หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์บ้านผาน้อย

บ้านผาน้อย หมู่ 1 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย (พื้นที่เดิม - บ้านนาสมหวัง ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู)

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553410,000|160,000|111,400|48,60020132141453371.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=2]   วันที่รายงาน  [10/6/2553]
1.สำรวจข้อมูลความต้องการของชุมชน ๑๕ กุุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
บ้านนาสมหวัง ตำบลนาเหล่าอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท
2.ประสานงานหน่วยงานร่วมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหล่า ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท
3.ประสานงานวิทยากรอบรม ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท
4.อบรมการผลิตข้าวอินทรีย์ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหล่า จำนวนผู้เข้าอบรม ๒๕ คน
งบประมาณ ๓๘,๐๐๐ บาท
5.เตรียมแปลงและตกกล้าข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่นาของเกษตรกร จำนวน ๒ แปลง
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๖ คน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่าย : 52,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1.เนื่องจากฤดูกาล การทำนาจะต้องเริ่มในเดือน มิถุนายน แต่งบประมาณตัดโอนมาไม่ทัน จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการไปก่อน โดยใช้งบประมาณส่วนตัว เพราะไม่เช่นนั้นโครงการจะไม่บรรลุตามเป้าหมาย
แนวทางแก้ไข : สำรองเงินในการดำเนินโครงการหมู่บ้านเข้าอินทรีย์ก่อนให้บรรลุไปตามเป้าหมาย
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=31]   วันที่รายงาน  [13/7/2553]
๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหล่า
จำนวนผู้เข้าอบรม ๒๓ คน
ค่าใช้จ่าย : 32,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1.เนื่องจากฤดูกาล การทำนาจะต้องเริ่มในเดือน มิถุนายน แต่งบประมาณตัดโอนมาไม่ทัน จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการไปก่อน โดยใช้งบประมาณส่วนตัว เพราะไม่เช่นนั้นโครงการจะไม่บรรลุตามเป้าหมาย
แนวทางแก้ไข : สำรองบประมาณในการจัดทำโครงการก่อนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20123795021.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=34]   วันที่รายงาน  [2/8/2553]
1-2 กรกฎาคม 2553
พื้นที่ของเกษตรกร จำนวน 16 คน
เนื้อที่โดยประมาณ 8 ไร่
ค่าใช้จ่าย : 7,400
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201237948571.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=47]   วันที่รายงาน  [2/9/2553]
10-11 สิงหาคม ๒๕๕๓
เกษตรกร จำนวน 15 คน ได้รับ
ความรู้ การผลิตข้าว การผลิตปุ๋ยอิน
ทรย์และการผลิตข้าวฮางงอก
ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201237952251.pdf
2554122,600|72,600||72,6002013214151581.pdf20142271137151.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง kumlatip@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates