หมู่บ้านสมุนไพรชุมชน

บ้านห้วยไคร้ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553400,000|160,000|160,000|ใช้หมด2013214100551.pdf201437919281.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=79]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
- การแปรรูปพืชสมุนไพรเพื่อ เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน ระหว่างวันที่ 26-31 กค 53
ณ สถานีอนามัยห้วยไคร้ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์

- การออกแบบตราและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 70คน ระหว่างวันที่ 10-15 สค 53
ณ สถานีอนามัยห้วยไคร้ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์

- ขั้นตอนและกระบวนการ ขอเลขทะเบียน อย.
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน ระหว่างวันที่ 4-6 กย 53
ณ สถานีอนามัยห้วยไคร้ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์

-การศึกษาดูงานกลุ่มสมาชิกเครือข่าย
มีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน ระหว่างวันที่ 24 กย 53
ณ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ. พิษณุโลก


ค่าใช้จ่าย : 160,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554400,000|205,000||205,000201321410141.pdf20111261312311.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555345,000|150,000|150,000|ใช้หมด2013214104181.pdf201211101631241.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=466]   วันที่รายงาน  [27/11/2555]
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP สำหรับพืชสมุนไพรทั้งระบบ (การปลูก การจัดเก็บ การแปรรูป) เพื่อการส่งขาย
มีความพึงพอใจต่อการออกแบบและสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการแปรรูปสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP จากพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
มีความรู้ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
มีความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน รพสต.วังกระดาษเงิน อ.วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษารูปแบบการวางแผนการตลาดเพื่อใช้เองในชุมชนและส่งออกขายยังสถานประกอบการ
ความรู้ ความเข้าใจต่อการวางแผนการตลาดเพื่อใช้เองในชุมชนและส่งออกขายยังสถานประกอบการหลังเข้าศึกษาดูงาน รพสต.วังกระดาษเงิน อ.วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=467]   วันที่รายงาน  [27/11/2555]
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GMP สำหรับพืชสมุนไพรทั้งระบบ (การปลูก การจัดเก็บ การแปรรูป) เพื่อการส่งขาย
มีความพึงพอใจต่อการออกแบบและสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการแปรรูปสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP จากพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
มีความรู้ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
มีความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน รพสต.วังกระดาษเงิน อ.วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษารูปแบบการวางแผนการตลาดเพื่อใช้เองในชุมชนและส่งออกขายยังสถานประกอบการ
ความรู้ ความเข้าใจต่อการวางแผนการตลาดเพื่อใช้เองในชุมชนและส่งออกขายยังสถานประกอบการหลังเข้าศึกษาดูงาน รพสต.วังกระดาษเงิน อ.วังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
ค่าใช้จ่าย : 135,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง k_ratchda_ae@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates