หมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ

บ้านหนองจิก ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
25532,388,000|282,640||282,6402013211036251.pdf2014361314151.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
25541,137,080|211,560||211,5602013211036161.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555886,280|237,000|190,000|47,0002012517104821.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=370]   วันที่รายงาน  [19/9/2555]
1. การรวบรวมสมาชิก

โครงการฯ ได้ดำเนินการประสานงานกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ของหมู่บ้านหนองจิก มีการจัดประชาคมและประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการตั้งแต่ปีแรกของการดำเนินงาน โดยเกษตรกรในพื้นที่มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเผยแพร่สู่ชุมชนข้างเคียงและชุมชนอื่นๆ ที่สนใจ จึงทำให้ปัจจุบัน กลุ่มเกษตรกรในปัจจุบันมีลักษณะเป็นเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายและมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นมากขึ้นตามลำดับ

2. การสร้างแปลงสาธิต

โครงการฯ ได้ดำเนินการสร้างแปลงสาธิตการผลิตข้าวสุขภาพสายพันธุ์ต่างๆ ณ ศูนย์เรียนรู้ครบวงจรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ข้าวพันธุ์ ‘ไรซ์เบอร์รี่’ ‘สินเหล็ก’ ‘ปิ่นเกษตร’ และข้าวสายพันธุ์อื่นๆ ที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรทั้งในพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ และเกษตรกรพื้นที่ข้างเคียงและหมู่บ้านอื่นๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ และเอกชน เข้าศึกษาดูงาน

3. การประสานกับหน่วยงานและองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฯ ได้ดำเนินการประสานกับหน่วยงานและองค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนในการดำเนินงานของโครงการ เช่น นายอำเภอกำแพงแสน เกษตรอำเภอ นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก กำนันตำบลทุ่งลูกนก ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยรอบ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีและพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง

4. การเสวนาและฝึกอบรม

การจัดกิจกรรมของโครงการฯ เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จริง เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ทางวิชาการประกอบกับได้เห็นและลงมือปฏิบัติจริงทั้งในแปลงนาสาธิตและตัวอย่างการปฏิบัติต่างๆ จากวิทยากร แต่เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรของโครงการฯ ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นกลุ่มเครือข่าย การจัดเสวนาและอบรมจึงต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับการดำเนินการ โดยมีเป้าหมายที่เน้นให้เกษตรกรได้รับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งการอบรมเป็นกลุ่มใหญ่ไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการเกษตรกรมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ดังนั้น โครงการฯ จึงมีการจัดเสวนาในลักษณะกลุ่มย่อย โดยแต่ละครั้งมีการเชิญหัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนหัวหน้ากลุ่มพร้อมด้วยตัวแทนของเกษตรกรในกลุ่มนั้นเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นจึงให้ตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมไปดำเนินการขยายสู่เกษตรกรในกลุ่มของตัวเองต่อไป อย่างไรก็ตาม คณะผู้ดำเนินงานได้มีการติดตามและเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลและแนะนำในประเด็นต่างๆ

ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการเสวนาและอบรมหลัก จำนวน 2 ครั้ง คือ การวางแผนการผลิตพืชและการตลาด และการผลิตพืชอินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนากลุ่มย่อยตามกลุ่มต่างๆ อีกหลายครั้ง โดยวางแผนจะดำเนินการอบรมกลุ่มหลักอีกและกลุ่มย่อยหลายงในเดือนกันยายน 2555 และต่อเนื่องไปจนหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามแผนโครงการ เพื่อให้กิจกรรมของหมู่บ้านยังดำเนินต่อไปได้


ค่าใช้จ่าย : 190,000
จำนวนผู้รับบริการ : 100
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรของโครงการฯ ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นกลุ่มเครือข่าย ทั้งเกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกรต่างพื้นที่ การจัดเสวนาและอบรมเกษตรทั้งหมดจึงทำได้ยากเนื่องจากจำนวนคนที่มากและเกษตรกรมีกิจกรรมการประกอบอาชีพที่มีเวลาว่างไม่ตรง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในกาเดินทางของเกษตรกรต่างพื้นที่จะเป็นภาระเพิ่มขึ้น
แนวทางแก้ไข : การอบรมจึงมีการปรับให้เหมาะสม โดยมีการอบรมให้กับหัวหน้ากลุ่มและตัวแทน จากนั้นหัวหน้าและตัวแทนดังกล่าวจะไปขยายผลสู่สมาชิกในกลุ่มนั้นๆ ต่อไป ทั้งนี่้ คณะผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีการเดินทางไปยังกลุ่มต่างๆ เพื่อจัดประชุมและอบรมกลุ่มย่อยเพิ่ม เพื่ออธิบายข้อสงสัยและช่วยเหลือและแนะนำในด้านปัญหาที่พบในกลุ่มนั้น
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20129191112121.pdf

ส่งข้อความถึง agrprsa@ku.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates