หมู่บ้านส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

หมู่ที่ 6 บ้านดอนย่านาง ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
255389,000|89,000||89,0002013214120551.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2554215,000|90,000||90,000201321412121.pdf20142271041351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง ksudarath@live.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates