หมู่บ้านไผ่พัฒนา

หมู่บ้านโตลดด้วน ต.โตลดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553478,000|180,000|27,120|152,880201212191424381.pdf201212191423401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=36]   วันที่รายงาน  [8/8/2553]
ผศ. ประสงค์ สิริพุทไธวรรณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้สักอย่างในเรื่องการเบิกจ่ายเงินของโครงการไม่เกิดขึ้น
กิจกรรม ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโครงการยังไม่ได้รับค่าใช้จ่ายดำเนินการ

แผนการ ประชุม 26 ส.ค. 2553 ประชุม ครั้งที่ 1 ของโครงการนี้ (ครั้งที่ 2 ของกิจกรรมไผ่พัทลุง) จะเกิดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2553 หัวเรื่อง "ปลูกไผ่ได้เงินล้านจริงมั๊ย!!!" สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 120 คน ค่าดำเนินการ อยู่ในวงเงิน 26,000 บาท
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : การอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่เหมาะสม
การบริหารโครงการ ณ ส่วนกลางเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง
แนวทางแก้ไข : ผู้จัดการ/บริหารโครงการ มีค่าใช้จ่ายในการดูแลโครงการโดยรวมทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ใช้จ่าเพื่ออำนวยความสะดวกไปยังผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน เป็นต้น

ปัฯหาที่เกิดจากโครงการ ยังไม่พบ
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201088920481.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=140]   วันที่รายงาน  [19/10/2553]
ครั้งที่ 1 ผศ. ประสงค สิริพุทไธวรรณ ผูรับผิดชอบโครงการ ยังไมสามารถดําเนินการอะไรไดสักอยางในเรื่องการเบิกจายเงินของโครงการไมเกิดขึ้น กิจกรรม ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากโครงการยังไมไดรับคาใชจายดําเนินการแผนการ ประชุม 26 ส.ค. 2553 ประชุม ครั้งที่ 1 ของโครงการนี้ (ครั้งที่ 2 ของกิจกรรมไผพัทลุง) จะเกิดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2553 หัวเรื่อง "ปลูกไผไดเงินลานจริงมั๊ย!!!" กำหนดจำนวนผู้เขารวมประชุมประมาณ 100 คน ใช้จ่ายงบประมาณดําเนินการประมาณ 26,000 บาท
ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 1 : การสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนสมาชิกหมู่บ้านแม่ข่าย ว และ ท : หมูบานไผพัฒนา
เครื่องมือระดมสมาชิก : เครื่อข่ายวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง 1 สถานี
เครือข่ายวิทยุชุมชน เขตเขาชัยสน ป่าบอน ควนขนุน 3 สถานี
การออกสำรวจพื้นที่ปลูกไผ่จริงของสมาชิก
ระยะเวลาดำเนินการ : 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2553
งบประมาณดำเนินการ : 5,000 บาท ทั้งหมดเป็นค่าพาหนะในการออกสำรวจพื้นที่
ผลการดำเนินการ : ได้จำนวนสมาชิกหมู่บ้านไผ่เศรษฐกิจ จำนวน 60 คน

กิจกรรมที่ 2 : การประชุมให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร เรื่อง “การปลูกไผ่: แก้ปัญหานากุ้งร้าง”
กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมขอปรับแผนดำเนินการ
แผนงานเดิม : ไม่มี
แผนงานปรับใหม่ : การปลูกไผ่ : แก้ปัญหานากุ้งร้าง
เครื่องมือดำเนินงาน : การจัดประชุมโต๊ะกลม รับฟังปัญหา จัดรูปแบบของปัญหา สร้างภาพแห่ง
ปัญหาให้ชัดเจน โดย
: ใช้แผนภูมิ Mind Map
ระยะเวลาดำเนินการ : 8 ชั่วโมงปฏิบัติการ
ข้อมูลประกอบ : ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมมนา วันที่ 26 สิงหาคม 2553
: ข้อมูลแผนที่ และ จากการค้นคว้าอินเตอร์เนต

งบประมาณ ดำเนินการ : 3,500 บาท เป็นค่าดำเนินการจัดประชุม และพาหนะ
ผลการประชุม : กำหนดให้จัดประชุมร่วมกับเกษตรกรอื่น ๆ คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่า 150 คน (ครัวเรือน)

การดำเนินงานจัดประชุม ให้คำปรึกษาเกษตรกร เรื่อง “การปลูกไผ่: แก้ปัญหานากุ้งร้าง” ในวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ณ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ต. โตนดด้วน อ. ควนขนุน จ. พัทลุง วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเกษตรกรเพื่อการนำเอาเทคนิคการปลูกไผ่ แก้ไขปัญหาสภาพดินซึ่งไม่สามารถใช้ในการปลูกพืชหรือเป็นที่ดินทำกิน อันมีสาเหตุมาจากการทำนากุ้งที่ไม่ได้ผล ทำให้พื้นดินเสียหาย เกษตรกรปล่อยให้เป็นนาร้าง ไม่สามารถใช้ทำการเกษตร การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ได้อีก ดินเสียเนื่องจากการสูบน้ำทะเลเข้าสู่พื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้ง ดินที่เคยปลูกพืชได้ กลายเป็นดินอมเกลือจากน้ำทะเล ท้องที่นาข้าวถูกปรับเปลี่ยนเป็นนากุ้งได้ไม่ถุง 10 ปี ก็เกิดสภาวะดินวิบัติ เกษตรกรจึงได้รับความเดือดร้อนมาก ตกอยู่ในภาวะขาดแคลนเงินในการดำรงชีพและการหมุนเวียน
การสัมมนา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์โครงการ “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านไผ่พัฒนา” ให้แก่ประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่ดำเนินการ
ค่าใช้จ่าย : 27,120
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : ปญหาที่เกิดจากหนวยงาน: มี
การอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ ไมเกิดขึ้นในหวงเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ โครงการต่าง ๆ ควรเริ่มการเบิกจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2553 แต่ก็ล่าช้ามาถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่โครงการต่าง ๆ ที่ต้องเร่งรัดเบิกจ่ายและจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จทันปีงบประมาณ
การแก้ปัญหา : จากการสอบถามพบว่า
ปัญหาเกิดขึ้นที่กระบวนการอนุมัติโครงการ การจัดประชุมไม่เป็นไปตามผังเวลา
การตัดโอนงบประมาณระหว่างหน่วยงาน ระหว่างหน่ายงานราชการ และนอกราชการ
การโอนเงินให้เจ้าของโครงการผ่านระบบธนาคาร ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ผลกระทบ : การดำเนินงานตามแผนงาน ทำไม่ได้ ผังงานไม่เป็นไปตามกำหนด

แนวทางแก้ไข : ดำเนินการ ตามผังเวลา
หักค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากงบประมาณที่ตัดโอน พร้อมแนบใบเสร็จธนาคาร
ปรับแผนการทำงาน
ขอยืดเวลาดำเนินการ

ไฟล์แนบกิจกรรม : 201010191059311.pdf

ส่งข้อความถึง sprasong66@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates