หมู่บ้านการจัดการน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและของเสียจากครัวเรือนด้วยระบบก๊าซชีวภาพ

บ้านหัวคู ม.9 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 1 พื้นที่

  • บ้านหนองปด ต.แม่ขรี อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553400,000|140,000|120,000|20,00020132121121411.pdf201112191342101.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=139]   วันที่รายงาน  [14/10/2553]
ดำเนินการสำรวจปัญหาในชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าในหมู่บ้านมีการทำสวนยาง ประมาณถึงร้อยละ 80 % และมีการทำเป็นยางแผ่นตากแห้งเป็นส่วนใหญ่มีบางส่วนทำเป็นเศษยาง ดังนั้นปัญหาที่พบเห็นทั่วไปคือ น้ำเสียจากการทำยางแผ่นผึ่งแห้ง ซึ่งจะทิ้งไว้บริเวณใกล้ๆ บ้านที่อยู่อาศัย ในลักษณะต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อท่อส่งน้ำเสียไปปล่อยทิ้งให้ห่างจากบ้าน การขุดบ่อดินเพื่อขังน้ำเสียในบริเวณการทำยางแผ่น หรือการขุดสระดินให้ห่างออกไปจากบ้าน รวมทั้งการปล่อยทิ้งไว้ในบริเวณใกล้ๆบ้าน ในทุกลักษณะที่กล่าวมีผลให้ส่งกลิ่นเหม็นแสบจมูก รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และก่อนให้เกิดการตายขงอต้นไม้ หลายชนิดในบริเวณการปล่อยน้ำเสีย แต่ปัญหาที่พบและน่ากังวลคือมีหลายครัวเรือนที่ปล่อยน้ำเสียลงลำคลอง ซึ่งเริ่มจะมีปัญหาที่บ่งชัดขึ้น คือ การตายของสัตว์น้ำและส่งกล่นเหม็นรบกวนบ้านเรือนที่อยู่ริมคลอง เป็นต้น
ค่าใช้จ่าย : 120,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : การสำรวจข้อมูลการทำยางแผ่น ในช่วงเวลาเช้าสามารถพบข้อมูลหรือผู้ประกอบการยางแผ่นเพราะเป็นช่วงเวลาของการทำยางแผ่นอยู่กับบริเวณใกล้ๆ บ้าน แต่ถ้าเป็นช่วงเที่ยง จะพบข้อมูลน้อยเนื่องจาก เมื่อเสร็จภาระกิจการทำสวนยาง ส่วนใหญ่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวผลไม้ เพระเป็นช่วงฤดูกาลได้รับผลผลิต เช่น มังคุด และลองกอง เป็นต้น ต้องเดินทางไปหลายๆครั้ง เพื่อสอบถามหรือสำรวจพื้นที่ในบางครัวเรือน
แนวทางแก้ไข : ช่วงเวลาที่ออกสำรวจ ต้องเป็นช่วงที่ผู้ประกอบการเสร็จจากการประกอบอาชีพกรีดยางแล้ว จึงจะสามารถสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลได้ดี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554220,000|181,500||181,50020132121121291.pdf2014227913351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555391,600|250,000|250,000|ใช้หมด2012515953481.pdf20121110710341.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=297]   วันที่รายงาน  [5/7/2555]
•จัดทำเอกสาร และเตรียมเรื่องสถานที่
•ประสานกับวิทยากรของชุมชนบ้านหัวคู เกี่ยวกับการเตรียมต้อนรับและฝึกการนำเสนอ (บรรยาย) การเข้ามาศึกษาดูงานของชุมชนอื่น
•การให้ความรู้กับผู้เข้ามาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียจากการทำยางแผ่น ตั้งแต่ขั้นตอนการเกิดน้ำเสียจนน้ำเสียไหลเข้าสู่ระบบ
•การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบแก๊สชีวภาพ และดูระบบจริงของชุมชนบ้านหัวคู ใน 2 แบบตัวอย่างคือ จำนวนแผ่นยาง 20 แผ่น และ 120 แผ่น
•ทดสอบการใช้แก๊สชีวภาพในครัวเรือนตัวอย่าง
ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 23
ปัญหาอุปสรรค : •ช่วงการหยุดกรีดยางในปี 2555 ได้รับผลกระทบจากศรัตรูพืชกัดกินใบยาง ทำให้หยุดกรีดเป็นระยะเวลานาน
แนวทางแก้ไข : •ต้องประสานกลุ่มที่จะเข้ามาศึกษาดูงานให้เลื่อนช่วงเวลา
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201275857241.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=406]   วันที่รายงาน  [30/9/2555]
1. จำนวนครัวเรือนที่ได้จัดทำระบบก๊าซชีวภาพในการหุงต้ม 50 ครัวเรือน ในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง
2.จำนวน ”เยาวชนรักษ์ก๊าซชีวภาพ” ในฐานเรียนรู้ในโรงเรียน 45 คน
3.จำนวนคนในชุมชนใกล้เคียงที่เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยี 115 คน
4.จำนวนช่างชุมชน และวิทยากรชุมชน 15 คน
โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. สร้างกระบวนการให้ครัวเรือนในชุมชนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียจากการทำยางแผ่นและของเสีย ด้วยระบบหมักก๊าซชีวภาพ การเข้าไปพูดคุยกับครัวเรือนทำสวนยางถีงปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสีย เช่น กลิ่น การเน่าเสียของน้ำ ยุง ดินเสีย และมีการซึมลงสู่แหล่งน้ำอื่นๆ และนำเสนอให้เห็นทางออกของการลดปัญหาดังกล่าว คือ การจัดทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ โดยการอ้างถึงครัวเรือนที่มีการจัดทำระบบดังกล่าวแล้ว
2. การจัดทำและเดินระบบก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียในชุมชน รวมทั้งการดูแลระบบที่จัดทำขึ้น มีการจัดทำระบบเพิ่มเติม ในครัวเรือนที่เขาตระหนักถึงปัญหา และร่วมลงทุนในการจัดทำ โดยการประสานกับครัวเรือนที่มีอยู่ก่อน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและการสร้างประสบการณ์เพิ่มเติม
3.สร้างกลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน “เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานก๊าซหุงต้ม” มีการกระตุ้นให้มีการพูดคุยในวงน้ำชา ในชุมชน โดยมีครูในโรงเรียน ซึ่งอยู่ในชุมชน เป็นผู้คอยชักชวน
4. สร้างทีม ”เยาวชนรักษ์ก๊าซชีวภาพ” ในการสร้างฐานเรียนรู้ในโรงเรียน มีการจัดทำก๊าซชีวภาพในโรงเรียน เพื่อเป็นการเริ่มต้นกระบวนการสร้างเยาวชนรักษ์ก๊าซชีวภาพ
5. เพิ่มศักยภาพช่างชุมชน และวิทยากรชุมชนเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน มีการสร้างสมประสบการณ์การเป็นช่างชุมชน โดยการมีกระบวนการในการช่วยสร้างระบบใหม่ให้กับครัวเรือนที่จัดทำเพิ่มเติม ส่วนในการสร้างวิทยากรชุมชน ก็มีการอบรมให้ความรู้กับครัวเรือนที่กำลังใช้ระบบดังกล่าวแล้ว และเริ่มให้เป็นคนให้ความรู้ต่อกลุ่มต่างๆ ที่เข้ามาเยี่ยมเยียน มีการแลกเปลี่ยน ซึ่งมีจำนวนมากในปีงบประมาณดังกล่าว และส่งผลให้มีการจัดสร้างระบบก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียยางแผ่น และของเสียอินทรีย์ในครัวเรือนเกิดขึ้นในชุมชนอื่นๆ อีกหลายๆ ชุมชน หลังจากชุมชนดังกล่าว ได้เข้ามารับความรู้และได้เห็นจริงเชิงประจัก ที่มีอยู่ในชุมชนบ้านหัวคู
6.ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งเฟ้นหาผู้นำธรรมชาติ “คอพลังงานทางเลือก” ในการจัดทำเทศบัญญัติชุมชน มีการพูดคุยมากขึ้นกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อมจังหวัด และมีผู้นำธรรมชาติ ช่างชุมชน และวิทยากรชุมชนเกิดขึ้นในคนๆ เดียวกัน จำนวนเพิ่มมากขึ้น
7. เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีการจัดทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียยางแผ่นและของเสีย มีการจัดทำไวนิล และแผ่นพับ เพื่อไว้ต้อนรับและแจกจ่ายให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม
ค่าใช้จ่าย : 200,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : • ช่วงการหยุดกรีดยางในปี 2555 ได้รับผลกระทบจากศรัตรูพืชกัดกินใบยาง ทำให้หยุดกรีดเป็นระยะเวลานาน
• เกิดการเปลี่ยนแปลงของการเกิดฝนตกตลอดเวลา จึงเป็นอีกสาเหตุที่ชาวสวนยางไม่สามารถกรีดยาง
แนวทางแก้ไข : • ต้องประสานกลุ่มที่จะเข้ามาศึกษาดูงานให้เลื่อนช่วงเวลา
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20129301713261.pdf
2558360,000|360,000|360,000|ใช้หมด20155221511431.pdf20151222141171.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1435]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]


-          ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบการดูแลระบบการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถังพลาสติก แก่ผู้สนใจในแต่ละชุมชน โดยมีผู้รับความรู้อย่างมีทักษะการจัดทำระบบ จำนวน 209 คน-          จัดทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์และน้ำเสียในแต่ละชุมชนเป็นครัวเรือนนำร่อง ในแต่ละชุมชน จำนวนระบบบ่อหมักก๊าซ 9 ครัวเรือน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.       นายสมมาตร นาถวิโรจน์ 79 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร2.       นายสุทัศน์  ทองจันทร์ 80/3 ม.9 ตำบลขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 500 ลิตร3.       นายเฉลิมชาติ เมฆแดง 3/1 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฏร์ธานี ขนาด 1500ลิตร4.       นางสาวทัศนีย์ ทสาชู 256 ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง5.       นางสาวปรียา  เรืองอินทร์ รร.บ้านปากเหมือง ม.3 ต.เกาะเต่า ป่าพะยอม จ.พัทลุง6.       นายภักดี ดวงขวัญ 147 ม.2 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร7.       นางนุชรี เหตุทอง 158 ม.3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 400 ลิตร8.       นางแดง คงไข่ 205 ม.6 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 500 ลิตร9.       นายชริต  ทองจันทร์ 78/2 ม.9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 1,000 ลิตร-          ส่งเสริมบรรยากาศ กลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน  ในงานสับปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 -20 สิงหาคม 2558-          มีการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 191 ราย-          สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 -          ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบการดูแลระบบการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถังพลาสติก แก่ผู้สนใจในแต่ละชุมชน โดยมีผู้รับความรู้อย่างมีทักษะการจัดทำระบบ จำนวน 209 คน-          จัดทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์และน้ำเสียในแต่ละชุมชนเป็นครัวเรือนนำร่อง ในแต่ละชุมชน จำนวนระบบบ่อหมักก๊าซ 9 ครัวเรือน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.       นายสมมาตร นาถวิโรจน์ 79 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร2.       นายสุทัศน์  ทองจันทร์ 80/3 ม.9 ตำบลขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 500 ลิตร3.       นายเฉลิมชาติ เมฆแดง 3/1 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฏร์ธานี ขนาด 1500ลิตร4.       นางสาวทัศนีย์ ทสาชู 256 ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง5.       นางสาวปรียา  เรืองอินทร์ รร.บ้านปากเหมือง ม.3 ต.เกาะเต่า ป่าพะยอม จ.พัทลุง6.       นายภักดี ดวงขวัญ 147 ม.2 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร7.       นางนุชรี เหตุทอง 158 ม.3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 400 ลิตร8.       นางแดง คงไข่ 205 ม.6 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 500 ลิตร9.       นายชริต  ทองจันทร์ 78/2 ม.9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 1,000 ลิตร-          ส่งเสริมบรรยากาศ กลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน  ในงานสับปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 -20 สิงหาคม 2558-          มีการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 191 ราย-          สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558  -          ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบการดูแลระบบการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถังพลาสติก แก่ผู้สนใจในแต่ละชุมชน โดยมีผู้รับความรู้อย่างมีทักษะการจัดทำระบบ จำนวน 209 คน-          จัดทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์และน้ำเสียในแต่ละชุมชนเป็นครัวเรือนนำร่อง ในแต่ละชุมชน จำนวนระบบบ่อหมักก๊าซ 9 ครัวเรือน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.       นายสมมาตร นาถวิโรจน์ 79 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร2.       นายสุทัศน์  ทองจันทร์ 80/3 ม.9 ตำบลขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 500 ลิตร3.       นายเฉลิมชาติ เมฆแดง 3/1 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฏร์ธานี ขนาด 1500ลิตร4.       นางสาวทัศนีย์ ทสาชู 256 ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง5.       นางสาวปรียา  เรืองอินทร์ รร.บ้านปากเหมือง ม.3 ต.เกาะเต่า ป่าพะยอม จ.พัทลุง6.       นายภักดี ดวงขวัญ 147 ม.2 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร7.       นางนุชรี เหตุทอง 158 ม.3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 400 ลิตร8.       นางแดง คงไข่ 205 ม.6 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 500 ลิตร9.       นายชริต  ทองจันทร์ 78/2 ม.9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 1,000 ลิตร-          ส่งเสริมบรรยากาศ กลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน  ในงานสับปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 -20 สิงหาคม 2558-          มีการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 191 ราย-          สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558-          ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบการดูแลระบบการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถังพลาสติก แก่ผู้สนใจในแต่ละชุมชน โดยมีผู้รับความรู้อย่างมีทักษะการจัดทำระบบ จำนวน 209 คน-          จัดทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์และน้ำเสียในแต่ละชุมชนเป็นครัวเรือนนำร่อง ในแต่ละชุมชน จำนวนระบบบ่อหมักก๊าซ 9 ครัวเรือน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.       นายสมมาตร นาถวิโรจน์ 79 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร2.       นายสุทัศน์  ทองจันทร์ 80/3 ม.9 ตำบลขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 500 ลิตร3.       นายเฉลิมชาติ เมฆแดง 3/1 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฏร์ธานี ขนาด 1500ลิตร4.       นางสาวทัศนีย์ ทสาชู 256 ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง5.       นางสาวปรียา  เรืองอินทร์ รร.บ้านปากเหมือง ม.3 ต.เกาะเต่า ป่าพะยอม จ.พัทลุง6.       นายภักดี ดวงขวัญ 147 ม.2 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร7.       นางนุชรี เหตุทอง 158 ม.3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 400 ลิตร8.       นางแดง คงไข่ 205 ม.6 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 500 ลิตร9.       นายชริต  ทองจันทร์ 78/2 ม.9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 1,000 ลิตร-          ส่งเสริมบรรยากาศ กลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน  ในงานสับปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 -20 สิงหาคม 2558-          มีการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 191 ราย-          สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 -          ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบการดูแลระบบการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถังพลาสติก แก่ผู้สนใจในแต่ละชุมชน โดยมีผู้รับความรู้อย่างมีทักษะการจัดทำระบบ จำนวน 209 คน-          จัดทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์และน้ำเสียในแต่ละชุมชนเป็นครัวเรือนนำร่อง ในแต่ละชุมชน จำนวนระบบบ่อหมักก๊าซ 9 ครัวเรือน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.       นายสมมาตร นาถวิโรจน์ 79 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร2.       นายสุทัศน์  ทองจันทร์ 80/3 ม.9 ตำบลขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 500 ลิตร3.       นายเฉลิมชาติ เมฆแดง 3/1 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฏร์ธานี ขนาด 1500ลิตร4.       นางสาวทัศนีย์ ทสาชู 256 ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง5.       นางสาวปรียา  เรืองอินทร์ รร.บ้านปากเหมือง ม.3 ต.เกาะเต่า ป่าพะยอม จ.พัทลุง6.       นายภักดี ดวงขวัญ 147 ม.2 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร7.       นางนุชรี เหตุทอง 158 ม.3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 400 ลิตร8.       นางแดง คงไข่ 205 ม.6 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 500 ลิตร9.       นายชริต  ทองจันทร์ 78/2 ม.9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 1,000 ลิตร-          ส่งเสริมบรรยากาศ กลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน  ในงานสับปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 -20 สิงหาคม 2558-          มีการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 191 ราย-          สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558  -          ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบการดูแลระบบการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถังพลาสติก แก่ผู้สนใจในแต่ละชุมชน โดยมีผู้รับความรู้อย่างมีทักษะการจัดทำระบบ จำนวน 209 คน-          จัดทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์และน้ำเสียในแต่ละชุมชนเป็นครัวเรือนนำร่อง ในแต่ละชุมชน จำนวนระบบบ่อหมักก๊าซ 9 ครัวเรือน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.       นายสมมาตร นาถวิโรจน์ 79 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร2.       นายสุทัศน์  ทองจันทร์ 80/3 ม.9 ตำบลขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 500 ลิตร3.       นายเฉลิมชาติ เมฆแดง 3/1 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฏร์ธานี ขนาด 1500ลิตร4.       นางสาวทัศนีย์ ทสาชู 256 ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง5.       นางสาวปรียา  เรืองอินทร์ รร.บ้านปากเหมือง ม.3 ต.เกาะเต่า ป่าพะยอม จ.พัทลุง6.       นายภักดี ดวงขวัญ 147 ม.2 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร7.       นางนุชรี เหตุทอง 158 ม.3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 400 ลิตร8.       นางแดง คงไข่ 205 ม.6 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 500 ลิตร9.       นายชริต  ทองจันทร์ 78/2 ม.9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 1,000 ลิตร-          ส่งเสริมบรรยากาศ กลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน  ในงานสับปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 -20 สิงหาคม 2558-          มีการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 191 ราย-          สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 -          ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบการดูแลระบบการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถังพลาสติก แก่ผู้สนใจในแต่ละชุมชน โดยมีผู้รับความรู้อย่างมีทักษะการจัดทำระบบ จำนวน 209 คน-          จัดทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์และน้ำเสียในแต่ละชุมชนเป็นครัวเรือนนำร่อง ในแต่ละชุมชน จำนวนระบบบ่อหมักก๊าซ 9 ครัวเรือน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.       นายสมมาตร นาถวิโรจน์ 79 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร2.       นายสุทัศน์  ทองจันทร์ 80/3 ม.9 ตำบลขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 500 ลิตร3.       นายเฉลิมชาติ เมฆแดง 3/1 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฏร์ธานี ขนาด 1500ลิตร4.       นางสาวทัศนีย์ ทสาชู 256 ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง5.       นางสาวปรียา  เรืองอินทร์ รร.บ้านปากเหมือง ม.3 ต.เกาะเต่า ป่าพะยอม จ.พัทลุง6.       นายภักดี ดวงขวัญ 147 ม.2 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร7.       นางนุชรี เหตุทอง 158 ม.3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 400 ลิตร8.       นางแดง คงไข่ 205 ม.6 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 500 ลิตร9.       นายชริต  ทองจันทร์ 78/2 ม.9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 1,000 ลิตร-          ส่งเสริมบรรยากาศ กลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน  ในงานสับปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 -20 สิงหาคม 2558-          มีการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 191 ราย-          สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558-          ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบการดูแลระบบการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถังพลาสติก แก่ผู้สนใจในแต่ละชุมชน โดยมีผู้รับความรู้อย่างมีทักษะการจัดทำระบบ จำนวน 209 คน-          จัดทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์และน้ำเสียในแต่ละชุมชนเป็นครัวเรือนนำร่อง ในแต่ละชุมชน จำนวนระบบบ่อหมักก๊าซ 9 ครัวเรือน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.       นายสมมาตร นาถวิโรจน์ 79 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร2.       นายสุทัศน์  ทองจันทร์ 80/3 ม.9 ตำบลขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 500 ลิตร3.       นายเฉลิมชาติ เมฆแดง 3/1 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฏร์ธานี ขนาด 1500ลิตร4.       นางสาวทัศนีย์ ทสาชู 256 ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง5.       นางสาวปรียา  เรืองอินทร์ รร.บ้านปากเหมือง ม.3 ต.เกาะเต่า ป่าพะยอม จ.พัทลุง6.       นายภักดี ดวงขวัญ 147 ม.2 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร7.       นางนุชรี เหตุทอง 158 ม.3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 400 ลิตร8.       นางแดง คงไข่ 205 ม.6 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 500 ลิตร9.       นายชริต  ทองจันทร์ 78/2 ม.9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 1,000 ลิตร-          ส่งเสริมบรรยากาศ กลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน  ในงานสับปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 -20 สิงหาคม 2558-          มีการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 191 ราย-          สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558  -          ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบการดูแลระบบการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถังพลาสติก แก่ผู้สนใจในแต่ละชุมชน โดยมีผู้รับความรู้อย่างมีทักษะการจัดทำระบบ จำนวน 209 คน-          จัดทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์และน้ำเสียในแต่ละชุมชนเป็นครัวเรือนนำร่อง ในแต่ละชุมชน จำนวนระบบบ่อหมักก๊าซ 9 ครัวเรือน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.       นายสมมาตร นาถวิโรจน์ 79 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร2.       นายสุทัศน์  ทองจันทร์ 80/3 ม.9 ตำบลขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 500 ลิตร3.       นายเฉลิมชาติ เมฆแดง 3/1 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฏร์ธานี ขนาด 1500ลิตร4.       นางสาวทัศนีย์ ทสาชู 256 ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง5.       นางสาวปรียา  เรืองอินทร์ รร.บ้านปากเหมือง ม.3 ต.เกาะเต่า ป่าพะยอม จ.พัทลุง6.       นายภักดี ดวงขวัญ 147 ม.2 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร7.       นางนุชรี เหตุทอง 158 ม.3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 400 ลิตร8.       นางแดง คงไข่ 205 ม.6 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 500 ลิตร9.       นายชริต  ทองจันทร์ 78/2 ม.9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 1,000 ลิตร-          ส่งเสริมบรรยากาศ กลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน  ในงานสับปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 -20 สิงหาคม 2558-          มีการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 191 ราย-          สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558  -          ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบการดูแลระบบการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถังพลาสติก แก่ผู้สนใจในแต่ละชุมชน โดยมีผู้รับความรู้อย่างมีทักษะการจัดทำระบบ จำนวน 209 คน-          จัดทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์และน้ำเสียในแต่ละชุมชนเป็นครัวเรือนนำร่อง ในแต่ละชุมชน จำนวนระบบบ่อหมักก๊าซ 9 ครัวเรือน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.       นายสมมาตร นาถวิโรจน์ 79 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร2.       นายสุทัศน์  ทองจันทร์ 80/3 ม.9 ตำบลขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 500 ลิตร3.       นายเฉลิมชาติ เมฆแดง 3/1 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฏร์ธานี ขนาด 1500ลิตร4.       นางสาวทัศนีย์ ทสาชู 256 ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง5.       นางสาวปรียา  เรืองอินทร์ รร.บ้านปากเหมือง ม.3 ต.เกาะเต่า ป่าพะยอม จ.พัทลุง6.       นายภักดี ดวงขวัญ 147 ม.2 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร7.       นางนุชรี เหตุทอง 158 ม.3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 400 ลิตร8.       นางแดง คงไข่ 205 ม.6 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 500 ลิตร9.       นายชริต  ทองจันทร์ 78/2 ม.9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 1,000 ลิตร-          ส่งเสริมบรรยากาศ กลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน  ในงานสับปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 -20 สิงหาคม 2558-          มีการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 191 ราย-          สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 -          ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบการดูแลระบบการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถังพลาสติก แก่ผู้สนใจในแต่ละชุมชน โดยมีผู้รับความรู้อย่างมีทักษะการจัดทำระบบ จำนวน 209 คน-          จัดทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์และน้ำเสียในแต่ละชุมชนเป็นครัวเรือนนำร่อง ในแต่ละชุมชน จำนวนระบบบ่อหมักก๊าซ 9 ครัวเรือน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.       นายสมมาตร นาถวิโรจน์ 79 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร2.       นายสุทัศน์  ทองจันทร์ 80/3 ม.9 ตำบลขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 500 ลิตร3.       นายเฉลิมชาติ เมฆแดง 3/1 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฏร์ธานี ขนาด 1500ลิตร4.       นางสาวทัศนีย์ ทสาชู 256 ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง5.       นางสาวปรียา  เรืองอินทร์ รร.บ้านปากเหมือง ม.3 ต.เกาะเต่า ป่าพะยอม จ.พัทลุง6.       นายภักดี ดวงขวัญ 147 ม.2 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร7.       นางนุชรี เหตุทอง 158 ม.3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 400 ลิตร8.       นางแดง คงไข่ 205 ม.6 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 500 ลิตร9.       นายชริต  ทองจันทร์ 78/2 ม.9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 1,000 ลิตร-          ส่งเสริมบรรยากาศ กลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน  ในงานสับปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 -20 สิงหาคม 2558-          มีการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 191 ราย-          สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558-          ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบการดูแลระบบการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถังพลาสติก แก่ผู้สนใจในแต่ละชุมชน โดยมีผู้รับความรู้อย่างมีทักษะการจัดทำระบบ จำนวน 209 คน-          จัดทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์และน้ำเสียในแต่ละชุมชนเป็นครัวเรือนนำร่อง ในแต่ละชุมชน จำนวนระบบบ่อหมักก๊าซ 9 ครัวเรือน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.       นายสมมาตร นาถวิโรจน์ 79 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร2.       นายสุทัศน์  ทองจันทร์ 80/3 ม.9 ตำบลขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 500 ลิตร3.       นายเฉลิมชาติ เมฆแดง 3/1 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฏร์ธานี ขนาด 1500ลิตร4.       นางสาวทัศนีย์ ทสาชู 256 ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง5.       นางสาวปรียา  เรืองอินทร์ รร.บ้านปากเหมือง ม.3 ต.เกาะเต่า ป่าพะยอม จ.พัทลุง6.       นายภักดี ดวงขวัญ 147 ม.2 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร7.       นางนุชรี เหตุทอง 158 ม.3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 400 ลิตร8.       นางแดง คงไข่ 205 ม.6 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 500 ลิตร9.       นายชริต  ทองจันทร์ 78/2 ม.9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 1,000 ลิตร-          ส่งเสริมบรรยากาศ กลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน  ในงานสับปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 -20 สิงหาคม 2558-          มีการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 191 ราย-          สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558  -          ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบการดูแลระบบการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถังพลาสติก แก่ผู้สนใจในแต่ละชุมชน โดยมีผู้รับความรู้อย่างมีทักษะการจัดทำระบบ จำนวน 209 คน-          จัดทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์และน้ำเสียในแต่ละชุมชนเป็นครัวเรือนนำร่อง ในแต่ละชุมชน จำนวนระบบบ่อหมักก๊าซ 9 ครัวเรือน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.       นายสมมาตร นาถวิโรจน์ 79 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร2.       นายสุทัศน์  ทองจันทร์ 80/3 ม.9 ตำบลขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 500 ลิตร3.       นายเฉลิมชาติ เมฆแดง 3/1 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฏร์ธานี ขนาด 1500ลิตร4.       นางสาวทัศนีย์ ทสาชู 256 ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง5.       นางสาวปรียา  เรืองอินทร์ รร.บ้านปากเหมือง ม.3 ต.เกาะเต่า ป่าพะยอม จ.พัทลุง6.       นายภักดี ดวงขวัญ 147 ม.2 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร7.       นางนุชรี เหตุทอง 158 ม.3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 400 ลิตร8.       นางแดง คงไข่ 205 ม.6 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 500 ลิตร9.       นายชริต  ทองจันทร์ 78/2 ม.9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 1,000 ลิตร-          ส่งเสริมบรรยากาศ กลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน  ในงานสับปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 -20 สิงหาคม 2558-          มีการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 191 ราย-          สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558-          ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบการดูแลระบบการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถังพลาสติก แก่ผู้สนใจในแต่ละชุมชน โดยมีผู้รับความรู้อย่างมีทักษะการจัดทำระบบ จำนวน 209 คน-          จัดทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์และน้ำเสียในแต่ละชุมชนเป็นครัวเรือนนำร่อง ในแต่ละชุมชน จำนวนระบบบ่อหมักก๊าซ 9 ครัวเรือน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.       นายสมมาตร นาถวิโรจน์ 79 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร2.       นายสุทัศน์  ทองจันทร์ 80/3 ม.9 ตำบลขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 500 ลิตร3.       นายเฉลิมชาติ เมฆแดง 3/1 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฏร์ธานี ขนาด 1500ลิตร4.       นางสาวทัศนีย์ ทสาชู 256 ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง5.       นางสาวปรียา  เรืองอินทร์ รร.บ้านปากเหมือง ม.3 ต.เกาะเต่า ป่าพะยอม จ.พัทลุง6.       นายภักดี ดวงขวัญ 147 ม.2 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร7.       นางนุชรี เหตุทอง 158 ม.3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 400 ลิตร8.       นางแดง คงไข่ 205 ม.6 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 500 ลิตร9.       นายชริต  ทองจันทร์ 78/2 ม.9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 1,000 ลิตร-          ส่งเสริมบรรยากาศ กลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน  ในงานสับปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 -20 สิงหาคม 2558-          มีการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 191 ราย-          สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558  -          ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบการดูแลระบบการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถังพลาสติก แก่ผู้สนใจในแต่ละชุมชน โดยมีผู้รับความรู้อย่างมีทักษะการจัดทำระบบ จำนวน 209 คน-          จัดทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์และน้ำเสียในแต่ละชุมชนเป็นครัวเรือนนำร่อง ในแต่ละชุมชน จำนวนระบบบ่อหมักก๊าซ 9 ครัวเรือน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.       นายสมมาตร นาถวิโรจน์ 79 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร2.       นายสุทัศน์  ทองจันทร์ 80/3 ม.9 ตำบลขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 500 ลิตร3.       นายเฉลิมชาติ เมฆแดง 3/1 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฏร์ธานี ขนาด 1500ลิตร4.       นางสาวทัศนีย์ ทสาชู 256 ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง5.       นางสาวปรียา  เรืองอินทร์ รร.บ้านปากเหมือง ม.3 ต.เกาะเต่า ป่าพะยอม จ.พัทลุง6.       นายภักดี ดวงขวัญ 147 ม.2 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร7.       นางนุชรี เหตุทอง 158 ม.3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 400 ลิตร8.       นางแดง คงไข่ 205 ม.6 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 500 ลิตร9.       นายชริต  ทองจันทร์ 78/2 ม.9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 1,000 ลิตร-          ส่งเสริมบรรยากาศ กลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน  ในงานสับปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 -20 สิงหาคม 2558-          มีการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 191 ราย-          สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558-          ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบการดูแลระบบการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถังพลาสติก แก่ผู้สนใจในแต่ละชุมชน โดยมีผู้รับความรู้อย่างมีทักษะการจัดทำระบบ จำนวน 209 คน-          จัดทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์และน้ำเสียในแต่ละชุมชนเป็นครัวเรือนนำร่อง ในแต่ละชุมชน จำนวนระบบบ่อหมักก๊าซ 9 ครัวเรือน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.       นายสมมาตร นาถวิโรจน์ 79 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร2.       นายสุทัศน์  ทองจันทร์ 80/3 ม.9 ตำบลขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 500 ลิตร3.       นายเฉลิมชาติ เมฆแดง 3/1 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฏร์ธานี ขนาด 1500ลิตร4.       นางสาวทัศนีย์ ทสาชู 256 ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง5.       นางสาวปรียา  เรืองอินทร์ รร.บ้านปากเหมือง ม.3 ต.เกาะเต่า ป่าพะยอม จ.พัทลุง6.       นายภักดี ดวงขวัญ 147 ม.2 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร7.       นางนุชรี เหตุทอง 158 ม.3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 400 ลิตร8.       นางแดง คงไข่ 205 ม.6 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 500 ลิตร9.       นายชริต  ทองจันทร์ 78/2 ม.9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 1,000 ลิตร-          ส่งเสริมบรรยากาศ กลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน  ในงานสับปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 -20 สิงหาคม 2558-          มีการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 191 ราย-          สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558  -          ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบการดูแลระบบการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถังพลาสติก แก่ผู้สนใจในแต่ละชุมชน โดยมีผู้รับความรู้อย่างมีทักษะการจัดทำระบบ จำนวน 209 คน-          จัดทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์และน้ำเสียในแต่ละชุมชนเป็นครัวเรือนนำร่อง ในแต่ละชุมชน จำนวนระบบบ่อหมักก๊าซ 9 ครัวเรือน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1.       นายสมมาตร นาถวิโรจน์ 79 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร2.       นายสุทัศน์  ทองจันทร์ 80/3 ม.9 ตำบลขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 500 ลิตร3.       นายเฉลิมชาติ เมฆแดง 3/1 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฏร์ธานี ขนาด 1500ลิตร4.       นางสาวทัศนีย์ ทสาชู 256 ม.5 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง5.       นางสาวปรียา  เรืองอินทร์ รร.บ้านปากเหมือง ม.3 ต.เกาะเต่า ป่าพะยอม จ.พัทลุง6.       นายภักดี ดวงขวัญ 147 ม.2 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ขนาด 500 ลิตร7.       นางนุชรี เหตุทอง 158 ม.3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 400 ลิตร8.       นางแดง คงไข่ 205 ม.6 ต.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 500 ลิตร9.       นายชริต  ทองจันทร์ 78/2 ม.9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด 1,000 ลิตร-          ส่งเสริมบรรยากาศ กลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน  ในงานสับปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 -20 สิงหาคม 2558-          มีการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 191 ราย-          สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ และจัดส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

ค่าใช้จ่าย : 360,000
จำนวนผู้รับบริการ : 209
ปัญหาอุปสรรค : ไม่สามารถนไปใช้ประโยชน์ จำนวน 18 ราย เนื่องจาก
7 ครัวเรือนไม่มีพื้นที่ตั้งระบบ
2 ราย ไม่ประกอบอาหาร
9 ราย ไม่มีเวลาดูแลระบบ
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559360,000|360,000|360,000|ใช้หมด20163291051171.pdf201610111323491.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1824]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

จัดทำระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพในการกำจัดขยะอินทรีย์และน้ำเสียในแต่ละชุมชนเป็นทำครัวเรือนนำร่อง ในแต่ละชุมชน

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : -10
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1825]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

สร้างกลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน “เปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นพลังงานก๊าซหุงต้ม”

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : -25
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1826]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

ระบุ : สร้างทีม เพิ่มศักยภาพช่างชุมชน และวิทยากรชุมชนเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1827]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

ระบุ : ใคร ทำเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนและฝึกปฏิบัติอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 60,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1828]   วันที่รายงาน  [15/7/2559]

พื้นที่ดำเนินการ

ชุมชนหนองปด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ชุมชนบ้านอ่าวขนอม  อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนหนองปด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ชุมชนบ้านอ่าวขนอม  อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะเวลา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

ผลการดำเนินงาน

ตอนนี้ เข้าร่วม โดยเขาพาชุมชนมาดูงาน ต่อจากนั้นทางทีมหมู่บ้านแม่ข่ายเข้าไปแนะนำ จัดทำระบบหมักก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร แล้วเสร็จ และมีแผนขยายเพิ่มซึ่งอยู่ในแผนการ จัดทำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับทาง สนพนบพิตำ

เป็นชุมชนคลองโชน ต นาเหรง อ นบพิตำ จ นครศรีจัดทำบ่อแก๊ส ขนาด 90 คิว ในการ บำบัดน้ำเสียจากการทำยางแผ่น ชุมชนสระมโนราห์ ต ปริก อ ทุ่งใหญ่ จ นครศรีธรรมราช และกำลังขยายผลไปที่จุดรับซื้อเศษยาง ที่ชุมชนชะมวง อ ควนขนุน จ พัทลุง ขนาด 100 คิว

มีชุมชนบ้านปากพญา จ นครศรี ไปดูงานกลับมาจัดทำระบบหมักจากเศษอาหาร 10 ระบบ ขนาด 500 lit และจะจัดทำเพิ่มอีก 5ชุด ชุมชนแม่ข่าย และชุมชนปากพญากำลังร่วมมือคะ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : มีปัญหาเรื่องพื้นที่ในการจัดทิ้ง ผนวกกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังหาแนวทางในการกำจัดขยะชุมชน จากต้นทาง ซึ่งขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำระบบนำร่องทั้งในครัวเรือน และโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นตัวอย่างเชิงประจัก
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1836]   วันที่รายงาน  [5/7/2559]

จัดทำระบบและติดตามระบบระบุ : ใคร ทำอะไร ที่ไหน ได้ผลอย่างไร จำนวนเท่าไหร่(5W 1H) ผลผลิต..ได้อะไร ผลลัพธ์..คืออะไร

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=2024]   วันที่รายงาน  [29/9/2559]

1.    ชุมชนหนองปด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

2.    ชุมชนบ้านอ่าวขนอม  อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.    กลุ่มเกษตรกร และครัวเรือนอื่นๆ ที่สนใจ

ในแต่ละพื้นที่จะทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย แบบและขนาดระบบ ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของน้ำเสีย และขยะอินทรีย์

พื้นที่ดังนี้

นาย

ฉัตรชัย

ชนาชน

170/2 ม.2

ปริก

ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช

นางสาว

นิภาพร

บัวทอง

170/2 ม.2

ปริก

ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช

นาย

พลากร

นกแก้ว

102/2 ม.5

ปริก

ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช

นาง

นงน้อย

แดงเลือด

1/1 ม.5

ปริก

ทุ่งใหญ่

นครศรีธรรมราช

3

ชุมชนบ้านหน้าควน ม. 2 ต. ควนทอง อ ขนอม จ. นครศรีธรรมราช

นายชูเกียรติ ชูสกุล

081-9562007

4

ชุมชนแม่ขรี ม. 9ต. วังหิน ต. แม่ขรี อ. ตะโหมด จ. พัทลุง

นางอัญชลี เพียสุระ

089-6880645

 

ค่าใช้จ่าย : 185,000
จำนวนผู้รับบริการ : 156
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง usaonthong@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates