนาศักยภาพของลูกข่าย 3 กลุ่ม โดยการทำการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านลูกข่าย โดยมี บ้านหนองหล่าย หมู่ 4 ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ผู้นำ นายกิตติพงศ์ สมาชิก 20 ราย บ้านทุ่งขาม หมู่ 6 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ผู้นำ นายประหยัด สิงห์แก้ว สมาชิก 25 ราย บ้านศาลาหม้อ หมู่ 7 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ผู้นำ นายนพดล ไอยรา สมาชิก 30 ราย โดยทำการสอนการผลิตข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ และการคัดพันธ์ข้าวด้วยน้ำเกลือใช้วิธีการใช้ความเค็มคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวต้นเดือนเมษายนระยะแดดจัด เกษตรกรเอาพันธุ์ข้าวมาคัดเพื่อหาเมล็ดที่สมบูรณ์ไว้หว่าน ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ สำหรับงบประมาณที่เหลือ 100000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการในช่วงของการขอขยายเวลาไปถึงเดือน มี.ค. 57
  ค่าใช้จ่าย : 220,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 75
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 20141231251411.pdf
  2557360,000|320,000|205,000|115,0002014430135001.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=939]   วันที่รายงาน  [3/7/2557]
  จัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันของหมู่บ้านแม่ข่าย และหมู่บ้านลูกข่าย สร้างแนวทางรูปแบบในการบ่มเพาะ การอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนตามมาตรฐาน GAP การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดการปัจจัยการผลิตอย่างครบวงจรและการพยากรณ์ศัตรูพืช (ทั้งในหมู่บ้านแม่ข่ายและลูกข่าย)ค่าใช้จ่าย : 5,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 5
  ปัญหาอุปสรรค : ความล่าช้าของงบประมาณ ซึ่งได้รับช่วงต้นเดือน กรกฎาคม ซึ่งทำให้แผนการดำเนินงานผิดจากงที่วางแผนไว้
  แนวทางแก้ไข : ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสัมพันธ์กับช่วงงบประมาณการเบิกจ่าย
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1137]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
  ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หมู่บ้านลูกข่ายมีความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทั้งจากหมู่บ้านแม่ข่ายและสถาบันวิจัยฯ คือ เทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยสำหรับการบริโภคและการผลิตเมล็ดพันธ์ เช่น ด้านการจัดการปัจจัยการผลิต : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมัก (วิทยากร นายภูเบศ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา สมาชิกลุ่มข้าวอินทรีย์ นาเวียง) การรู้จักโรคและแมลงศัตรูและแมลงที่เป็นประโยชน์ การผลิตเชื้อชีวภัณฑ์ในการควบคุมโรค/แมลงศัตรูพืช (วิทยากรจากหมู่บ้านแม่ข่าย คือ นางสาวไล สุธรรม นายธวัช วันตาและนางสายพิณ ใยแก้ว) การทำนาโยน (เฉพาะกลุ่มข้าวอินทรีย์ จ.ลำปาง วิทยากรจากหมู่บ้านแม่ข่าย คือ นายธวัช วันตา) โดยพื้นที่ที่ขยายผลไปยังหมู่บ้านลูกข่าย คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธ์ข้าวปทุมธานี 1 หมู่ 1 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โดยมีผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดรวม จำนวน 29 คน
  ได้จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มลูกข่ายด้านการผลิตเชื้อชีวภัณฑ์ และระบบการจัดการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยเข้ามาฝึกภาคปฏิบัติ และเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และพื้นที่แม่ข่าย ณ วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557
  ได้จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการร่วมกับคลินิก ม.แม่โจ้ แพร่ ให้กับกลุ่มลูกข่ายด้านการแปรรูปข้าวกล้องงอก ข้าวพอง ณ เทศบาลตำบลไทรงาม ณ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557
  ร่วมกับเทศบาลตำบลไทรงามในการอบรมขยายผลการผลิตเชื้อชีวภัณฑ์แก่เกษตรกร จำนวน 100 คน ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ เทศบาลตำบลไทรงาม โดยกลุ่มวิทยากรที่เผยแพร่เทคโนโลยีมาจาก หน่วยงานสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ผศ.อร.มาลี ตั้งระเบียบ ผศ.สุมาฬี พรหมรุกขชาติ และกลุ่มผู้นำหมู่บ้านแม่ข่าย ข้าวอินทรีย์นางเวียง นายธวัช วันตา และ น.ส.ไล สุธรรม
  เตรียมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ที่อำเภอไทรงามของหมู่บ้านลูกข่าย โดยจัดทำฐานเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ด้านชีวภัณฑ์ แปลงผักอินทรีย์ เห็ด และการแปรรูป
  ค่าใช้จ่าย : 200,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 29
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 20141021051231.xls

  ส่งข้อความถึง sphromrukachat@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates