หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก

บ้านท่าชัก ม.1, 2และ 3 ต.ท่าชัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 6 พื้นที่

  • กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงปลาน้ำจืดบ้านบางเข็มสามัคคี ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
  • ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านปศุสัตว์ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
  • กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลบ้านเนิน ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
  • กลุ่มผู้เลี้ยงปลา หมู่ที่ 7 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  • กลุ่มผู้เลี้ยงปลา หมู่ที่ 8 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  • กลุ่มผู้เลี้ยงปลา หมู่ที่ 9 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553680,000|180,000|180,000|ใช้หมด2013213936421.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=135]   วันที่รายงาน  [8/10/2553]
1. ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรกลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ณ กลุ่มผลิตอาหารสัตว์ ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเรื่อง
- การผลิตอาหารสำหรับปลาดุกและอาหารสัตว์
- การยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสำหรับปลาดุกและอาหารสัตว์
- การบริหารจัดการระบบคุณภาพและกระบวนการผลิตแก่ประชาชนหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
- การยกระดับอาหารปลาดุกให้ได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการกำหนด
2. ผู้เชี่ยวชาญนำอาหารสัตว์มาวิเคราะห์ และทดสอบการยืดอายุการเก็บรักษา ณ ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มเกษตรกรดำเนินการในวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2553 ในเรื่อง
- การผลิตอาหารสำหรับปลาดุกและอาหารสัตว์
- การยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสำหรับปลาดุกและอาหารสัตว์
- การบริหารจัดการระบบคุณภาพและกระบวนการผลิตแก่ประชาชนหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก
- การยกระดับอาหารปลาดุกให้ได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการกำหนด
ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1. ความล่าช้าของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
2. ใช้เวลาการวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพอาหาร และการเก็บรักษาอาหารในห้องปฏิบัติการ 3 เดือน
แนวทางแก้ไข : 1. ขอขยายเวลาในการดำเนินโครงการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=151]   วันที่รายงาน  [28/12/2553]
1.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม 60 คน รายละเอียดดังนี้
- การบรรยายพิเศษและบริการให้คำปรึกษา เรื่อง “การเลี้ยงปลาดุก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง
- การบรรยายพิเศษและบริการให้คำปรึกษา เรื่อง “มาตรฐานอาหารสัตว์ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุรัตน์ ชินาจริยวงศ์
- การบรรยายและบริการให้คำปรึกษา เรื่อง “การบริหารจัดการระบบคุณภาพและกระบวนการผลิต” โดย อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา/ อาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์/ อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ
- ศึกษาเครื่องมือ ณ ห้องปฏิบัติการผลิตอาหารสัตว์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ศึกษากระบวนการการเลี้ยงปลา ฟาร์มเลี้ยงปลามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบคำถามประเด็นปัญหาต่างๆ สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
ค่าใช้จ่าย : 140,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554700,000|156,244||156,2442013213936501.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555350,000|200,000|200,000|ใช้หมด2012421731491.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=213]   วันที่รายงาน  [4/4/2555]
1.ประสานกับเครือข่าย/แหล่งทุน
2.เตรียมจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อวางแผนการทำงานโครงการ
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1.การพิจารณงบประมาณโครงการล่าช้า
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=288]   วันที่รายงาน  [3/7/2555]
1.เดือนมิถุนายน 2555 ประสานกับเครือข่ายแกนนำหมู่บ้านและผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซักในช่วงวันที่ 23 - 27 เดือนกรกฎาคม 2555ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=455]   วันที่รายงาน  [22/10/2555]
1.ประสานกับเครือข่ายแกนนำหมู่บ้านและผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ ในงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในช่วงวันที่ 23 - 27 เดือนกรกฎาคม 2555
2.กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง และทีมงานของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกี่ยวกับองค์ความรู้ของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ จำนวน 10 องค์ความรู้ ดังนี้
-นาวิ่ง
-นาบก
-ข้าวใหม่ปลามัน
-กล้วยหลากรส
-สายใจในใยกล้วย
-มะละกอหลากรสสดทุกวัน
-การตอนมะละกอ
-ปลูกพืชตีกลับมานับญาติ
-ปลูกพืชสายใยรัก
-ปลูกผักไฮโซ
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก จำนวน 4 คน คือ
-นายสุรัตน์ชัย อมรจันทเกษม
-นายโชคชัย สิทธิยุโณ
-นายสมเกียรติ พรหมทอง
-นางสุภาพร โชจรูญเดช
3.หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซักเป็นพื้นที่ภัยประสบภัยแล้ง เกษตรกรในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายจึงต้องเฝ้าระวังภัยเเล้งในพื้นที่บ้านเรือนและการเกษตรของตน ตลอดทั้งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วย
4.กำหนดการลงพื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการและสำรวจความต้องการเพิ่มเติมในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2555 และจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในเดือนธันวาคม 2555
ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากปลายเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2555 จังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศ 13 อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง และยังเกิดไฟไหม้ลุกลามพื้นที่ป่าในหลายอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกรในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายจึงต้องเฝ้าระวังภัยเเล้ง ไฟป่าในพื้นที่บ้านเรือนและการเกษตรของตน ตลอดทั้งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วย
แนวทางแก้ไข : ขอขยายเวลาในการดำเนินงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 เพื่อการติดตามผลโครงการหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วย

ไฟล์แนบกิจกรรม : 201210221222421.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=512]   วันที่รายงาน  [31/3/2556]
-จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่ 29 มีนาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
09.00 - 09.15 น. นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กล่าวเปิดงาน โดย อาจารย์ ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ ผู้แทน
09.15 - 10.15 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาดุก
โดย อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10.15 - 12.00 น. ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เรื่อง กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาดุก
ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากปลาดุก
โดย อาจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45 - 15.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในผลิตอาหารเพื่อการเลี้ยงปลาดุก
โดย อาจารย์ ดร. นพวรรณ ฉิ้มสังข์
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15.45 - 16.45 น. ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เรื่อง การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในผลิตอาหารเพื่อการเลี้ยงปลาดุก
ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16.45 - 17.00 น. อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบคำถามประเด็นปัญหาต่างๆ /
คณะวิทยากรสรุปผลการดำเนินกิจกรรม /
ปิดงาน
17.00 น. เป็นต้นไป เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*************************************************
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

มีผู้ตอบแบบประเมินหลังอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 30 คน ภาพรวมความพึงพอใจ 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.41 มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าใช้จ่าย : 190,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : กิจกรรมจัดล่าช้า เนื่องจากสภาวะอากาศแปรปรวน ฝนตกเป็นระยะ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่เลี้ยงปลา
แนวทางแก้ไข : ขยายเวลาในการจัดกิจกรรมให้แก่เกษตรกร
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556360,000|320,000|320,000|ใช้หมด20132794861.pdf20141251123481.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=683]   วันที่รายงาน  [5/7/2556]
1.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ประสานกับเครือข่ายแกนนำหมู่บ้านเพื่อชี้แจงแนวทางโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 พื้นที่
1.1 พื้นที่ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.2 พื้นที่ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.3 พื้นที่ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.ประชุมและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยากรจากหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหมู่บ้านลูกข่ายทั้งสามพื้นที่ เพื่อเตรียมสำรวจความต้องการเทคโนโลยีเพิ่มเติม
2.1 วันที่ 7 มิถุนายน 2556
- ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2.2 วันที่ 11 มิถุนายน 2556
- ประชุมร่วมกับวิทยากรจากหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ประชุมร่วมกับแกนนำเกษตรกรพื้นที่ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.3 วันที่ 12 มิถุนายน 2556
- ประชุมร่วมกับแกนนำเกษตรกรพื้นที่ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ประชุมร่วมกับแกนนำเกษตรกรพื้นที่ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.วันที่ 18 และ 21 มิถุนายน 2556 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยากรจากหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหมู่บ้านลูกข่ายทั้งสามพื้นที่
31 กลุ่มเกษตรกรพื้นที่ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ต้องการเทคโนโลยีสูตรอาหารปลานิล
- ต้องการเทคโนโลยีการเลี้ยงปลานิล
3.2 กลุ่มเกษตรกรพื้นที่ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ต้องการเทคโนโลยีสูตรอาหารปลานิล
- ต้องการเทคโนโลยีการเลี้ยงปลานิล
3.3 กลุ่มเกษตรกรพื้นที่ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ต้องการเทคโนโลยีสูตรอาหารสัตว์น้ำและสัตว์ปีก
- ต้องการเทคโนโลยีการเลี้ยงปลานิล
4.กำหนดจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นดังนี้
4.1 กลุ่มเกษตรกรพื้นที่ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.2 กลุ่มเกษตรกรพื้นที่ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.3 กลุ่มเกษตรกรพื้นที่ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013751538521.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=778]   วันที่รายงาน  [30/9/2556]
1.ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยเกษตรกรแกนนำหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก จำนวน 2 เทคโนโลยี คือ
-เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาดุก/ เทคโนโลยีการเลี้ยงปลานิล
-เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์/ การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์
การจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงเวลา
1.1 วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 แก่เกษตรกรหมู่บ้านบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 43 คน
1.2 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 แก่เกษตรกรหมู่บ้านวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 41 คน
1.3 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 แก่เกษตรกรหมู่บ้านบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 31 คน

2.ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2.1 วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เกษตรกรหมู่บ้านบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 43 คน ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 90.23
2.2 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 แก่เกษตรกรหมู่บ้านวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 41 คน
ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 93.17
2.3 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 แก่เกษตรกรหมู่บ้านบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 19 คน ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 97.89

3.ผลการติดตามผล
3.1 เกษตรกรหมู่บ้านบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถติดตามผลเกษตรกร จำนวน 27 คน สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100.00
3.2 เกษตรกรหมู่บ้านวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถติดตามผลเกษตรกร จำนวน 32 คน สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100.00
3.3 เกษตรกรหมู่บ้านบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถติดตามผลเกษตรกร จำนวน 16 คน สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 100.00

ค่าใช้จ่าย : 300,000
จำนวนผู้รับบริการ : 115
ปัญหาอุปสรรค : -เกษตรกรหมู่บ้านวังอ่าง มีความต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ปีก
แนวทางแก้ไข : -เพิ่มหลักสูตรเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ปีก ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20139301247291.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=869]   วันที่รายงาน  [20/1/2557]
สรุป สาหรับปี 2556 วิทยากรในหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยี 2 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาดุก และเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ ให้แก่หมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 3 พื้นที่ และมีจานวนผู้เข้ารับบริการ 115 คน ปรากฏผลการดาเนินงานดังนี้
1. กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงปลาน้าจืดบ้านบางเข็มสามัคคี ตาบลบางศาลา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการให้คาปรึกษาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 จานวน 43 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจานวน 43 คน ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 90.23 สามารถติดตามประเมินผลการความรู้ไปใช้ประโยชน์จากเกษตรกร 27 คน ได้ผลประเมินเป็นร้อยละ 100.00
2. สมาชิกศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านปศุสัตว์ตาบลวังอ่าง อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการให้คาปรึกษาในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 จานวน 41 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจานวน 41 คน ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 93.17 สามารถติดตามประเมินผลการความรู้ไปใช้ประโยชน์จากเกษตรกร 32 คน ได้ผลประเมินเป็นร้อยละ 100.00
3. กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตาบลบ้านเนิน ตาบลบ้านเนิน อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการให้คาปรึกษาในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 จานวน 31 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจานวน 19 คน ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 97.89 สามารถติดตามประเมินผลการความรู้ไปใช้ประโยชน์จากเกษตรกร 16 คน ได้ผลประเมินเป็นร้อยละ 100.00
ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
- สามารถลดรายจ่ายในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรหมู่บ้านลูกข่าย เช่น การให้อาหารเสริมที่มีในท้องถื่นนอกเหนือจากการซื้ออาหารสาเร็จรูป
- สามารถลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ (มีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการคานวณต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ ในระดับกาลังการผลิตของเครื่องผลิตอาหารสัตว์ขนาดเล็กของหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้นทุนการผลิตอาหารอยู่ที่ 17 - 21 บาทต่อกิโลกรัม โดยขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบขณะนั้น หากซื้ออาหารสาเร็จรูปในท้องตลาดจะมีราคาที่ 25 - 30 บาทต่อกิโลกรัม ความรู้ดังกล่าวเป็นแนวทางในการนาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาผลิตอาหารสัตว์ในโรงงานได้ ทั้งนี้หมู่บ้านพื้นที่บางศาลา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กาลังเตรียมดาเนินการผลิตอาหารสัตว์ประมาณเดือนธันวาคม 2556 – มกราคม 2557 ก็จะเป็นแนวทางคานวณต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตอาหารสัตว์ในระดับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น)
ผลลัพธ์ทางสังคม มีการสร้างเครือข่ายระหว่างหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่าย เกิดการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลที่ต้องการผลิตอาหารสาหรับปลานิล เป็นการ
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 115
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557360,000|360,000|360,000|ใช้หมด20149261613421.pdf2015316910591.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=997]   วันที่รายงาน  [10/7/2557]
1.วันที่ 22 เมษายน 2557 ประสานการดำเนินงานกับวิทยากรหมู่บ้านแม่ข่าย แกนนำหมู่บ้านลูกข่าย และทีมผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการ
2.วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หมู่บ้านลูกข่าย ร่วมกับทีมวิทยากรหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 คน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาดุกร้าท่าซัก ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.วันที่ 3 และ 5 มิถุนายน 2557 ประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หมู่บ้านลูกข่าย ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาทางวิชาการ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ประชุมการวางแผนการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หมู่บ้านลูกข่าย ร่วมกับวิทยากรหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแกนนำหมู่บ้านลูกข่าย จำนวน 4 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชน บ้านปากน้ำปากพญา ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.วันที่ 17 มิถุนายน 2557 การบริการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้น ให้แก่แกนนำหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 คนเรื่อง
-การตลาด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-การเงินและบัญชี โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พร้อมการบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเทคโนโลยี ให้แก่แกนนำหมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 คน เรื่อง
-กระบวนการเลี้ยงปลา โดย นายโชคชัย สิทธิยุโณ วิทยากรหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-กระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำ โดยนายสมเกียรติ พรหมทองวิทยากรหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-การแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นปลาร้า โดย นางบุญนำ กรองไชย วิทยากรหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6.วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กลุ่มผลิตอาหารสัตว์ตำบลท่าซัก เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการด้านการตลาด มีผู้เข้าร่วมจำนวน 33 คน มีกำหนดการดังนี้
08.30 – 08.50 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
08.50 – 09.00 น. นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/
ชี้แจงการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.00 – 10.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดพื้นฐานทางการตลาด”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์
10.00 – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เรื่อง “แนวคิดทางการตลาดของหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก”
ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และคณะ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดทำแผนการตลาด”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์
14.00 – 16.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การจัดทำแผนการตลาด”
ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และคณะ/
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
16.00 – 16.30 น. กิจกรรมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ/ สรุปผลการจัดกิจกรรม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง

7.วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กลุ่มผลิตอาหารสัตว์ตำบลท่าซัก เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการด้านการเงินและบัญชี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 33 คน มีกำหนดการดังนี้
08.30 – 08.50 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม/
08.50 – 09.00 น. นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/
ชี้แจงการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง
คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.00 – 10.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดการควบคุมต้นทุนของหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก”
โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ และ อาจารย์วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์
10.00 – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เรื่อง “แนวคิดการควบคุมต้นทุนของหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก”
ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์/ อาจารย์วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และคณะ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก”
โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์
14.00 – 16.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก”
ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ และคณะ/
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
16.00 – 16.30 น. กิจกรรมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ/ สรุปผลการจัดกิจกรรม
โดย อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง
8.กำหนดการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีหมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีกำหนดการดังนี้
08.00 – 09.00 น. เดินทางจากตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม/ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
09.30 – 09.45 น. นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/
กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง
คณะกรรมการโครงการ“หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.45 – 10.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระบวนการเลี้ยงปลาดุก”
โดย นายโชคชัย สิทธิยุโณ วิทยากรหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์
10.45 – 11.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำ”
โดย นายสมเกียรติ พรหมทอง วิทยากรหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์
11.45 – 12.00 น. ชี้แจงการแบ่งกลุ่มย่อยและการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การแบ่งกลุ่มย่อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติ เรื่อง
1. กระบวนการเลี้ยงปลาดุก
โดย นายโชคชัย สิทธิยุโณ/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง และคณะ
2. กระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
โดย นายสมเกียรติ พรหมทอง/ อาจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ และคณะ/
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
16.00 – 16.30 น. กิจกรรมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบประเด็นปัญหาต่างๆ/ สรุปผลการจัดกิจกรรม
โดย คณะวิทยากรหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก และ
คณะกรรมการโครงการ“หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
16.30 – 18.00 น. เดินทางกลับตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพ
ค่าใช้จ่าย : 80,000
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค : การดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่มู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนแแปลงจากวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557 เป็นวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เนื่องจากหมู่บ้านลูกข่ายส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และเป็นช่วงถือศีลอด ดังนั้นจึงขอรับการถ่ายทอดหลังจากกิจกรรมทางศาสนาแล้วเสร็จ
แนวทางแก้ไข : เปลี่ยนแแปลงกำหนดการตามความพร้อมของหมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1140]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการตลาดในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และมีเกษตรกรเข้าร่วมน้อยมากเนื่องจากติดภารกิจ จึงจัดกิจกรรมด้านการตลาดเพิ่มเติมพร้อมจัดกิจกรรมด้านการเงินและบัญชีวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 33 คน
มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 29 คน
ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเป็นร้อยละ 95.17

-สามารถติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรผ่านช่องทางโทรศัพท์ จำนวน 12 คน โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 100
และวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

-วันที่ 7 กันยายน 2557 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับผู้แทนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์

2.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับหมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติสำหรับหมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 5 สิงหาคม 2557
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 170 คน
มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 116 คน
ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเป็นร้อยละ 82.93

-สามารถติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรผ่านช่องทางโทรศัพท์ จำนวน 46 คน โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 100
และวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

-วันที่ 7 กันยายน 2557 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับผู้แทนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์
ค่าใช้จ่าย : 280,000
จำนวนผู้รับบริการ : 203
ปัญหาอุปสรรค : -หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมด้านการตลาดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยมากเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว (งานบุญ/งานประเพณี) เป็นส่วนใหญ่ จึงจัดกิจกรรมด้านการตลาดเพิ่มเติมในวันที 7 กรกฎาคม 2557 พร้อมกับกิจกรรมด้านการเงินและบัญชี และประเมินผลหลังอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ในครั้งเดียวกัน
-หมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากแกนนำหมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความต้องการให้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภายในวันเดียวกัน ทั้งสามหมู่บ้าน อาจจะทำให้ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่ครอบคลุมตามความมต้องการเฉพาะเรื่องเป็นพิเศษ (เช่น หมู่ 7 ต้องการเทคโนโลยีเรื่องปลาดุก ปลานิล หมู่ 8 ต้องการเทคโนโลยีเรื่อง ปลานิล ปลากะพง หมู่ 9 ต้องการเทคโนโลยีเรื่อง ปลากะพงขาว ปู กุ้ง เป้นต้น)
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง pwansure@wu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates