หมู่บ้านเขาพลู วนเกษตรธนาคารพันธุ์พืช

บ้านเขาพลู ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553755,280|197,340|394,680|-197,3402013241518461.pdf20121115168511.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=450]   วันที่รายงาน  [17/10/2555]
1. ดำเนินการประชุมเกษตรกรในหมุ่บ้านเพื่อชี้แจงโครงการและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
2.รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 37 คน
3.ผลิตกล้าไม้จำนวน 5,000 กล้าให้กับเกษตรกรไปปลูก
4. จัดฝึกอบรมจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ วนเกษตร การเพาะชำกล้าไม้ และการผลิตถ่านอัดแท่งอนามัยและน้ำส้มควันไม้ 5. แจกกล้าไม้ให้กับเกษตรกรไปปลูกในพื้นที่ชุมชนจำนวน 3,496 กล้า
6. จัดทำแผนที่ GIS การใช้ที่ดินหมู่บ้านเขาพลู
ค่าใช้จ่าย : 197,340
จำนวนผู้รับบริการ : 65
ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณล่าช้า
แนวทางแก้ไข : ควรมีการวางแผนจัดสรรงบประมาณให้ทันกับแผนงานของโครงการ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=453]   วันที่รายงาน  [17/10/2555]
1. จัดประชุมชี้แจงโครงการกับสมาชิกหมู่บ้านเขาพลูและเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
2. จัดทำแผนที่ GIS หมู่บ้าน
3. สำรวจความต้องการกล้าไม้ของสมาชิก
4. ผลิตและแจกกล้าไม้ให้กับสมาชิกจำนวน 3500 กล้า
5. จัดฝึกอบรมให้สมาชิกจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ การบริหารพื้นที่วนเกษตร การเพาะชำกล้าไม้ และการผลิตถ่านอัดแท่งและน้ำส้มควันไม้
6. ติดตามการเติบโตของกล้าไม้ที่ปลูก
7. นำตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมนำเสนอผลงานและรับป้ายหมู่บ้าน ที่ อำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม
ค่าใช้จ่าย : 197,340
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณล่าช้าทำให้ไม่สามารถทำงานตามแผนงานได้ เช่น การผลิตและแจกกล้าไม้ให้กับสมาชิก การปลูกต้นไม้ของสมาชิกที่ล่าช้าออกไป
แนวทางแก้ไข : ควรมีการจัดสรรงบประมาณโครงการให้เร็วยิ่งขึ้นในปีต่อไป
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20121017161281.pdf
25541,059,980|271,660|271,660|ใช้หมด201324154551.pdf2014361155321.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=452]   วันที่รายงาน  [17/10/2555]
1. ดำเนินการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจำนวน 2 ครั้ง
2. ดำเนินการติดตามการเติบโตของต้นไม้ที่เกษตรกรไปปลูกเมื่อปี พ.ศ. 2553 (ปีแรกของโครงการ) จำนวน 1 ครั้ง
3. ผลิตกล้าและแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับเกษตรกรสมาชิกจำนวน 5,000 กล้า
4. จัดสร้างเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตรพร้อมโรงเรือน จำนวน 9 เตาในพื้นที่หมู่บ้าน
5. จัดฝึกอบรมเกษตรกรด้านการผลิตถ่านและน้ำส้มควันไม้
6. ติดตามและให้ข้อแนะนำการสร้างผลิตถ่านและนำส้มควันไม้ให้กับเกษตรกรสมาชิก
ค่าใช้จ่าย : 271,660
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : 1. ขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งและน้ำส้มควันไม้
2. เกษตรกรยังขาดการหาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งและน้ำส้มควันไม้
แนวทางแก้ไข : 1. ให้เกษตรกรสมาชิกเครือข่ายมาใช้บริการเครื่องมือและครุภัณฑ์ของสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราดในผลิตถ่านอัดแท่งและน้ำส้มควันไม้ของสถานีฯ
2. สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราดได้ช่วยหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพิ่มขึ้น เช่น งานจำหน่ายสินค้า ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201210171524481.pdf
2556250,000|220,000|18,500|201,50020131289171.pdf2014591456161.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=522]   วันที่รายงาน  [3/4/2556]
รวบรวมและขยายพันธุ์กล้าไม้เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกเกษตรกรในหมู่บ้านนำไปปลูกเพิ่มเติมจำนวนประมาณ 2,000 กล้าค่าใช้จ่าย : 18,500
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณล่าช้าทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานได้โดยเฉพาะการเตรียมพันธุ์ไม้
แนวทางแก้ไข : ยืมเงินทดลองจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=560]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181325161.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=826]   วันที่รายงาน  [8/10/2556]
แผนการดำเนินงานช่วงขยายเวลาค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013108111481.pdf
2558360,000|340,000|230,000|110,00020155201436501.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1329]   วันที่รายงาน  [15/7/2558]


วันที่ 13 ตุลาคม 2557สถานีวิจัยและฝึอบรมได้จัดประชุมผู้นำชุมชนของเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ วนเกษตร ธนาคารพันธุ์พืช โดยมี หมู่บ้านเขาพลู หมู่ 8 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองจังหวัดตราด เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย และมีหมู่บ้านลูกข่ายได้แก่ หมู่บ้านจันทิ หมู่ 1 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด หมู่บ้านมุมสงบ ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และหมู่บ้านรื่นรมสามัคคี ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการและสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านลูกข่าย


ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1330]   วันที่รายงาน  [15/7/2558]


1 พ.ย. 57-31 มี.ค. 58สถานีวิจัยฯ ได้จัดเตรียมหาเมล็ดไม้และขยายกล้าไม้มาอนุบาลไว้ในเรือนเพาะชำจำนวน 10,000 กล้า ได้แก่ ยางนา ตะเคียนทอง พะยูง กระถินเทพา กฤษณา ,tมะค่าโมง สักทอง ยางแดง ค้างคาวใบเล็ก มะไฟ ชะมวง เทพธาโร กันเกรา ประดู่ ทำมัง ชิงชัน ตะแบก  อินทนิลน้ำ มะหาด แดง สมอดีงู  ราชพฤกษ์ เต็งตานีหวาย ไผ่ เร่วหอม กาแฟ ฯลฯ เพื่อเตรียมแจกให้กับสมาชิกในเครือข่ายหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านแมข่าย และหมู่บ้านลูกข่าย จำนวน 4 หมู่บ้าน


ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1331]   วันที่รายงาน  [15/7/2558]


1 พ.ย. 57-31 มี.ค. 58สถานีวิจัยฯ ได้จัดเตรียมหาเมล็ดไม้และขยายกล้าไม้มาอนุบาลไว้ในเรือนเพาะชำจำนวน 10,000 กล้า ได้แก่ ยางนา ตะเคียนทอง พะยูง กระถินเทพา กฤษณา ,tมะค่าโมง สักทอง ยางแดง ค้างคาวใบเล็ก มะไฟ ชะมวง เทพธาโร กันเกรา ประดู่ ทำมัง ชิงชัน ตะแบก  อินทนิลน้ำ มะหาด แดง สมอดีงู  ราชพฤกษ์ เต็งตานีหวาย ไผ่ เร่วหอม กาแฟ ฯลฯ เพื่อเตรียมแจกให้กับสมาชิกในเครือข่ายหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านแมข่าย และหมู่บ้านลูกข่าย จำนวน 4 หมู่บ้าน


ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1332]   วันที่รายงาน  [15/7/2558]


วันที่ 22 พฤษภาคม 2558สถานีวิจัยฯ ได้จัดประชุมหมู่บ้านเครือข่ายวนเกษตร ธนาคารพันธุ์พืช เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และเดินศึกษาแปลงตัวอย่างรูปแบบการปลูกพืชแบบวนเกษตรภายในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด รวมถึง ชมตัวอย่างเตาเผาที่โครงการจะดำเนินการสร้างให้แก่หมู่บ้านในเครือข่าย โดยมีผู้นำชุมชนหมู่บ้านลูกข่ายจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านจันทิ ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง หมู่บ้านมุมสงบ ต.แสนตุ้ง และหมู่บ้านรื่นรมสามัคคี ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เข้าร่วมประชุมระบุผลการดำเนินงาน และสนับสนุนการสร้างเรือนเพาะชำชั่วคราวของหมู่บ้านเพื่อเตรียมรับกล้าไม้ไปอนุบาลแจกจ่ายให้สมาชิกในหมู่บ้าน


ค่าใช้จ่าย : 15,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : ยังไม่สามารถดำเนินการฝึกอบรมได้เนื่องจากติดช่วงฤดูฝน และเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องดูแลสวนผลไม้ในช่วงเดือน พ.ค. - ก.ค. ทำให้ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้
แนวทางแก้ไข : เตรียมการจัดฝึกอบรมในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2558 ซึ่งหมดฤดูกาลผลไม้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1333]   วันที่รายงาน  [15/7/2558]


วันที่ 8 มิถุนายน 2558สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและแจกเอกสารความต้องการกล้าไม้ให้แก่สมาชิกลูกข่าย ในที่ประชุมหมู่บ้าน บ้านรื่นรมสามัคคี หมู่ 9 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด


ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 22
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากงบประมาณโครงการได้รับมาในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2558 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ทำให้เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตผลไม้ ทำให้เกษตรกรไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้
แนวทางแก้ไข : ต้องปรับแผนเลื่อนการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1334]   วันที่รายงาน  [15/7/2558]


ประชุมหมู่บ้านลูกข่าย (บ้านรื่นรมสามัคคี จ.ตราด)วันที่ 8 มิถุนายน 2558สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและแจกเอกสารความต้องการกล้าไม้ให้แก่สมาชิกลูกข่าย ในที่ประชุมหมู่บ้าน บ้านรื่นรมสามัคคี หมู่ 9 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด


ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 22
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากงบประมาณโครงการได้รับมาในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2558 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ทำให้เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตผลไม้ ทำให้เกษตรกรไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้
แนวทางแก้ไข : ต้องปรับแผนเลื่อนการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง rdispk@ku.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates