หมู่บ้านการจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม

หมู่ที่ 1,3,4,5 ในเขตเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553805,000|140,000|140,000|ใช้หมด2013214931471.pdf20111219156271.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=84]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
วิธีการดำเนินงาน
1 ประชุมชี้แจงโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานพื้นที่ได้แก่ เทศบาลตำบลหาดกรวด
2 รับสมัครพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 1 หมู่บ้าน โดยวิธีสมัครใจ
3 ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยวิธีการใช้เสียงตามสายของหมู่บ้านและใช้นักศึกษาเดินเคาะประตูบ้านทุกครัวเรือนในหมู่ที่ 2 จำนวน 170 ครัวเรือน
4 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับประชากร สภาพปัญหาขยะและการจัดการ ปริมาณการผลิตขยะต่อคน ต่อวัน และองค์ประกอบของขยะ นำมาวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลมาเสนอกับประชาชน
5 จัดประชุมแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาขยะ การจัดการขยะ ปริมาณการผลิตขยะต่อคน ต่อวันและองค์ประกอบขยะ นำข้อมูลมาเสนอกับประชาชน
6 จัดประชุมคุ้ม หมู่ที่ 2 จำนวน 7 คุ้ม เพื่อรับฟังความคิดเห็น การเข้าร่วมโครงการจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วมด้วยวิธีการสมัครใจ
7 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับกลุ่มผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำคุ้ม ข้าราชการและพนักงานของเทศบาล
8 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ เพื่อให้ความรู้กับประชาชน ตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
9 จัดทัศนะศึกษาดูงานหมู่บ้านเครือข่าย ตำบลหาดสองแคว เพื่อสร้างแรงจูงใจในการร่วมโครงการ
10 ประชาชนหมู่ที่ 2 ร่วมใจประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดการขยะชุมชนโดยผู้ก่อต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
11 จัดกิจกรรม รับซื้อ – ขาย ขยะรีไซเคิล โดยการดำเนินงานของเทศบาลและหมู่บ้าน
12 จัดกิจกรรมประยุกต์นำขยะย่อยสลายไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร โดยถังหมักขยะย่อยสลายประจำครัวเรือน
13 ติดตามประเมินผล ผู้เข้าร่วมโครงการโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เทศบาลและประชาชนหมู่ที่ 2
14 การรายงานผล อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
ค่าใช้จ่าย : 140,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานแบบมีส่วนร่วมของข้าราชการและพนักงานเทศบาล
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554|220,000||220,0002013214931541.pdf20111228112331.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555300,000|150,000||150,0002013214945211.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=292]   วันที่รายงาน  [3/7/2555]
- ศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชากรของเทศบาลตำบลหาดกรวดที่มีอยู่จริง
- ศึกษาสภาพปัญหาขยะและการจัดการขยะ
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณมาล่าช้า
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates