หมู่บ้านปลาสลิด กลุ่มสตรีมุสลิมลาดหวาย

ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553250,000|129,000|128,990|102013211114571.pdf201437849421.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=10]   วันที่รายงาน  [29/6/2553]
วันที่ 30 มีนาคม 2553 ได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่และสำรวจความต้องการของชุมชน
วันที่ 12 มิถุนายน 2553 ได้ติดต่อประสานงานกับคุณศักดิ์ชัย
หะยียะห์ยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม สตรีมุสลิมลาดหวาย ในการจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=35]   วันที่รายงาน  [4/8/2553]
ขณะนี้ได้ติดต่อประสานงาน กับคุณศักด์ชัย หยียะห์ยา ในเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรที่จะอบรม และส่งตารางการอบรม ดังนี้ ปลายอ น้ำพริกปลา ปลาหยอง และกำหนดวันในการถ่ายทอด วันที่ 21- 22 สิงหาคม 2553 ค่าใช้จ่าย : 4,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=46]   วันที่รายงาน  [31/8/2553]

ผลจากการดำเนินงานได้มีการลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปเมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2553 โดยมี 3 หลักสูตรด้วยกันดังนี้ 1. ปลายอ 2. ปลาหยอง 3. น้ำพริกปลาสลิด ซึงมีจำนวนผู้เข้าอบรมจำนวน100 คน ขณะนี้อยู่ในช่วงของการเก็บรวบรวบข้อมูลทำเล่มสรุปผล
ค่าใช้จ่าย : 124,990
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554150,000|150,000||150,00020132111115131.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง apirat_so@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates