หมู่บ้านถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบวงจร

หมู่ 4 บ้านนานกกก ต.นานกกก อ.ลับแล. จ.อุตรดิตถ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

   

   

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  2553225,000|100,000|100,000|ใช้หมด20132141051121.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=118]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
  1.1 ทำการศึกษาสภาพปัญหา/ลงทะเบียนและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กำหนดพื้นที่และของเขตการดำเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน
  - เกิดการรวบรวมฐานข้อมูลประวัติของสมาชิกชุมชนหมู่ที่4 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (สมาชิกกลุ่มหมู่บ้านถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบวงจร จำนวน 80 คน )
  - เกิดระบบฐานข้อมูลในรูปแบบ (เว็บไซต์) หมู่บ้านถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบวงจร 1 เว็บไซต์
  2.1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากถั่วลิสง ทั้งอาหารของคน และอาหารสัตว์
  - เกิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากถั่วลิสง จำนวน 1 โครงการ ในระหว่างวันที่ 20 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 80 คน (แบ่งเป็น 4 รุ่นๆละ 20 คน)
  *ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 92
  *ร้อยละของความรู้/ความเข้าใจหลังจากการเข้ารับการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 84
  2.2การใช้ประโยชน์จากวัสดุที่เหลือทิ้งจากถั่วลิสง จากเปลือกถั่ว กากถั่ว ต้นถั่ว เช่น การผลิตปุ๋ยหมัก การผลิตดินสำหรับปลูกพืช เป็นต้น
  - เกิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากวัสดุที่เหลือทิ้งจากเปลือกถั่วเพื่อการผลิตดินสำหรับปลูกพืช จำนวน 1 โครงการ ในระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 80 คน(แบ่งเป็น 4 รุ่นๆละ 20 คน)
  *ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 95
  *ร้อยละของความรู้/ความเข้าใจหลังจากการเข้ารับการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 80
  4.การติดตามผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆในปีงบประมาณ 2553
  -การติดตามผลหลังจากการฝึกอบรมตามโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากถั่วลิสง *ร้อยละของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หลักจากการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 77
  - การติดตามผลหลังจากการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากวัสดุที่เหลือทิ้งจากเปลือกถั่วเพื่อการผลิตดินสำหรับปลูกพืช
  *ร้อยละของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์หลักจากการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 80
  6.สรุปผลงานและจัดทำรายงาน
  - เกิดรายงานสรุปผลการดำเนินตามแผนงานปีที่1

  ค่าใช้จ่าย : 100,000
  จำนวนผู้รับบริการ :
  ปัญหาอุปสรรค : -
  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2554|215,000||215,00020132141051201.pdf20111261322451.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  2555300,000|210,000|164,000|46,00020125151055361.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=281]   วันที่รายงาน  [3/7/2555]
  กลุ่มหมู่บ้านถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบวงจร รหัสโครงการ SciV 55-152
  แบ่งเป็น 3 ระยะ (พ.ย.54 - 28 พ.ค.55)

  กิจกรรมที่ 1. การดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน ว และ ท ประจำปีงบประมาณ 2555 ของหมู่บ้านถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบวงจร ในช่วงแรกของการดำเนินงาน อ.พิทักษ์ คล้ายชม ได้จัดให้มีการกำหนดแผนงาน/โครงการร่วมกับแกนนำและสมาชิกหมู่บ้านถั่วลิสง ณ ที่ทำการกลุ่มศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ 4 ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ และได้กำหนดวัน/เวลาที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้

  ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (หมู่บ้านถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบวงจร)
  ประจำปีงบประมาณ 2555

  รายการ เดือน สถานที่/วิทยากร
  1.กิจกรรมการเพาะเห็ดถั่ว กรกฎาคม 2555 วิทยากรจากศูนย์วิทยา
  ศาสตร์และเทคโนโลยี
  ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์
  2.กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน
  กรกฎาคม 2555 อ.ดร.กันต์ อินทุวง์
  3.กิจกรรมศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการ
  หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านวัว
  สิงหาคม 2555 ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
  4.กิจกรรมการปลูกถั่วลิสงในสวนผลไม้
  สิงหาคม 2555 วิทยากรจากศูนย์วิจัยและ
  พัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์
  5.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ย
  จากเปลือกและต้นถั่วลิสง กันยายน 2555 กลุ่มเกษตรการทำนาคุ้มรวง
  ทอง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
  6.กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง
  ขั้นต้น เช่น ถั่วกะเทาะเปลือก ถั่วคั่วทราย ถั่วป่น
  กันยายน 2555 วิทยากรจากคณะวิทยา
  ศาสตร์และเทคโนโลยี
  ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์


  กิจกรรมที่ 2. ดำเนินการ รวมกลุ่มและนำกลุ่มถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบวงจร เข้ารับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ในเครือข่าย ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ชุมชน ครั้งที่ 6 ณ ตลาดกลางผลไม้เทศบาลตำบลหัวดง (OTOP) ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2555 และเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน

  กิจกรรมที่ 3. ดำเนินการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือและเครื่องจักรกลเพื่อการแปรรูปถั่วลิสงขั้นต้น ซึ่งจากข้อสรุปที่ได้พูดคุยกับแกนนำกลุ่มในเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงที่ทางกลุ่มผลิตขั้นนั้นควรที่จะทำการแปรรูปเพียงขั้นต้นก่อน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงแปรรูปขั้นปลายนั้นต้องมีตลาดจำหน่ายที่แน่นอน ซึ่งประกอบกับทางกลุ่มยังไม่มีความสามารถด้านการหาแหล่งตลาด ดังนั้นจึงความแปรรูปถั่วลิสงเพียงขั้นต้น เช่น การกะเทาะเปลือกเพื่อขายเม็ดดิบและขายเป็นเม็ดพันธุ์ หรือการผลิตถั่วลิสงขั้นต้นเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ถั่วลิสงคั่วทราย หรือถั่งลิสงป่น เป็นต้น ดังนั้นจึงทำให้ทางกลุ่มต้องมีเครื่องมือช่วยในการแปรรูปขั้นต้นที่สำคัญคือ เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง เครื่องคั่ว และเครื่องทำถั่วป่น
  ค่าใช้จ่าย : 25,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 20
  ปัญหาอุปสรรค : 1.การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า
  2.กลุ่มชาวบ้านอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลไม้ ไม่ค่อยมีเวลา
  3.ไม่มีเครื่องจักรกลเพื่อการแปรรูปถั่วลิสง
  แนวทางแก้ไข : 1.สำรองจ่ายในกิจกรรมที่ทำไปก่อน
  2.กำหนดวันที่ชัดเจนและใช้เวลาให้น้อย
  3.ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลเพื่อการแปรรูปถั่วลิสง
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 2012731421121.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=384]   วันที่รายงาน  [25/9/2555]
  2. กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน การทำบัญชีครัวเรือนถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวทางสู่ความพอเพียง ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักประมาณตนเอง มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ มีสติในการดำรงชีวิต ซึ่งการวางแผนที่ดีนั้นจำเป็นจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของครัวเรือน เพื่อจัดทำเป็นบัญชีครัวเรือน และนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาหาวิธีการเพิ่มรายรับและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อก่อให้เกิดความพอดี หากมีส่วนที่เหลือก็ให้เก็บไว้ออมเพื่อใช้ในอนาคต กิจกรรมนี้จึงถือเป็นเครื่องมือที่ต้องถ่ายทอดให้กับกลุ่มชาวบ้านเพื่อให้บัญชีเป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อนความเป็นจริงของรายรับ – รายจ่ายของครอบครัว กิจกรรมนี้ได้เชิญ อาจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดการอบรมขึ้นในวันที่ 22 กรกฏาคม 2555 มีกลุ่มชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมรับการอบรม 41 คน ค่าใช้จ่าย : 69,500
  จำนวนผู้รับบริการ : 41
  ปัญหาอุปสรรค : หาเวลาจัดกิจกรรมได้ยากเนื่องจากสมาชิกต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพหลัก
  แนวทางแก้ไข : เลื่อนกำหนดการออกไปให้พ้นช่วงเก็บเกี่ยวผลไม้ของสมาชิก
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 2012925165211.pdf
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=385]   วันที่รายงาน  [25/9/2555]

  1. กิจกรรมการเพาะเห็ดถั่ว เห็ดถั่วหรือเห็ดโคนน้อย เป็นเห็ดที่ขึ้นง่าย ลักษณะคล้ายเห็ดโคน สีขาวมีหมวกสวยงามสมส่วน ก้านดอกขนาดเท่าดินสอดำความยาวของต้นเห็ดประมาณ 2 – 3 นิ้ว มีคุณค่าทางอาหารสูง มีสรรพคุณทางสมุนไพรช่วยในการย่อยอาหารและสดเสมหะ ตำให้ละเอียดใช้พอกภายนอกจะช่วยบรรเทาอาการปวดต่างๆ ได้ มีรายงานวิจัยว่าสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็ง sarcoma 180 และเซลล์มะเร็ง Ehrlich carcinoma ได้สูง 90 และ 100 % ตามลำดับ จากข้อดีดังกล่าวจึงทำให้เห็ดถั่วเป็นพืชที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มชาวบ้าน จากการสำรวจพบว่าเห็ดถั่วมีราคาขายที่กิโลกรัมละประมาณ 200 บาท หากกลุ่มชาวบ้านสามารถผลิตเห็ดถั่วนอกฤดูกาลได้ จะเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น คณะทำงานจึงได้จัดดำเนินการจัดกิจกรรมการเพาะเห็ดถั่วนอกฤดูขึ้นให้กับกลุ่มชาวบ้านในวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเห็ดจากศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับความสนใจจากกลุ่มชาวบ้านเข้าร่วมการอบรม 43 คน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคเช้าเป็นความรู้ทั่วไปภาคทฤษฎีและภาคบ่ายเป็นการทดลองปฏิบัติ โดยได้มีการทดลองใช้เศษต้นพืชต่างๆ เป็นตัวแปรต้น ได้แก่ 1. ฟางข้าวต้มกับปุ๋ยยูเรีย 2. ต้นถั่วลิสงต้มกับปุ๋ยยูเรีย 3.ต้นถั่วลิสงต้ม 4. ปุ๋ยหมักจากซากถั่วลิสง 5. ต้นถั่วลิสงไม่ต้ม 6.หยวกกล้วย จากการทดลองดังกล่าวพบว่า การใช้ฟางข้าวต้มกับปุ๋ยยูเรียให้ผลผลิตเห็ดถั่วได้ดีที่สุด คือในช่วงวันที่ 7 จะให้ผลผลิต 10 % วันที่ 8 ให้ผลผลิต 80 % และวันที่ 9 ให้ผลผลิต 10 % ส่วนตัวแปรต้นอื่น ๆ ไม่ได้ผล

  2. กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน การทำบัญชีครัวเรือนถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวทางสู่ความพอเพียง ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักประมาณตนเอง มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ มีสติในการดำรงชีวิต ซึ่งการวางแผนที่ดีนั้นจำเป็นจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของครัวเรือน เพื่อจัดทำเป็นบัญชีครัวเรือน และนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาหาวิธีการเพิ่มรายรับและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อก่อให้เกิดความพอดี หากมีส่วนที่เหลือก็ให้เก็บไว้ออมเพื่อใช้ในอนาคต กิจกรรมนี้จึงถือเป็นเครื่องมือที่ต้องถ่ายทอดให้กับกลุ่มชาวบ้านเพื่อให้บัญชีเป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อนความเป็นจริงของรายรับ – รายจ่ายของครอบครัว กิจกรรมนี้ได้เชิญ อาจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดการอบรมขึ้นในวันที่ 22 กรกฏาคม 2555 มีกลุ่มชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมรับการอบรม 41 คน

  3. คณะทำงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ กลุ่มหมู่บ้านถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบวงจร ได้ประชุมปรึกษาหารือถึงกำหนดการของกิจกรรมต่อไป ได้แก่กิจกรรมศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านวัววิทยา กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยจากเปลือกและต้นถั่วลิสง ได้กำหนดไว้ช่วงเดือนตุลาคม 2555 กิจกรรมการปลูกถั่วลิสงในสวนผลไม้และการปลูกถั่วในถุงเพาะชำ ได้กำหนดในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555

  4. คณะทำงานได้ทำการศึกษาและพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสงเพื่อให้กลุ่มชาวบ้านได้ทำการแปรรูปขั้นต้นออกมาเป็นเม็ดถั่วลิสง ซึ่งมีราคาจำหน่ายที่สูงขึ้น ส่งผลให้กลุ่มชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
  ค่าใช้จ่าย : 69,500
  จำนวนผู้รับบริการ : 84
  ปัญหาอุปสรรค : หาเวลาจัดกิจกรรมได้ยากเนื่องจากสมาชิกต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพหลัก
  แนวทางแก้ไข : เลื่อนกำหนดการออกไปให้พ้นช่วงเก็บเกี่ยวผลไม้ของสมาชิก
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 2012925167281.pdf

  ส่งข้อความถึง pairote.n@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates