หมู่บ้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้านเขาใน หมู่ที่ 1 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553500,000|175,000|175,000|ใช้หมด20132111539561.pdf201112191528511.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=59]   วันที่รายงาน  [23/9/2553]
ประชุมแกนนำชุมชนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2553 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกเทศบาลเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 20 คน เพื่อให้แกนนำชุมชนมีความเข้าใจในเรื่องก๊าซชีวภาพและปุ๋ยชีวาภาพ และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโดยที่ประชุมได้เสนอว่า การเพาะปลูกในพื้นที่ส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว ปาล์ม ยางพารา และพืชผักสวนครัว ซึ่งปัจจุบัน ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงใช้ปุ๋ยเคมี บางรายก็ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ เนื่องจากยังไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพ ทั้งๆ ที่ในหมู่บ้านมีโรงผลิตปุ๋ยขายในราคาถูก และมีวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยจำนวนมาก จึงควรจัดทำแปลงสาธิต และมีการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ให้ชาวบ้านเห็นประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพอย่างชัดเจน โดยเสนอให้ใช้แปลงผักของโรงเรียนบ้านรัดปูน และนาข้าวและสวนปาล์มในชุมชนเป็นแปลงสาธิต และให้จัดประชุมชี้แจงชาวบ้านก่อนดำเนินโครงการ ค่าใช้จ่าย : 7,100
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2010923182901.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=147]   วันที่รายงาน  [8/11/2553]
1.จัดประชุมชาวบ้าน เพื่อชี้แจงโครงการ และรับฟังความคิดเห็น
ประชุมแกนนำชุมชนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2553 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกเทศบาลเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 20 คน เพื่อให้แกนนำชุมชนมีความเข้าใจในเรื่องก๊าซชีวภาพและปุ๋ยชีวาภาพ และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโดยที่ประชุมได้เสนอว่า การเพาะปลูกในพื้นที่ส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว ปาล์ม ยางพารา และพืชผักสวนครัว ซึ่งปัจจุบัน ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงใช้ปุ๋ยเคมี บางรายก็ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ เนื่องจากยังไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพ ทั้งๆ ที่ในหมู่บ้านมีโรงผลิตปุ๋ยขายในราคาถูก และมีวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยจำนวนมาก จึงควรจัดทำแปลงสาธิต และมีการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ให้ชาวบ้านเห็นประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพอย่างชัดเจน โดยเสนอให้ใช้แปลงผักของโรงเรียนบ้านรัดปูน และนาข้าวและสวนปาล์มในชุมชนเป็นแปลงสาธิต ส่วนในด้านการส่งเสริมการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพในครัวเรือน แกนนำชุมชนทุกคนเห็นด้วยในการจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหารและมูลสัตว์ ให้แก่คนในชุมชน และคัดเลือกครัวเรือนนำร่องในการจัดทำระบบ
หลังจากประชุมแกนนำชุมชนแล้ว ทางโครงการได้จัดประชุมชาวบ้านในหมู่บ้านเขาในเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553 เพื่อพูดคุยรายละเอียดโครงการ ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ และการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหารและมูลสัตว์ โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 55 คน ดังภาพที่ 2 ก่อนการประชุมครั้งนี้ ชาวบ้านในชุมชนบ้านเขาในส่วนใหญ่ไม่เคยมีความรู้เรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสีย จากการประชุมครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านได้เข้าใจเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพมากยิ่งขึ้น และชาวบ้านส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะจัดทำระบบผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือน ที่ประชุมมีข้อสรุปว่า จะจัดทำระบบผลิตก๊าซชีวภาพนำร่องในครัวเรือนที่มีความพร้อมด้านงบประมาณก่อน เพื่อให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้เรียนรู้และเป็นตัวอย่าง โดยนักวิชาการจะลงพื้นที่อบรมและฝึกปฏิบัติการจัดทำและเดินระบบถังหมักก๊าซชีวภาพ เพื่อให้ชาวบ้านที่สนใจมีความเข้าใจมากขึ้น
ส่วนด้านการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ชาวบ้านส่วนใหญ่รู้ว่าการใช้ปุ๋ยชีวภาพปลอดภัยกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี แต่ก็ยังไม่มั่นใจในผลผลิต เพราะส่วนใหญ่ทำการเกษตรพื้นที่หลายไร่ จึงกลัวว่าหากใช้ปุ๋ยชีวภาพอย่างเดียวผลผลิตจะลดลง จึงลงความเห็นกันว่าควรมีแปลงสาธิตให้ชาวบ้านเห็นผลจริง เปรียบเทียบระหว่างสองแปลงในพื้นที่หมู่บ้านเดียวกัน ว่าผลผลิตจากการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมีให้ผลต่างกันหรือไม่ โดยเลือกเป็นแปลงนาข้าวในการทดสอบ และจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพและประโยชน์ของการนำปุ๋ยชีวภาพไปใช้ในการเพาะปลูก
2. การฝึกอบรมชาวบ้าน
2.1 ฝึกอบรมการผลิตและพัฒนาคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ และการทำการเพาะปลูก ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์
การฝึกอบรมการผลิตและพัฒนาคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำเศษวัสดุอินทรีย์จากชุมชนมาทำการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้เอง หรือนำไปประกอบอาชีพ และมีความรู้ความเข้าใจในการนำปุ๋ยชีวภาพไปใช้ประโยชน์ โดยจัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการจัดอบรมให้แก่เยาวชน และครั้งที่ 2 เป็นการจัดอบรมให้แก่ชาวบ้านและผู้สนใจทั่วไป
การฝึกอบรมให้แก่เยาวชน จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านรัดปูน ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ผู้เข้าร่วมการอบรม คือ คุณครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รวมจำนวน 60 คน ซึ่งทางโรงเรียนมีแปลงเกษตรเพื่อปลูกผักเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ปัจจุบันปุ๋ยที่ใช้คือ มูลวัวและปุ๋ยชีวภาพที่หน่วยงานต่างๆ สนับสนุน โรงเรียนยังไม่มีการผลิตปุ๋ยชีวภาพเอง ในการอบรมครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้ถึงวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากเศษวัสดุอินทรีย์ และประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ พร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยแห้งชีวภาพอีกด้วย โดยปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตได้ในวันที่ทำการอบรม คุณครูได้แบ่งให้นักเรียนทุกคนนำไปทำการทดลองที่บ้าน โดยปลูกพืช 2 กลุ่มตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชระหว่างการใช้ปุ๋ยชีวภาพและไม่มีการใช้ปุ๋ยเลย การจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นให้ทางโรงเรียนมีแนวคิดในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อให้นักเรียนได้ทำปุ๋ยชีวภาพใช้กับแปลงผักอาหารกลางวันของโรงเรียน
โครงการได้จัดให้มีกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการจัดทำและเดินระบบถังผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหารและมูลสัตว์ในชุมชนให้แก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านเขาใน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถจัดทำและดูแลระบบได้เอง และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง โดยในการอบรมได้จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อให้ชาวบ้านได้ฝึกปฏิบัติจริง ดังแสดงในภาพที่ 5 และจัดกิจกรรมให้ชุมชนมีโอกาสเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้สนใจทั่วไป โดยจัดกิจกรรมร่วมกับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังแสดงในภาพที่ 6 จากการอบรมชาวบ้านทำให้ชาวบ้านจำนวน 3 ครัวเรือน มีการจัดทำระบบก๊าซชีวภาพใช้ในครัวเรือน ซึ่งคาดว่าต่อไปจะมีชาวบ้านให้ความสนใจจัดทำระบบก๊าซชีวภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่าใช้จ่าย : 167,900
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณสนับสนุนโครงการมาล่าช้า
แนวทางแก้ไข : หมู่บ้านเครือข่าย ว และ ท ให้ยืมงบเงินจากหมู่บ้านมาก่อนบางส่วน และบางส่วนยืมจากหน่วยวิจัยเคมีคอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยสังกัดอยู่
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20101181128121.pdf
2554225,500|132,000||132,00020132111546361.pdf2014227911531.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555358,600|240,000|240,000|ใช้หมด2012515953191.pdf2012111078541.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=299]   วันที่รายงาน  [5/7/2555]
•การให้ความรู้กับเยาวชนเกี่ยวกันของเสียย่อยสลายได้ในครัวเรือน พร้อมยกตัวอย่าง
•การให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน เช่น แก๊สชีวภาพ เป็นต้น และการจัดทำระบบแก๊สชีวภาพ จากของเสียในครัวเรือน
•สาธิตการเชื่อมพลาสติกของถังหมักและถังเก็บแก๊ส
•จัดทำระบบแก๊สชีวภาพในครัวเรือน
ค่าใช้จ่าย : 20,100
จำนวนผู้รับบริการ : 29
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201275918521.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=407]   วันที่รายงาน  [30/9/2555]
1. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการจัดทำระบบก๊าซชีวภาพในการหุงต้ม (ชุมชนบ้านเขาในและชุมชนอื่นๆ) 50 ครัวเรือน
2.จำนวน “เยาวชนรักษ์เทคโนโลยี ชีวภาพ เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม” ในฐานเรียนรู้ในโรงเรียน 54 คน
3.จำนวนคนในชุมชนใกล้เคียงที่เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยี 50 คน
4.จำนวนช่างชุมชน และวิทยากรชุมชน 10 คน

จำนวน “เยาวชนรักษ์เทคโนโลยี ชีวภาพ เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม” ในฐานเรียนรู้ในโรงเรียนทุ่งบัว ตาบลเกาะใหญ่ อ กระแสสินธุ์ จานวน 29 คน
1. จัดทำระบบการจัดการของเสียและการใช้ปุ๋ยชีวภาพในโรงเรียน และการให้ความรู้กลุ่มเยาวชน ”เยาวชนรักษ์ก๊าซชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ” ให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ และการจัดการขยะย่อยสลายได้ด้วยการจัดทำระบบก๊าซชีวภาพ และอบรมให้เขาเป็นคนกลางในการสร้างความเข้าใจในครัวเรือนและในชุมชน
2.กลุ่มเสวนาภาษาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนในชุมชน “เปลี่ยนของ
เสียเป็นพลังงานก๊าซหุงต้มและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ” มีการชวนคุยในกลุ่มย่อยของการทำงานในชุมชน ในที่ประชุมชาวบ้าน หรือในที่ประชุมต่างๆ ของหน่วยงาน ของหมู่บ้านเกี่ยวกับเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานก๊าซหุงต้มและการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
3.การจัดทำและเดินระบบก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียในชุมชนและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ รวมทั้งการดูแลระบบที่จัดทำขึ้น มีการจัดทำระบบก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียในชุมชนและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ รวมทั้งการดูแลระบบ โดยการเรียนรู้จากบ้านนำร่องที่มีอยู่ในชุมชน
4.จัดอบรมช่างชุมชน และวิทยากรชุมชนเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน มีการเพิ่มเติมความรู้ให้กับคนในชุมชน ที่สามารถจัดทำระบบได้เอง โดยการให้เป็นผู้ช่วยดูแลระบบในชุมชน และจัดทำระบบก๊าซชีวภาพให้ครัวเรือนอื่น
5.จัดทำเอกสารแผ่นพับสำหรับให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป จัดทำเอกสารเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจและให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้สนใจ หรือการพูดคุยในที่ประชุมต่างๆ
ค่าใช้จ่าย : 219,900
จำนวนผู้รับบริการ : 54
ปัญหาอุปสรรค : • ชุมชนเป็นชุมชนชาวนา และการพลัดถิ่น คือ มีการขายแรงงานในสถานที่อื่นๆ เช่น โรงงาน
• การลงทุนเพื่อจัดทำระบบ ยังมีไม่มากนัก


แนวทางแก้ไข : • ให้ความรู้เพิ่มเติม ผ่านโรงเรียน โดยการจัดสร้างระบบก๊าซชีวภาพในโรงเรียน
• และการหาภาคีร่วมเป็นหน่วยงานอื่นๆ
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20129301716431.pdf

ส่งข้อความถึง vikandat@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates