หมู่บ้านปลาส้ม

ม.6 บ้านดูซงกูญิ ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
255350,000|50,000|50,000|ใช้หมด2013213102351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=132]   วันที่รายงาน  [4/10/2553]
1.ประชุมชี้แจง 19 ส.ค. 53 ณ ที่ทำการกลุ่มประชุมชี้แจง กลุ่มแม่บ้าน 20 คน ผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านรับทราบ และเข้าใจ แนวทางการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.อบรมการพัฒนาผลิตภัณ์ 7 ก.ย. 53 ณ ที่ทำการกลุ่มประชุมชี้แจง กลุ่มแม่บ้าน 20 คน โดยให้ความรู้ในกระบวนการพัฒนากลุ่ม สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน

3.ประชมค้นหาแนวทางการพัฒนากลุ่มสู่การเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 ก.ย. 53 ณ ที่ทำการกลุ่มประชุมชี้แจง กลุ่มแม่บ้าน 22 คน กำหนดรูปแบบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และกระบสนการเรียนรู้ในการแลกเปลี่ยนจากกลุ่มทีประสบความสำเร็จ
ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1.ได้งบประมาณล่าช้า ส่งผลต่อการดำเนินโครงการ
2.ความรู้ความสามารถของสมาชิกในการถ่ายทอดของสมาชิกสู่การพัฒนาชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน


แนวทางแก้ไข : 1 เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ควรลดกระบวนการเพื่อความรวดเร็ว
2 หน่วยงานที่รับผิดชอบควรตรวจสอบและประสานแผนการดำเนินงานและประเมินสถานการณ์ความก้าวหน้าให้เร็วกว่าเดิม เพื่อให้ผลการดำเนินการอยู่ในกรอบที่วางไว้

ไฟล์แนบกิจกรรม : 20101041620351.pdf
255450,000|50,000||50,00020132131023141.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates