หมู่บ้านเฟอร์นิเจอร์ปูนหินซิเมนต์

หมู่บ้านกูแบอีเต๊ะ ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
255350,000|50,000|50,000|ใช้หมด20132131017571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=123]   วันที่รายงาน  [4/10/2553]
1.การเตรียมการ
2. อบรมให้ความรู้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ปูนซีเมนต์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม 25 คน คน ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านกูแบอีเต๊ะ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
3. สรุปผลงานและจัดทำรายงาน จัดทำสรุปผลการจัดกิจกรรม จำนวน 4 เล่ม

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : สมาชิกกลุ่มเป้าหมายยังขาดทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตโดยที่ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยที่ช่วยประหยัดเวลาในการผลิตในรูปแบบเดิม ๆ
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2010104132921.pdf
255450,000|50,000||50,00020132131017481.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates