หมู่บ้านหมากเม่า

หมู่บ้านโนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 3 พื้นที่

  • หมู่บ้าานสร้างค้อ หมู่ 12 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
  • หมู่บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ 20 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
  • หมู่บ้านไทรทอง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553175,000|130,000|141,204|-11,20420132141155291.pdf20122151331231.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=9]   วันที่รายงาน  [24/6/2553]
1. กิจกรรมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านหมากเม่า)
การดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านหมากเม่า) คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ออกพื้นที่เพื่อประชาคมหมู่บ้านหมากเม่า ทำความเข้าใจและชี้แจงการดำเนินโครงการให้กับกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมากเม่า ในวันที่ 25 มีนาคม 2553 ณ สหกรณ์ชุมชนโนนหัวช้าง บ้านโนนหัวช้าง ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมีสมาชิกชมรมหมากเม่าเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านในครั้งนี้ จำนวน 24 คน ทั้งนี้ นายมนัส บูรณะจันทร์ นักพัฒนาชุมชนอำเภอภูพาน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณล่าช้าทำให้การดำเนินล่าช้าตามไปด้วย
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=43]   วันที่รายงาน  [20/8/2553]
1. จัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านหมากเม่า และสอบถามความต้องการเพิ่มเติม ซึ่งมีความต้องการดังนี้
- ต้องการด้านเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
- ให้มีข้อมูลในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ คุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ในเม่า สายพันธ์เม่า
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกเม่าตามรายทาง จากปากทางเข้าหมู่บ้าน-หมู่บ้านโนนหัวช้าง เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนเม่า และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน 20 คน ณ ที่ทำการสหกรณ์โนนหัวช้าง บ.โนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
2. จัดประชาคมปรึกษาหารือและเตรียมการจัดงานเปิดป้ายหมู่บ้านหมากเม่า ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ สหกรณ์โนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน20 คน ซึ่งสรุปได้ดังนี้
- ในพิธีเปิดป้ายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จะมาเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านหมากเม่า ในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 โดยในพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านหมากเม่า จะมีการปลูกเม่าตามรายทางจากปากทางเข้าหมู่บ้าน-หมู่บ้านโนนหัวช้าง
- มีการมอบหมายงาน การเตรียมแปลงปลูกเม่า โดยให้มีระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ 10 เมตร ในแนวเดียวกัน โดยใช้สายพันธ์พรชนก ซึ่งปลูกทั้งหมด ประมาณ 400 ต้น ตลอดระยะทางประมาณ 3-4 กิโลเมตร
- การจัดทำป้ายหมู่บ้านหมากเม่าเป็นแบบไม้แกะสลัก
- การจัดทำป้ายศูนย์การเรียนรู้เป็นแบบป้ายไวนิลสามารถเคลื่อนย้ายได้ และแบบติดผนัง
- เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพใช้เป็นแบบถุงดำ วึ่งจะติดตั้งด้านหลังของโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์
3. ออกพื้นที่เพื่อประสานงานดูแลการติดตั้งก๊าซชีวภาพ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2553
4. ออกพื้นที่เพื่อเตรียมพื้นที่ในการจัดพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านหมากเม่า และติดตั้งป้ายหมู่บ้านหมากเม่าและป้านศูนย์การเรียนรู้ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2553
5. จัดกิจกรรมพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านหมากเม่า ในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ณ ปากทางเข้าหมู่บ้านโนนหัวช้างโดยมีผุ้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมาเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านหมากเม่า และร่วมปลูกต้นเม่าร่วมกับชาวชุมชนบ้านโนนหัวช้างและระแวกใกล้เคียง
ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=121]   วันที่รายงาน  [4/10/2553]
1. ออกพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำเม่าและไวน์เม่าในวันที่ 9-10 กันยายน 2553 ณ บ้านโนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 34 คน การอบรมผ่านไปด้วยดี ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาปรับใช้กับกับกระบวนการผลิตน้ำเท่าและไวน์เม่าให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
2. จัดกิจกรรมการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมากเม่าสกลนครในวันที่13-14 กันยายน 2553 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน ซึ่งมีหัวข้อในการสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์หมากเม่าสกลนคร ,เสวนาเครือข่ายต้นน้ำ ธุรกิจหมากเม่า,การจัดการวัตถุดิบหมากเม่า,และการเสวนาทิศทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัตถุดิบในเครือข่ายจังหวัดสกลนคร ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันและทำให้รู้ถึงสถานการณ์เกี่ยวกับหมากเม่าสกลนคร ทิศทางของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการวัตถุดิบให้เพียงพอต่อกำลังการผลิตและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปได้
ค่าใช้จ่าย : 76,204
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=155]   วันที่รายงาน  [27/4/2554]
(1) ผลการดำเนินการ ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2554
ออกพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรมตรวจติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านหมากเม่า) ดร.สุดารัตน์ สกุลคู หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา ได้ประชุมแจ้งเรื่องคณะผู้ตรวจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเข้ามาติดตามผลการทำงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านหมากเม่า) ในวันที่ 29 มีนาคม 2554 ณ. บ้านโนนหัวช้าง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ให้กลุ่มสมาชิกบ้านโนนหัวช้างร่วมกันจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยกำหนดให้มีกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมมอบรางวัลให้เกษตรกรที่ดูแลรักษาต้นหมากเม่าดี
2.แจกต้นกล้าพันธุ์หมากเม่าให้กับกลุ่มเกษตรกร
3.จัดกิจกรรมอบรมการผลิตขนมหนึบเคี้ยวจากเม่า และอบรมการผลิตชาใบเม่า
4.จัดกิจกรรมให้คณะผู้ตรวจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมปลูกต้นหมากเม่า
รางวัลที่จะมอบให้กลุ่มเกษตรกรที่ดูแลรักษาต้นหมากเม่าดี มีจำนวน 5 รางวัล รางวัลที่มอบให้เป็นปุ๋ยพร้อมกรรไกรตัดกิ่ง และให้เชิญหน่วยงานราชการเข้าร่วมกิจกรรม และเชิญโรงงานจัดบูธแสดงสินค้าให้คณะผู้ตรวจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ชมนิทรรศการในวันดังกล่าว

(2) ผลการดำเนินการ ครั้งที่ 2 วันที่ 28 มีนาคม 2554
ออกพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะผู้ตรวจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร. สุดารัตน์ สกุลคู หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา และอาจารย์กรรณิการ์ สมบุญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้เดินทางไปจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับ คณะผู้ตรวจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ. สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง บ้านโนนหัวช้าง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 28 มีนาคม 2554 ได้มีกลุ่มสมาชิกบ้านโนนหัวช้างเข้าร่วมจัดเตรียมสถานที่และติดป้ายต้อนรับคณะผู้ตรวจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(3) ผลการดำเนินการ ครั้งที่ 3 วันที่ 29 มีนาคม 2554
ออกพื้นที่จัดกิจกรรมตรวจติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(หมู่บ้านหมากเม่า) และต้อนรับคณะผู้ตรวจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 29 มีนาคม 2554 ดร.สุดารัตน์ สกุลคู หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา และอาจารย์กรรณิการ์ สมบุญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมต้อนรับคณะผู้ตรวจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ. สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง บ้านโนนหัวช้าง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เวลา 10.00 น. ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้ติดตาม ได้เดินทางมาถึงสหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง กลุ่มสมาชิกบ้านโนนหัวช้างและหน่วยงานราชการ ร่วมกันต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้ติดตาม กลุ่มสมาชิกบ้านโนนหัวช้างได้มอบเข็มกลัดช่อเม่าประดิษฐ์ ให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้ติดตาม เรียนเชิญ ดร.สุดารัตน์ สกุลคู กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านหมากเม่า) และเรียนเชิญที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน และได้ร่วมกิจกรรมดังนี้
1.มอบของที่ระลึกให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณะผู้ติดตาม
2.เชิญที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลให้เกษตรกรที่ดูแลรักษาต้นหมากเม่าดี (รางวัลปุ๋ยอินทรีย์ และกรรไกรตัดกิ่ง ) พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 5 รางวัล และมอบต้นหมากเม่าให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อปลูกเสริมเพิ่มเติมในโครงการ
3.เชิญที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะผู้ติดตาม เยี่ยมชมนิทรรศการและเยี่ยมชมการฝึกอบรมการผลิตขนมหนึบเคี้ยวจากเม่า และอบรมการผลิตชาใบเม่า
4.เชิญที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะผู้ติดตาม ปลูกต้นหมากเม่าเพื่อเป็นเกียรติและถ่ายรูปร่วมกัน
5.เชิญที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะผู้ติดตามเยี่ยมชมสวนหมากเม่า

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554460,000|145,000||145,00020132141155391.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555399,300|340,000|30,166|309,83420125161127311.pdf201444838361.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=268]   วันที่รายงาน  [29/6/2555]
กิจกรรมสำรวจข้อมูลหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2555 ณ บ้านสร้างค้อ , บ้านร่มโพธิ์ชัยพัฒนา , บ้านไทรทอง อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ค่าใช้จ่าย : 30,166
จำนวนผู้รับบริการ : 11
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -

ไฟล์แนบกิจกรรม : 2012629111141.pdf
2556362,764|320,000|10,295|309,7052013128932591.pdf2014324841101.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=542]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
แผนกิจกรรมหมู่บ้านหมากเม่าค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201341893131.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=634]   วันที่รายงาน  [14/6/2556]
กิจกรรมประชุมชี้แจงแผนโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมู่บ้านหมากเม่า (หมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่ายฯ )

กิจกรรมที่ดำเนินการ
(1) กิจกรรมการดำเนินงานครั้งที่ 1 กิจกรรมประชุมชี้แจงแผนโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านหมากเม่า) วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ศาลาประชาคมบ้านสร้างค้อ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้
• อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการนวดหน้า การนวดฝ่าเท้า และการทำลูกประคบในหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่ายฯ (จำนวน 4 หมู่บ้าน)
• ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจ
• ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์สปา
กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการนวดหน้า การนวดฝ่าเท้า และการทำลูกประคบในหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่ายฯ (จำนวน 4 หมู่บ้าน) ในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2556 และเรียนเชิญหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมจัดอบรมการนวดหน้า การนวดฝาเท้า และสาธิตการทำลูกประคบจากสมุนไพรพื้นบ้านในหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่ายฯ
อาจารย์สุดารัตน์ สกุลคู ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมคณะ กล่าวชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านหมากเม่า) ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมี นายทินกร ศรศิลป
และกลุ่มชาวบ้านลูกข่ายฯ เข้าร่วมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการและรับทราบแผนการดำเนินงานด้วย
ผลของการดำเนินการ
1. แจ้งแผนการดำเนินโครงการ
2. จัดหาผู้ขับเคลื่อนดำเนินงานโดยการคัดเลือกจากสมาชิกในกลุ่มหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่ายฯ
3. สรุปการประชุม
ค่าใช้จ่าย : 10,295
จำนวนผู้รับบริการ : 54
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง duenrung_su@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates