หมู่บ้านตัดเย็บเสื้อผ้า

บ้านคอรอกาเอ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
255320,000|20,000|20,000|ใช้หมด20132131019581.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=127]   วันที่รายงาน  [4/10/2553]
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี กลุ่มเป้าหมายสตรีแม่บ้านหมู่ 5 ต.บาเจาะ
จำนวน 20 คน มีทักษะความรู้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
-กลุ่มเป้าหมายสตรีแม่บ้านในชุมชนมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ในครอบครัว
ผลกระทบทางสังคม
-การจัดโครงการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีแก่กลุ่มสตรีในชุมชน ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของสตรี เพราะทำให้กลุ่มสตรีมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการภูมิใจในตนเอง เมื่อสมาชิกกลุ่มสตรีได้มีอาชีพเพิ่มรายได้ให้ตนเองและครอบครัว
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
-ทำให้สมาชิกในชุมชนเห็นคุณค่าในการรวมกลุ่มกันภายในชุมชน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการผลิตสินค้าเพื่อออกจำหน่ายสู่ตลาดต่อไป
ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1. สมาชิกกลุ่มเป้าหมายสตรียังขาดความรู้ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆในการแปรรูปผลผลิตที่มีอยู่ภายในชุมชน
2. สมาชิกกลุ่มเป้าหมายสตรียังขาดความรู้ในด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้บริโภค
3. สมาชิกกลุ่มยังขาดการประสานงานที่ดีในการนำสินค้าออกจำหน่ายสู่ตลาดที่หลากหลายขึ้น
4. การเดินทางเพื่อรวมกลุ่มของสมาชิกกลุ่มค่อนข้างลำบาก เพราะระยะทางห่างไกลและค่อนข้าง
เปลี่ยว ประกอบกับบางช่วงอาจมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ก็เป็นผลให้เกิดความหวาดกลัวแก่สมาชิกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในการตรวจเยี่ยมกลุ่ม เป็นต้น

แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2010104144531.pdf
255450,000|50,000||50,0002013213102071.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates