หมู่บ้านผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

บ้านยือนัง ม.4 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
255350,000|50,000|50,000|ใช้หมด20132131022421.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=131]   วันที่รายงาน  [4/10/2553]
กลุ่มเป้าหมายประชาชนบ้านยือนัง หมู่ที่ 4 ตำบลกาบังอำเภอกาบัง จังหวัดยะลาจำนวน 27คน มีทักษะความรู้ในการนำวัสดุต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพราะพื้นที่กาบังมีการทำสวนยางและผลไม้เป็นหลักสามารถทำใช้เองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและคนในชุมชนสามารถรวมกลุ่มผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

การศึกษาดูงานการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คนได้ไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักการทำปุ๋ยและการเลี้ยงสัตว์ต่างๆครบวงจรที่หมู่ 5 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนและเป็นประโยชน์สามารถนำมาพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : สมาชิกกลุ่มเป้าหมายยังขาดทักษะในด้านเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตโดยที่ใช้เครื่องมือที่ทันนสมัยที่ช่วยประหยัดเวลาในการผลิตในรูปแบบเดิม ๆ
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20101041547131.pdf
255450,000|50,000||50,00020132131022481.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates