หมู่บ้านเครื่องแกงคีรีเขต

บ้านนครธรรม ม.6 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
255330,000|30,000|30,000|ใช้หมด20132131021451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=129]   วันที่รายงาน  [4/10/2553]
เครื่องแกงคีรีเขต กลุ่มเป้าหมายสตรีแม่บ้านหมู่ 3 ต.คีรีเขต
จำนวน 20 คน มีทักษะความรู้ในการทำเครื่องแกง เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

จากเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2553
ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : สมาชิกกลุ่มเป้าหมายยังขาดทักษะในด้านเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตโดยที่ใช้เครื่องมือที่มันสมัยที่ช่วยประหยัดเวลาในการผลิตในรูปแบบเดิม ๆ
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20101041413191.pdf
255450,000|50,000||50,00020132131021521.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates