หมู่บ้านใช้พลังงานทดแทน(เตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ)

บ้านม่อนป่าก๋อย หมู่ที่ 11 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 0 พื้นที่

  เรื่องเล่าความสำเร็จ...

  ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
  2553400,000|190,000|151,000|39,00020132131429481.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=160]   วันที่รายงาน  [6/2/2555]
  1. สำรวจข้อมูล สภาพปัญหาการใช้พลังงานในครัวเรือน และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการโดยการจัดเก็บข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์ประชาชน วันที่ 11-14 ตุลาคม 2553
  2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการใช้พลังงานทดแทน และจัดทำบัญชีครัวเรือนด้านพลังงานสำหรับประชาชน พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่องด้านพลังงานทดแทนระดับชุมชนสำหรับประชาชน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  วันที่ 12 ตุลาคม 2553 ณ วัดศรีคิรินทร์ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
  3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (เตาชีวมวล เชื้อเพลิงแกลบ) จัดการฝึกปฏิบัติการ การสร้างเตาชีวมวล เชื้อเพลิงแกลบ วันที่ 18 ตุลาคม 2553 ถึง 6 ธันาคม 2553

  ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
  -ผู้ร่วมโครงการเข้าใจปัญหาค่าใช้จ่ายพลังงาน ทั้งในระดับชาติ และระดับชุมชน
  -ผู้ร่วมโครงการทราบถึงค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนของตน และภาพรวมของชุมชน ทราบถึงปัญหา และทราบวิธีการในการแก้ไขปัญหา วิธีการในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนและชุมชน

  ผลกระทบทางสังคม
  -สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา วิกฤติการณ์ด้านพลังงานของประเทศและผลกระทบต่อชุมชนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
  -ชุมชนมีความตื่นตัว ยินดีร่วมกันตั้งเป็นกลุ่มผู้ลดการใช้พลังงานทดแทน โดยการใช้เตา ชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ และมีความต้องการประหยัดพลังงานในรูปแบบอื่นๆ ที่จะสามารถ ทำได้ แต่ยังขาดความรู้ ขาดเทคโนโลยี ขาดวิธีการ ต้องการการแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติม

  ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
  - การใช้เตาชีวมวล เชื้อเพลิงแกลบ เป็นการนำเอาวัสดุเหลือทิ้ง ได้แก่ แกลบ ซังข้าวโพด เศษไม้ เศษฟืน ขี้กบ ขี้เลื่อย มาใช้เป็นเชื้อเพลิง จะสามารถทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) เป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลดการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก และลดภาวะการเกิดโลกร้อน
  -ใช้งานวัสดุเหลือทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำมาทำเป็นเชื้อเพลิง ลดการเผาทิ้งของเกษตรกร โดยปกติจะทำการกองและเผาทิ้ง เนื่องจากง่ายต่อการกำจัด ทำให้เกิดควันไฟและฝุ่นละออง การนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงในเตาชีวมวลนี้เป็นการลดการเผาทำลาย จึงเป็นการลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมด้วย
  ค่าใช้จ่าย : 151,000
  จำนวนผู้รับบริการ :
  ปัญหาอุปสรรค : 1) ผู้ร่วมโครงการไม่มีความรู้ และฝีมือทางช่าง จึงไม่สามารถผลิตเตาได้ด้วยตนเอง
  2) ช่างฝีมือในชุมชน มีจำนวนน้อย จึงทำให้การผลิตเตาล่าช้า

  แนวทางแก้ไข : -
  ไฟล์แนบกิจกรรม :
  2554|88,000||88,00020132131429571.pdf2014227855421.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  2555198,000|140,000|140,000|ใช้หมด2013351120461.pdf20131111328501.pdf
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=469]   วันที่รายงาน  [28/11/2555]
  1. การจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  2. จัดสร้างเตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ รุ่นที่ 3
  3. จัดการอบรมการซ่อมแซม การปรับแต่ง และการประยุกต์สร้างเตาแบ
  4. การปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบให้เหมาะกับวิถีของชุมชนแต่ละครอบครัว เช่น ปรับห้องเผาไหม้ ปรับระบบระบายอากาศแบบใหม่ เพื่อความยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้ของประชาชน
  5. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน เตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบประจำหมู่บ้าน
  ค่าใช้จ่าย : 140,000
  จำนวนผู้รับบริการ : 80
  ปัญหาอุปสรรค : วัสดุ (แกลบ) ที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง เริ่มหายากขึ้น และหากมีการจัดเก็บไม่ดี เมื่อมีความชื้น ทำให้จุดติดไฟยาก
  แนวทางแก้ไข : ส่งเสริมให้หมู่บ้าน ได้เรียนรู้ การประยุกต์ใช้วัสดุอื่นๆที่มีในท้องถิ่น ในการใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับการใช้แกลบ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้หมู่บ้าน
  จัดการให้ความรู้ และคำแนะนำในการจัดเก็บแกลบ เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้
  ไฟล์แนบกิจกรรม : 201211281318231.pdf

  ส่งข้อความถึง koh_prakit@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

  ข้อความ

   

  Template by OS Templates