หมู่บ้านหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อน

บ้านรางเกตุ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
25531,700,000|242,640||242,6402013241533471.pdf2014361313561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
25541,281,280|270,960||270,9602013211034141.pdf201436121371.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555736,280|250,000|170,000|80,0002012523840251.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=371]   วันที่รายงาน  [19/9/2555]
1. การรวบรวมสมาชิก

เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายของโครงการหมู่บ้านหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อน ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ และเกษตรกรทั้ง 2 พื้นที่ก็ดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรแบบผสมผสานทั้งการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน และข้าว ดังนั้น การดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อนจึงทำควบคู่ไปกับโครงการโครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ กลุ่มสมาชิกในโครงการจึงมีส่วนซ้อนทับกัน ทั้งนี้ การดำเนินงานได้มีการจัดประชาคมและประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการตั้งแต่ปีแรกของการดำเนินงาน โดยเกษตรกรในพื้นที่มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเผยแพร่สู่ชุมชนข้างเคียงและชุมชนอื่นๆ ที่สนใจ จึงทำให้ปัจจุบัน กลุ่มเกษตรกรในปัจจุบันมีลักษณะเป็นเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายและมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นมากขึ้นตามลำดับเช่นกัน

2. การสร้างแปลงสาธิต

โครงการฯ ได้ดำเนินการสร้างแปลงสาธิตการผลิตข้าวสุขภาพสายพันธุ์ต่างๆ ณ ศูนย์เรียนรู้ครบวงจรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการทดลองการปลูกทั้งในด้านพันธุ์ที่เหมาะสม เช่น พันธุ์หน่อไม้ฝรั่งเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมทั้งเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิต เช่น การปลูกข้าวโพดฝักอ่อนแบบลดการไถพรวน เป็นต้น โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรทั้งในพื้นที่การดำเนินงานของโครงการฯ และเกษตรกรพื้นที่ข้างเคียงและหมู่บ้านอื่นๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ และเอกชน เข้าศึกษาดูงาน

3. การประสานกับหน่วยงานและองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฯ ได้ดำเนินการประสานกับหน่วยงานและองค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นเดียวกับโครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ

4. การเสวนาและฝึกอบรม

การจัดกิจกรรมของโครงการฯ ดำเนินการควบคู่กับโครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ โดยโครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการเสวนาและอบรมหลัก จำนวน 2 ครั้ง คือ การวางแผนการผลิตพืชและการตลาด และการผลิตพืชอินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนากลุ่มย่อยตามกลุ่มต่างๆ อีกหลายครั้ง

5. กิจกรรมอื่นๆ

โครงการฯ ได้จัดเตรียมการนำเสนอทั้งแบบภาคโปสเตอร์และตัวอย่างจัดแสดง มีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตจากเกษตรกรในเครือข่ายฯ พร้อมกับเตรียมการนำเสนอตัวอย่างนวัตกรรมทางการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แก่ผู้สนใจอีกด้วย
ค่าใช้จ่าย : 170,000
จำนวนผู้รับบริการ : 100
ปัญหาอุปสรรค : 1. การอบรม (เช่นเดียวกับโครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดสารพิษ)
2. ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน มีฝนตกชุกในพื้นที่ การเตรียมแปลงต่างๆ จำงทำได้ล่าช้ากว่าปกติ ทั้งในส่วนแปลงสาธิตและเกษตรกร
แนวทางแก้ไข : 1. การอบรม (แก้ปัญหาเช่นเดียวกับโครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดสารพิษ)
2. แก้ไขตามสถาณการณ์
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20129191121531.pdf

ส่งข้อความถึง agrprsa@ku.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates