หมู่บ้านกล้วยหินฉาบ

บ้านสันติ 2 ม.6 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
255330,000|20,000|20,000|ใช้หมด20132131021291.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=128]   วันที่รายงาน  [4/10/2553]
การแปรรูปกล้วยหินฉาบ กลุ่มเป้าหมายสตรีแม่บ้านสายใยรัก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด จำนวน 20 คน มีทักษะความรู้ในการนำผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนของตนเอง ( กล้วยหิน )แปรรูปเป็นสินค้าเพื่อออกจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

จากเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2553
ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : สมาชิกกลุ่มเป้าหมายยังขาดทักษะในด้านเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตโดยที่ใช้เครื่องมือที่มันสมัยที่ช่วยประหยัดเวลาในการผลิตในรูปแบบเดิม ๆ
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2010104141261.pdf
255450,000|50,000||50,00020132131021201.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates