หมู่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์ จ.เลย

หมู่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์ อ.ภูหลวง จ.เลย

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553115,200|132,900|84,020|48,880
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=141]   วันที่รายงาน  [29/10/2553]
1.สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อ.ภูหลวง จ.เลย - ประชาชนในพื้นที่ต้องการความรู้ด้านสุขลักษณะที่ดีของการผลิตอาหาร และวิธีการแปรรูปเนื้อสัตว์ ค่าใช่จ่าย 25,000 บาท

2.ร่วมกับสำนักงานเกษตร อ.ภูหลวง และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปอาหารโดยผงโปรตีนไหมบริสุทธิ์ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน จากผู้ประกอบการในพื้นที่และประชาชนที่สนใจ ค่าใช้จ่าย 59,020 บาท
ค่าใช้จ่าย : 84,020
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง saksajja@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates