หมู่บ้านไผ่หวานเพื่อการแปรรูปแบบครบวงจรทางวิทยาศาสตร์บ้านน้ำหมีน้อย

หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมีน้อย ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553510,000|130,000|130,000|ใช้หมด2013214106471.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=119]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
1.สำรวจข้อมูลสภาพัยหา / คัดเลือกและทำทะเบียนผู้ร่วมโครงการ / กำหนวดพื้นที่ดำเนินการ
-มิถุนายน 2553 สำรวจข้อมูลสภาพปัญหา โดยมีการประชุมผู้นำชุมชน ณ องค์การบริหารผักขวง จำนวน 20 คน
-ทำการสำรวจและทำทะเบียนผู้ร่วมโครงการ
2.การศึกษาดูงานกลุ่มผู้ปลูกไผ่หวาน
- 24 สิงหาคม 2553 ศึกษาดูงานกลุ่มผู้ปลูกไผ่หวาน ณ บ้านห้วยปลาดุก ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 44 คน
3.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
3.1การผลิต(ปลูก)ไผ่หวานเพื่อการค้า และเพื่อแปรรูป
- จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 53
3.2การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและส้รางรายได้ (ไผ่หวาน) เช่น งานหัตถกรรม
- จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 53
4.การติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553
- ติดตามหลังเสร็จสิ้นจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
5.สรุปผลงานและจัดทำรายงาน
- ติดตามหลังเสร็จสิ้นจาการจัดอบรมเชิปฏิบัติการ
ค่าใช้จ่าย : 130,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1 เนื่องจากกิจกรรมบางกิจกรรมในโครงการไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้ เพราะชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรม ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2 เนื่องจากงบประมาณดำเนินการที่ได้รับการสนับสนุนนั้นเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ และมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการจำกัด
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554205,000|205,000||205,0002013214106541.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555370,000|150,000|150,000|ใช้หมด20132141016561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=282]   วันที่รายงาน  [3/7/2555]
ประชุม ติดตาม วางแผนในการดำเนินงานงบปี 56 ณ บ้านน้ำหมีน้อยหมู่ที่ 5 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งมีชาวบ้านมาเข้าร่วม 25 คน ซึ่งผลจากการประชุมร่วมกัน คือ จะมีการอบรมเรื่องแปรรูปไผ่ไผ่ เป็นการจักรสานไม้ไผ่ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เข่งใส่ผลไม้ หวดนึ่งข้าว หมวก กระด้ง ตะกร้า ฯลฯค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -กลุ่มเป้าหมายทำการเกษตรทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
-ยังไม่สามารถนำไผ่มาใช้ในการจักสานบางอย่างได้ เพราะลำยังเล็ก
-งบประมาณมาล่าช้าทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

แนวทางแก้ไข : -นำไม้ไผ่ที่ปลูกอยู่เดิม และลำต้นโตแล้วมาใช้ในการจักสานก่อน ส่วนการจักสานใดที่ไม่ใช้ลำใหญ่ก็สามารถใช้ได้
-อยู่ในช่วงการวางแผน และติดตามทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณมาก

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=287]   วันที่รายงาน  [3/7/2555]
ประชุม ติดตาม วางแผนในการดำเนินงานงบปี 56 ณ บ้านน้ำหมีน้อยหมู่ที่ 5 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งมีชาวบ้านมาเข้าร่วม 25 คน ซึ่งผงจากการประชุมร่วมกัน คือ จะมีการอบรมเรื่องแปรรูปไผ่ไผ่ เป็นการจักรสานไม้ไผ่ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เข่งใส่ผลไม้ หวดนึ่งข้าว หมวก กระด้ง ตะกร้า ฯลฯค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -กลุ่มเป้าหมายทำการเกษตรทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
-ยังไม่สามารถนำไผ่มาใช้ในการจักสานบางอย่างได้ เพราะลำยังเล็ก
-งบประมาณมาล่าช้าทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

แนวทางแก้ไข : -นำไม้ไผ่ที่ปลูกอยู่เดิม และลำต้นโตแล้วมาใช้ในการจักสานก่อน ส่วนการจักสานใดที่ไม่ใช้ลำใหญ่ก็สามารถใช้ได้
-อยู่ในช่วงการวางแผน และติดตามทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณมาก

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=468]   วันที่รายงาน  [27/11/2555]
ผลการดาเนินงานโครงการหมู่บ้านไผ่หวาน เพื่อการแปรรูปแบบครบวงจรทางวอทยาศาสตร์ มีสมาชิกทั้งสิ้น 40 คน แบ่งเป็นเพศชาย 20 คน และเพศหญิง 20 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรจานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ของสมาชิกในหมู่บ้านได้แก่ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 85.00 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 5,001 – 6,000 บาท และ 6,001 – 7,000 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25 เท่ากัน
จากการสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจพบว่าสมาชิกให้คะแนนประเมินความพึงพอใจต่อการมีขั้นตอนการให้บริการ เช่น การแจ้งให้ทราบก่อนอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล ทาให้ท่านได้รับความสะดวก
แค่ไหน ,วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง และวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทำให้ท่านเข้าใจและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น มากที่สุดร้อยละ 85.0 วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง มากที่สุดร้อยละ 90.0 สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม มีพร้อมในการอบรมมากที่สุด ร้อยละ 82.50 ความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจาวันได้มากน้อยแค่ไหน มากที่สุดร้อยละ 97.50 เนื้อหาที่วิทยากรสอนท่านสามารถเข้าใจได้น้อยแค่ไหน ร้อยละ 100.00 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทำให้ท่านเข้าใจและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น มากที่สุด ร้อยละ 92.50 เวลาการอบรมเหมาะสม มากที่สุดร้อยละ 42.50 ช่วงเวลาของการจัดการอบรมมีความเหมาะสม มากที่สุดร้อยละ 92.50 ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย มากที่สุดร้อยละ 95.00มีการติดตามผลภายหลังจากการจัดกิจกรรมในโครงการทั้งสิ้น 40 คน จากการเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมต่างๆ แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์จากการเข้ารับการอบรมตามโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 100.0 โดยข้อมูลส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึงการนาไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นรายได้เสริมคิดเป็นร้อยละ 100.0 ของจานวนสมาชิกที่ทาการสารวจติดตามผล และจะสามารถเพิ่มรายได้อยู่ที่
ประมาณ 1,001 – 2,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 100.00
ค่าใช้จ่าย : 150,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : 1. ควรมีการแจ้งข้อมูล และติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้รวดเร็วเพื่อจะได้ดาเนินการตามแผนที่ตั้งไว้
แนวทางแก้ไข : 1. จัดให้มีการศึกษาดูงานกลุ่มผู้ปลูกไผ่ และการนาไผ่มาแปรรูปในรูปแบบต่างๆ
2. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในลักษณะของห่อบรรจุเพื่อใช้เป็นของฝาก (ข้าวเกรียบ)
3. จัดอบรมการแปรรูป และการตลาดอย่างต่อเนื่อง
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง jongrak_dt@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates