หมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง

บ้านน้ำบ่อ ม.3 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553720,000|180,000|180,000|ใช้หมด20132121614231.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=134]   วันที่รายงาน  [8/10/2553]
1. ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553 ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเรื่อง
- การผลิตต้นปูเล่ย์พันธุ์ต้นแบบ
- การขยายพันธุ์ปูเล่ย์พันธุ์ต้นแบบ
- การป้องกันศัตรูพืชของปูเล่ย์ด้วยการใช้สมุนไพร
- การบริหารจัดการด้านการตลาดแก่ประชาชนหมู่บ้านปูเล่ย์
2. ผู้เชี่ยวชาญนำต้นพันธุ์ของปูเล่ย์ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มเกษตรกรดำเนินการในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2553 ในเรื่อง
- การผลิตต้นปูเล่ย์พันธุ์ต้นแบบ
- การขยายพันธุ์ปูเล่ย์พันธุ์ต้นแบบ
- การป้องกันศัตรูพืชของปูเล่ย์ด้วยการใช้สมุนไพร
- การบริหารจัดการด้านการตลาดแก่ประชาชนหมู่บ้านปูเล่ย์
ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1. ความล่าช้าของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
2. ใช้เวลาขยายพันธุ์ปูเล่ย์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ 3 เดือน
แนวทางแก้ไข : 1. ขอขยายเวลาในการดำเนินโครงการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=150]   วันที่รายงาน  [28/12/2553]
1.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน รายละเอียดดังนี้
- การบรรยายพิเศษและบริการให้คำปรึกษา เรื่อง “การผลิตและการขยายพันธุ์ต้นปูเล่ย์พันธุ์ต้นแบบ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
- การบรรยายพิเศษและบริการให้คำปรึกษา เรื่อง “การป้องกันศัตรูพืชของปูเล่ย์” โดย นายอรรถกร พรมวี นักศึกษาระดับปริญญาเอก
- การบรรยายและบริการให้คำปรึกษา เรื่อง “การบริหารจัดการด้านการผลิต” โดย อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา/ อาจารย์บุณฑรี จันทร์กลับ/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์/ อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ
- การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ เรื่อง
1. การขยายพันธุ์ต้นปูเล่ย์พันธุ์ต้นแบบ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
2. การป้องกันศัตรูพืช ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
- อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบคำถามประเด็นปัญหาต่างๆ สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
ค่าใช้จ่าย : 140,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554700,000|157,344||157,3442013212161491.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555350,000|210,000|210,000|ใช้หมด2012421732211.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=214]   วันที่รายงาน  [4/4/2555]
1.ประสานกับเครือข่าย/แหล่งทุน
2.เตรียมจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อวางแผนการทำงานโครงการ
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1.การพิจารณางบประมาณโครงการล่าช้า
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=289]   วันที่รายงาน  [3/7/2555]
1.เดือนมิถุนายน 2555 ประสานกับเครือข่ายแกนนำหมู่บ้านและผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียงในช่วงวันที่ 23 - 27 เดือนกรกฎาคม 2555ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=454]   วันที่รายงาน  [22/10/2555]
1.ประสานกับเครือข่ายแกนนำหมู่บ้านและผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ ในงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในช่วงวันที่ 23 - 27 เดือนกรกฎาคม 2555
2.กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก และทีมงานของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกี่ยวกับองค์ความรู้ของปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ จำนวน 10 องค์ความรู้ ดังนี้
-นาวิ่ง
-นาบก
-ข้าวใหม่ปลามัน
-กล้วยหลากรส
-สายใจในใยกล้วย
-มะละกอหลากรสสดทุกวัน
-การตอนมะละกอ
-ปลูกพืชตีกลับมานับญาติ
-ปลูกพืชสายใยรัก
-ปลูกผักไฮโซ
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหมู่บ้านปูเล่ย์ เพื่อส่งเสริมชุมชนพอเพียง จำนวน 5 คน คือ
-นายนิรัติ มากทรัพย์
-นายพินิจ เสาวมล
-นายชลอ เอี่ยมสุทธิ์
-นางจารึก บุญยัง
-นายกำจัด แป้นทอง
3.หมู่บ้านปูเล่ย์เป็นพื้นที่ภัยประสบภัยแล้งและประสบปัญหาพื้นที่ไฟไหม้ป่าพรุ เกษตรกรในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายจึงต้องเฝ้าระวังภัยเเล้ง ไปฟ่าในพื้นที่บ้านเรือนและการเกษตรของตน ตลอดทั้งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วย
4.กำหนดการลงพื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการและสำรวจความต้องการเพิ่มเติมในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2555 และจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในเดือนธันวาคม 2555
ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 5
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากปลายเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2555 จังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศ 13 อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง และยังเกิดไฟไหม้ลุกลามพื้นที่ป่าในหลายอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกรในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายจึงต้องเฝ้าระวังภัยเเล้ง ไปฟ่าในพื้นที่บ้านเรือนและการเกษตรของตน ตลอดทั้งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วย
แนวทางแก้ไข : ขอขยายเวลาในการดำเนินงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 เพื่อการติดตามผลโครงการหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วย
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20121022122241.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=513]   วันที่รายงาน  [31/3/2556]
-จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี วันที่ 28 มีนาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 33 คน
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน/ รับประทานอาหารว่าง
09.00 - 09.10 น. กล่าวเปิดงาน โดย ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.10 - 09.20 น. นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
09.20 - 10.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10.30 - 12.00 น. การบรรยายพิเศษและบริการให้คำปรึกษา เรื่อง “กระบวนการผลิตแครกเกอร์ปูเล่ย์”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น. การแบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการผลิตแครกเกอร์ปูเล่ย์”
ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
รับประทานอาหารว่าง/
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบคำถามประเด็นปัญหาต่างๆ /
วิทยากรสรุปผลการดำเนินกิจกรรม /
ปิดงาน
16.30 - 18.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

มีผู้ตอบแบบประเมินหลังอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 33 คน ภาพรวมความพึงพอใจ 4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.60 มีความพึงพอใจมากที่สุด

ค่าใช้จ่าย : 200,000
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค : กิจกรรมจัดล่าช้า เนื่องจากสภาวะอากาศแปรปรวน ฝนตกเป็นระยะ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่ทำการเกษตร
แนวทางแก้ไข : ขยายเวลาการจัดกิจกรรมให้แก่เกษตรกร
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง pwansure@wu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates