หมู่บ้านกระเทียมและวิทยาศาสตร์การเกษตร ศูนย์การเรียนรู้ห้วยไฟ

หมู่บ้านทุ่งกระเทียม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553798,000|600,000||600,0002013251114481.pdf201237109421.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555440,000|330,000|330,000|ใช้หมด20124391421.pdf20143132053371.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=231]   วันที่รายงาน  [25/5/2555]
16-17 พค 2555
ทีมที่ปรึกษาจำนวน 2 คน เดินทางไปให้คำปรึกษา เรื่อง
- การผลิต ระบบการผลิต และการดูแลแก้ไขเครื่องอบแห้ง กรณีที่เครื่องไม่ทำงาน
- ประชุมหารือจัดทำแผนการผลิตเพื่อจัดส่งสินค้า พัดพัด ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมจัดทำต้นทุนการผลิต เพื่อกำหนดราคาขายแก่มูลนิธิชัยพัฒนา ที่ต้องนำไปวางจำหน่ายที่ร้าน ภูฟ้า และแหล่งจำหน่ายที่อื่นๆที่มูลนิธิมีเครือข่าย
ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1. กลุ่มผู้แปรรูปกระเทียมยังขาดความรู้ด้านเทคนิค การซ่อมบำรุงเครื่องมือการผลิตด้วยตัวเอง
2. การอบแห้ง ทำให้เกิดกลิ่นสะสมทำให้ผู้ผลิตแสบตา ต้องหาทางต่อท่อนำไปบำบัดนอกอาคารผลิต
3. ยังขาดแหล่งเก็บวัตถุดิบในปริมาณมาก เพื่อส่งมาผลิตที่โรงงาน
4. ฝนฟ้าคะนอง มีลมแรง ทำให้ต้นไม้หักทับด้านหลังอาคารได้รับความเสียหาย
5. กลุ่มยังขาดแนวคิดการทำธุรกิจ การบริหารเงินทุน และการขาย
แนวทางแก้ไข : 1. ให้คำแนะนำการใช้งาน บำรุงรักษา เครื่องมือ และให้หมายเลขติดต่อช่างผู้ผลิตเครื่องมือ เพื่อสอบถาม และจัดโปรแกรมให้ช่างเดินทางลงมาให้คำแนะนำ ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
2. ให้ดำเนินการทำท่อต่อเอาลมร้อนจากการอบออกนอกอาคาร โดยติดต่อช่างในท้องถิ่นมาดำเนินการ
3. ติดต่อ พาณิชย์จังหวัด เพื่อขอการสนับสนุน ปรับปรุงอาคารด้านหลังเพื่อเก็บวัตถุดิบ
4. ติดต่อ อบต เพื่อหาช่างมาซ่อมแซม
5. นัดวันเข้ามาฝึกอบรมเรื่องแผนธุรกิจ และพาไปทัศนศึกษาหมู่บ้านลำไย ของ ม เชียงใหม่ และกลุ่มพลังงานชีวมวล ของ ม แม่โจ้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2555 โดยจัดรถตู้ให้ 1 คัน และให้กลุ่มแปรรูปฯ ไปจัดเตรียมผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นสมาชิกดำเนินการหลักจำนวน 10 คนเพื่อไปทัศนศึกษา
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=307]   วันที่รายงาน  [13/7/2555]
กำหนดการอบรม
“การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระเทียมอบแห้งและการวางแผนการตลาด”
โครงการ หมู่บ้านกระเทียมและวิทยาศาสตร์การเกษตร
ภายใต้การสนับสนุนโครงการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ. ศูนย์การเรียนรู้ห้วยไฟ อ.ภูซาง จ.พะเยา
วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2555

กลุ่ม 1.ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระเทียมอบแห้ง
กลุ่ม 2.การวางแผนการตลาด
กลุ่ม 3.การบริหารการจัดการกลุ่ม

วิทยากร
1. รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้าโครงการ 2. ผศ.วรรณี ใจบริสุทธ์ วิทยากร
3. นายพงศ์ภรณ์ อนุสกุลโรจน์ วิทยากร 4. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรคัมพร วิทยากร
5. นางสมพร ไชยสมบัติ ผู้ช่วยวิทยากร 6. น.ส ราณี หวังถวัลย์ ผู้ช่วยวิทยากร
7. น.ส วราภรณ์ อิ่มเสมอ ผู้ช่วยวิทยากร 8. น.ส ประภาพร ไทยปราณี ผู้ช่วยวิทยากร
ค่าใช้จ่าย : 177,800
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=425]   วันที่รายงาน  [15/10/2555]
วันที่ 29 สิงหาคม 2555 ได้นำตัวแทนกลุ่มแปรรูปกระเทียม จำนวน 12 คนไปดูงานกลุ่มแปรรูปลำใยระดับชุมชน จ.เชียงใหม่ เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา และเพื่อใช้ในการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานต่อไป เนื่องจากกลุ่มแปรรูปลำไยมีประสบการที่ล้มลุกคลุกคลานมาหลายรอบ ฝ่าฟันอุปสรรคจนประสบความสำเร็จ มียอดขายปีละกว่า 10 ล้านได้ โดยมีวิถีเรียบง่าย น่าศึกษาเป็นแบบอย่าง การที่กลุ่มแปรรูปกระเทียมมีข้อได้เปรียบมากมายในด้านสถานที่ การสนับสนุน พร้อมทุกด้าน ขาดแต่เพียงวิธีการดำเนินการ การแก้ปัญหา การทุ่มเท/สามัคคี การเรียนรู้ครั้งนี้จึงนับว่าได้ผลต่อกลุ่มแปรรูปกระเทียมได้ดีมาก

วันที่ 30 -31 สิงหาคม
จากการได้เข้าเยี่ยมชมการต่อสู้พัฒนากลุ่มของกลุ่มแปรรูปลำไยกันมา กลุ่มแปรรูปกระเทียมได้ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการของกลุ่ม ผลที่ได้คือมีการแบ่งกลุ่มทำงานตามหน้าที่อย่างชัดเจน มีการเริ่มประสานกับจังหวัดเพื่อบูรณาการงานกัน พร้อมตั้งฝ่ายประสานกับมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ยังคงต้องการผลิตภัณฑ์อยู่อย่างต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่าย : 127,200
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558250,000|250,000||250,00020155201139221.pdf201638111591.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง anusakpong@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates