หมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย

หมู่ที่ 1 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
25531,580,000|288,400||288,4002012514950231.pdf2012514954431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555313,000|200,000|15,000|185,0002012523856321.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=245]   วันที่รายงาน  [14/6/2555]
-ในการดำเนินโครงการ หมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบบไร้ของเสีย ครั้งแรกเมื่อปี 2553 ซึ่งเเป็น หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยูงตก อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี ซึ่งในปีนั้นทางศูนย์วิทบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ได้เข้าดำเนิน/ส่งเสริมกิจกรรมดังนี้ 1) เรื่องการผลิตอาหารสัตว์จากทางปาล์มน้ำมัน 2) การเผาถ่านจากทางปาล์มน้ำมัน 3) การผลิตก๊าชชีวภาพ 4) เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
อย่างไรก็ตามในประจำปีงบประมาณ 2555 ทางศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ จังหวัดกระบี่ ได้ขยายพื้นที่/จัดเป็นหมู่บ้านลูกข่าย (ซึ่งเป็นหมู่ที่ 3 บ้านห้วยยูงใต้ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่) โดยผลการดำเนินงานที่ทางศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี เข้าไปส่งเสริมหรือการดำเนินงานดังนี้
1) คัดเลือกหมู่บ้านลูกข่าย มีความพร้อมและยินดีเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นหมู่บ้านที่มีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยจำนวน 95 รายขึ้นไป
หมายเหตุ : การดำเนินงานไม่ได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : - บุคลากรในดารดำเนินงานมีจำนวนจำกัด อาจทำให้การดำเนินงานโครงการไม่ได้เป็นไปตามเป้าประสงค์/ที่กำหนดไว้
-เรื่องสภาพอากาศ เนื่องมาจากสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556200,000|200,000|150,000|50,000201312891461.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=577]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013418135591.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=740]   วันที่รายงาน  [12/9/2556]
รายงานความก้าวหน้าโครงการ
หมู่บ้านการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแบบไร้ของเสีย
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
หลักการและเหตุผล
เหตุผล ความต้องการหรือประเด็นปัญหาที่ต้องการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปแก้ไขหรือพัฒนาหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายพื้นที่ปลูกและการแปรรูป ทั้งนี้น้ำมันปาล์มมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายทั้งในด้านอุตสาหกรรมอาหาร และใช้เป็นพลังงานทดแทน ภายในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันจะเกี่ยวข้องกับการเกษตรคือการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตผลปาล์มสด แล้วจึงไปยังโรงงานสกัดน้ำมัน ซึ่งหลังจากนั้นจะส่งต่อไปยังโรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ และโรงงานผลิตไบโอดีเซลต่อไป
ในปี 2550 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 3.14 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.41 ของพื้นการเกษตรทั้งหมด มีผลผลิตรวม 7.27 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2,654 กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ประมาณ 2.90 ล้านไร่ กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ คือ จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล และตรัง สามารถแบ่งผู้ปลูกปาล์มออกได้ 3 กลุ่ม คือกลุ่มบริษัทผู้ปลูกประมาณ 174 ราย พื้นที่ปลูกรวมประมาณ 37% กลุ่มสหกรณ์/นิคม 7,593 ราย พื้นที่ปลูกรวมประมาณ 16 % และเกษตรกรรายย่อย 45,000 พื้นที่ปลูกรวมประมาณ 46 %
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรรายย่อย เมื่อมีการผันผวนของราคาปาล์ม ย่อมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มเป็นอย่างมาก โดยเฉลี่ยแล้วเกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตปาล์มทั้งสิ้นประมาณ 2.18 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งในช่วงปี 2547-2551ราคาปาล์มสดอยู่ในระหว่างเฉลี่ย 2.39-4.38 บาทต่อกิโลกรัม จึงจะเห็นได้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมีความเสี่ยงต่อรายได้อย่างมากหากยังคงหวังรายได้จากผลผลิตปาล์มสดแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้กระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันนั้น เกษตรกรจะมีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวทุกๆ 15-18 วัน จึงทำให้เกษตรกรสวนปาล์มมีเวลาว่างค่อนข้างมาก หากได้มีการนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างเหมาะสม ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายครัวเรือนให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก เช่น การส่งเสริมให้มีการเลี้ยงวัวและเลี้ยงแพะจากทางปาล์มน้ำมัน การเพาะเห็ดฟางจากทลายปาล์มเปล่า การทำปุ๋ยอินทรีย์จากทลายและใยปาล์ม รวมถึงการผลิตถ่านจากะลาและทางปาล์ม เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการผลิตและแปรรูปเพื่อใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มนั้น จำเป็นต้องมีเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสม ซึ่งในการนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผลิตเครื่องจักรจากโครงสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอยเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถคัดเลือกมาประยุกต์ใช้กับโครงการนี้ได้ต่อไป และทำการถ่ายทอดสู่เทคโนโลยีสู่หมู่บ้านลูกข่ายต่อไปในอนาคต


รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานหมู่บ้านตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มดำเนินการจนถึงปีล่าสุดที่รับงบประมาณ
การดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “โครงการหมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย” ณ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยูง ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้แสดงผลการดำเนินดังแสดงรายละเอียดดังนี้
ปีแรก เริ่มดำเนินโครงการ เข้าพบปะชี้แจงร่วมกับชาวบ้านเพื่อดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเศษเหลือจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ขึ้น ณ บ้านห้วยยูง 110 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นบ้านนายประเสริฐ คงปาน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยยูงตก โดยรายละเอียดของการประชุมเกี่ยวกับ การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแบบไร้ของเสีย เช่นการนำทางปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ (การเลี้ยงแพะ) และการทำถ่านจากทางปาล์มน้ำมัน รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ จึงขอให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันให้ได้ 50 คน เพื่อร่วมกันทำอาหารสัตว์ ทำการเลี้ยงแพะในสวนปาล์มน้ำมัน โดยจะนำทางปาล์มมาสับผสมเข้าไปในสูตรอาหารสัตว์ โดยในการทำอาหารสัตว์จะต้องจัดหาเครื่องมือดังนี้ 1. เครื่องบดทางปาล์ม ขนาดสำหรับ 1,000 กิโลกรัม (วัว 10 ตัว กินหญ้าตัวละ 100 กิโลกรัม) และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการทำถ่าน โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการจัดการอบรมให้บริการความรู้ดังนี้
1) การดำเนินงานของโครงการเริ่มโดยการให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรมีแนวคิดเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการ เริ่มการดำเนินโครงการ อบรม“การนำทางปาล์มสดมาหมักเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ และการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ” โดยทางศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเหนือคลอง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจังหวัดกระบี่ และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกระบี่ ดำเนินการการจัดการอบรมเรื่องการนำทางปาล์มสดนำมาหมักเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ เนื่องจากทางปาล์มน้ำมันจะตัดผลปาล์มน้ำมันสดทุก 15 วัน ในการตัดผลปาล์มน้ำมันนั้นจะตัดทางปาล์มออกเพื่อสะดวกในการตัดผลปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้เพื่อสอนให้ชวนบ้านสามารถนำของเหลือทิ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้าย เช่นการผลิตเป็นปุ๋ยหมัก หรือน้ำหมักชีวภาพ และการผลิตเป็นอาหารสัตว์จากทางปาล์ม โดยในการจัดการอบรมจะประกอบด้วยกันสองเรื่อง คือการนำทางปาล์มนำมาหมักเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยในการจัดการอบรมครั้งนี้จะใช้ วัสดุ สองชนิดคือ การใช้ทางปาล์ม กับการใช้หญ้าสด ส่วนกระบวนการทำปุ๋ยพืชสด
2) การเลี้ยงแพะโดยใช้ทางปาล์มสด ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่จัดอบรมการเลี้ยงแพะอย่างถูกวิธี รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะโดยใช้ทางปาล์มน้ำมัน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากมูลแพะเพื่อผลิตเป็นก๊าชชีวภาพ
3) “การนำต้นปาล์มน้ำมันและทางปาล์มน้ำมันผลิตถ่าน” ณ หมู่ที่ 1 ต. ห้วยยูง อ. เหนือคลอง จ.กระบี่ ในการจัดอบรมครั้งนี้ก็เพื่อนำของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันให้เกิดประโยชน์ ซึ่งในการจัดอบรมจะให้ความสำคัญกับทางปาล์มน้ำมัน เนื่องจากทางปาล์มน้ำมันจะตัดทุก 15 วันที่ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต และส่วนต้นปาล์ม อายุ 25 ปี ชาวบ้าวจะใช้วิธีฉีดสารเคมีเข้าไปในต้นเพื่อทำลาย
4) “เลี้ยงแพะอย่างไรให้มีคุณภาพ” ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ทางศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกระบี่ได้แก่ สำนักงานเกษตร ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ปฏิรูปที่ดิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ดำเนินโครงการการเลี้ยงแพะอย่างไรให้มีคุณภาพ ซึ่งจะมุ่งกลุ่มเป้าหมาย เช่น หมอเกษตร หมอดิน หมอสัตว์ หมอประมง และหมอพลังงาน เป็นต้น เพื่อขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ข้างเคียงต่อไป
5) “การจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย” ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ โดยทาง รศ.ดร สมบัติ ชิณะวงศ์ บรรยายเกี่ยวกับ การผลิตอาหารสัตว์ (วัว แพะ) จากทางปาล์มน้ำมัน การปลูกพืชแซมในสวนปาล์มน้ำมัน การสร้างแก้มลิงในสวนปาล์มน้ำมัน การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัว มูลแพะ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด การผลิตถ่านจากทางปาล์มและผลิตน้ำส้มควันไม้ การผลิตถ่านแฟนซีจากทางปาล์ม การผลิตกระถางต้นไม้แบบย่อยสลายได้การผลิตอิฐบล็อกประสาน
อย่างไรก็ตามในปีที่ 2 ทางคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ได้ขยายผลลงหมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ขึ้น โดยเข้าไปส่งเสริมเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยจากทะลายปาล์มน้ำมัน
จากการดำเนินโครงการการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย จากปัญหาของหมู่บ้านเกี่ยวกับเศษเหลือจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน เช่น ทางปาล์มน้ำมัน ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใยทางปาล์มน้ำมัน เป็นต้น เริ่มแรกทางได้ดำเนินโครงการ ที่ ทั้งนี้ทางคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินโครงการในการแก้ไขปัญหา โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มดังนี้ 1) ในการนำทางปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเป็นถ่าน รวมทั้งนำถ่านจากทางปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นถ่านแฟนซี เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร ๒) การนำทะลายปาล์มเปล่า มาผลิตเป็นผลิตอินทรีย์ เป็นการลดต้นทุนในการผลิตค่าปุ๋ย สวนปาล์มและสวนยางพาราของเกษตรกรในกลุ่มได้

วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของปาล์มน้ำมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดรายจ่ายของครัวเรือนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
๖.๒ เพื่อนำเครื่องจักรที่พัฒนามาขึ้นภายใต้โครงการวิศวกรรมย้อนรอยไปใช้ขยายผลในการพัฒนาชุมชนตามความเหมาะสมและตามความต้องการของชุมชน
๖.๓ เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาด้านศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับชุมชนส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๖.๔ เพื่อพัฒนาสังคมในระดับชุมชนให้มีการสร้างงานสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พื้นที่ : กรณีเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายฯ (ขยายลูก) ให้ระบุพื้นที่ของลูกข่ายฯ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ผลการดำเนินการโครงการหมู่บ้านการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย ปีงบประมาณ 2556
การดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “โครงการหมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย” พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


ผลการดำเนินการที่ผ่านมาดังนี้
วันที่ 19 เมษายน 2556 ทางทีมงานศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุ้ยกับกับสมาชิกในกลุ่มในการดำเนินโครงการการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสียในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสียขึ้น เช่น การนำทางปาล์มน้ำมันใช้เป็นอาหารแพะ การผลิตปุ๋ยหมักจากทางใบปาล์มน้ำมัน การใช้ทางใบปาล์มน้ำมันกับการใช้หญ้าสดในการทำปุ๋ยพืชสด จัดอบรมการบริหารจัดการธุรกิจชุนอย่างยั่งยืน และการเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์มเปล่า รายชื่อคณะทีมงานศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 จัดอบรมการใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย จากทางใบปาล์มน้ำมันเพื่อใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์ การผลิตถ่าน การผลิตปุ๋ยหมักจากทะลาปาล์มเปล่า และการผลิตก๊าชชีวภาพจากมูลแพะ ณ. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ โดยมีอาจารย์ปิยภาคย์ ภูมิภมร และอาจารย์จรรตกร รอดอยู่ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์องค์รู้ ซึ่งแบบเป็น 2 ช่วง
- ช่วงเช้า อาจารย์ปิยภาคย์ ภูมิภมร บรรยายต้นแบบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย ของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ เช่นการนำทางปาล์มน้ำมันผลิตเป็นถ่านแฟนซี การนำทางใบปาล์มน้ำมันบดเพื่อใช้เป็นอาหารแพะ การผลิตกระถางต้นไม้แบบย่อยสลายได้จากเส้นใยปาล์มน้ำมัน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลแพะ การผลิตอิฐบล็อกประสานจากขี่เถ้าปาล์มน้ำมัน การผลิตปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์มเปล่า และการนำทะลาย
- ช่วงบ่าย อาจารย์ปิยภาคย์ ภูมิภมร และอาจารย์จรรตกร รอดอยู่ นำดูตัวอย่างและการสาธิตการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย


วันที่ 19 กรกฏาคม 2556 จัดอบรมการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ขึ้น โดยเชิญกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร หมู่บ้านการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย จำนวน 20 คน ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ โดยมีอาจารย์ปิยภาคย์ ภูมิภมร เป็นผู้บรรยาย “การบริหารจัดการธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยมีรายละเอียดสังเขปดังนี้ ในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ธุรกิจชุมชนเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยใช้วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนนั้น มาก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปของการดำเนินกิจกรรมของชุมชน ดังนั้นในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนจะต้องทราบขั้นตอนต่างๆ ของการจัดตั้ง ปัญหาและความต้องการของชุมชน ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินธุรกิจชุมชนประสบความสำเร็จ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาธุรกิจชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การดำเนินธุรกิจไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน โดยปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการจัดตั้งธุรกิจชุมชนคือ ผู้นำ โดยจะต้องมีผู้นำที่ประสานความคิด และการทำงานของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันภายใต้หลักการ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับประโยชน์ แต่ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจชุมชนจะดำเนินไปด้วยความมั่นคงได้ จะต้องมีผู้นำที่มีคุณลักษณะที่ดี และมีการแสวงหาความรู้โดยอาศัยการสนับสนุนและความร่วมมือจากนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากชุมชนอื่น ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ ภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจที่ยึดหลักความเพียงพอและมีเหตุผล เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นอนาคตวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ทางคณะทีมงานจากศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการจากที่ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ได้ให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย


ผลจากการดำเนินงานเบื้องต้น หมู่บ้านการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย จากการที่ทางกลุ่มชุมชนบ้านห้วยยูงใต้ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการนำของเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมาใช้ประโยชน์ ซึ่งมีข้อดีกับทางชุมชน ดังนี้
1) สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมีลดได้
2) สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับสวนปาล์มน้ำมัน
3) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากทะลายปาล์มเปล่า
4) เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการจัดการของเสียหรือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ของกับของเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
5) เป็นการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับชุมชนได้
อย่างไรก็ตามหากได้รับการสนับสนุนตามที่ได้วางแผนไว้ จะเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสียแบบครบวงจร หรือเป็นต้นแบบในการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสียต่อไปในอนาคต
ค่าใช้จ่าย : 150,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณในการดำเนิน ซับซ้อนหลายขั้นตอน
แนวทางแก้ไข : ควรให้งบประมาณเข้าตรงหน่วยงานเลย
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง agrsbc@ yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates