หมู่บ้านวิทยาลัยวัววิทยา

บ้านห้วยบง ม.7 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายต้นแบบ

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553219,000|124,000|124,000|ใช้หมด2013214102951.pdf2011121915801.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=77]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
การดำเนินงานของโครงการฯ ร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆดังนี้
- การพัฒนาเชิงพื้นที่ : ร่วมมือกับโครงการเสริมสร้างตำบลสุขภาวะของสำนักงานกองทุนเสริมสร้างสุขภาวะ(สสส.)และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเซ่า ในการวางแผนการพัฒนา การค้นหาปัญหา การแก้ปัญหา
-การถ่ายทอดเทคโนโลยี : ร่วมมือกับหน่วยจัดการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ สำนักงานพลังงานจังหวัด ในการบูรณาการ งบประมาณเรื่องการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลดค จำนวน 18 ชุด ให้กับบ้านห้วยบง (โดยฝึกอบรมวันที่ 9 - 10 กย 53 )
-การวิจัยองค์ความรู้ : ร่วมมือกับหลักสูตรสาขาวิชาเกาตรศาสตร์ น่วยจัดการงานวิจัยคณะเกาตรศาสตร์ ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโคแบบครบวงจร โดยได้รับทุนวิจัยจากโครงการพลังงานทางเลือกฯ เพื่อค้นหาคำตอบร่วมกันระหว่างชุมชน นักวิชาการ และท้องถิ่น
ค่าใช้จ่าย : 124,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554|264,960||264,96020132141031301.pdf20111271715521.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555323,280|215,000|215,000|ใช้หมด20125151050301.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=470]   วันที่รายงาน  [28/11/2555]
o กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี: โดยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 35 คน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตไส้เดือนฝอยอย่างง่าย” โดย ดร.สิริวดี พรหมน้อย ในงานวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 6 ณ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยดำเนินการวันที่ 1 มิถุนายน 2555
o กิจกรรมเวทีสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม: โดยการเชิญเกษตรกรเป้าหมาย ผู้นำชุมชน และคณะทำงานร่วมเสวนาในการกำหนดเป้าหมายของเทคโนโลยี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 โดยร่วมออกแบบกิจกรรมนักข่าวเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ บ้านห้วยบง เป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการสร้างนักข่าวเยาวชนรักษ์พลังงาน จำนวน 80 คน ให้สามารถผลิตข่าวเกี่ยวข้องกับพลังงานก๊าซชีวภาพบ้านห้วยบง 3 ประเภท คือ ข่าวหนังสือพิมพ์ ข่าววิทยุ และข่าวโทรทัศน์
o กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพก๊าซชีวภาพ: โดยเชิญเกษตรกรที่มีระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ จำนวน 34 ราย (ทั้งการสนับสนุนจากหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฯ สนง.พลังงานจังหวัดฯ) มาให้ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การพิจารณาวัตถุดิบ (C/N Ratio) การลดปริมาณก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น โดยดำเนินการวันที่ 28 กันยายน 2555
o กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพพืชอาหารสัตว์: โดยการเชิญเกษตรกรที่มีพื้นที่การผลิตพืชอาหารสัตว์สำหรับโคเนื้อ จำนวน 30 ราย มาให้ความรู้ในการสำรองพืชอาหารสัตว์ โดยใช้ลักษณะของแปลงใหญ่และรายครัวเรือน โดยแปลงใหญ่ได้ประสานท่อนพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง ที่สถานีพืชอาหารสัตว์คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และกินนีมอมบาซา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดำเนินการวันที่ 3 ตุลาคม 2555
ค่าใช้จ่าย : 215,000
จำนวนผู้รับบริการ : 63
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากระบบและขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ) มีกระบวนการที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินงานของคณะทำงาน อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดำเนินกิจกรรมในภาพรวมได้
แนวทางแก้ไข : ปรับแนวทางและกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามหลักการพร้อมกับเอื้อต่อการทำงานของคณะทำงานฯ
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง chedsada@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates