หมู่บ้านหัตถกรรมงานไม้ตำบลบาโร๊ะ

บ้านปูแล ม.1 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
255350,000|50,000|50,000|ใช้หมด20132131018521.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=133]   วันที่รายงาน  [5/10/2553]
1.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีผู้เรียน 20 คน ร่วมทำกิจกรรม
การทำเฟอร์นิเจอร์

2.การทำบัญชีการตลาด มีผู้เข้าร่วมกิจกิจกรรม 20 คน

3.การศึกษาดูงาน มีผู้เข้าร่วม 20 คน ศึกษาดูงานและร่วมสาธิตวิธีการเคลือบเงารากไม้
ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1).ได้รับงบประมาณล่าช้า แล้วตรงกับเทศกาลถือศีลอด
2) ขาดความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่ม

แนวทางแก้ไข : ได้รับงบประมาณล่าช้า ควรจัดต้นงบประมาณ
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20101051348441.pdf
255450,000|50,000||50,0002013213101961.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates