หมู่บ้านท่องเที่ยวตลาดชุมชนโบราณระแหง100ปี

หมู่บ้านท่องเที่ยวตลาดระแหง100ปี ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
25531,590,000|150,000|150,000|ใช้หมด20132111039101.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=146]   วันที่รายงาน  [7/11/2553]
เตรียมการ
• จัดทำแบบสำรวจSWOT เพื่อสร้างTOWN Matrics ของชุมชน
• จัดทำป้ายโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯลฯ และสวนบัวตลาดระแหง๑๐๐ปี
โครงการที่ ๒
โครงการปลูกบัวเชิงพาณิชย์
การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “ปลูกบัวเชิงพาณิชย์”
วันที่ 22 กรกฏาคม 2553 และวันที่ 26 สิงหาคม 2553
ณ สวน ป. ลัดดา จังหวัดปทุมธานี ,พิพิธภัณฑ์บัว และ
ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลระแหง จังหวัดปทุมธานี
โครงการที่ ๓
โครงการฟื้นฟูผลิตภัณฑ์อาหารและขนม
“การฟื้นฟูผลิตภัณฑ์อาหารและขนมที่มีชื่อเสียงของชุมชนในอดีต” ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2553 และวันที่ 30 กันยายน 2553ณ ตลาดระแหง ๑๐๐ ปี
โครงการที่ ๔ เว็ปไซค์ตลาดระแหง ๑๐๐ ปี
ผลที่ได้รับ
การฟื้นฟูผลิตภัณฑ์อาหาร
ประกอบไปด้วย
• จำนวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 90 คน
• ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น 3 ชนิด
ปลูกบัวเชิงพาณิชย์
• มีผู้ประกอบผู้ปลูกบัวเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ 1 แห่ง ซึ่งดำเนินการโดยชมรมผู้สูงอายุตลาดระแหง๑๐๐ปี และบ่อเพาะเหง่าบัวจำนวน1แห่ง คือ กระท่อมต้นข้าว
พัฒนาเวปไซด์(E-Marketing)
• มีต้นแบบของเวปไซด์เพื่อแนะนำตลาด 1 เวปไซด์
ค่าใช้จ่าย : 150,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1. การเบิก-จ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมีความล่าช้า ทำให้การดำเนินงานเกิดการติดขัด
2. มีกฏระเบียบค่อนข้างมากเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน
3. เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ในพื้นที่ต้องมีการลงทุนเรื่องวัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างมาก
4. ในช่วงดำเนินโครงการปลูกบัวเชิงพาณิชย์มีปัญหาความคับแคบของสถานที่ทำให้ไม่สามารถขยายสายพันธ์ไปยังสายพันธ์บัวที่ต้องการได้
แนวทางแก้ไข : 1. ใช้วิธีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไปก่อน

ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง nattapong3255@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates