หมู่บ้านพันธุ์ข้าวหอมมะลิ (บ้านพิมาน)

บ้านพิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553445,000|226,640|226,640|ใช้หมด2013251020171.pdf20126291310501.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=48]   วันที่รายงาน  [9/3/2553]
1. ประชุมเกษตรกรและผู้เกี้ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจ
2. คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ คือ ข้าวหอม 105, พันธุ์ กข.
3. อบรมเกษตรกร ชาวนา และผู้สนใจ ณ หมู่บ้านนาโสก จ.นครพนม
- ถ่ายทอดการปลูกข้าวอย่างถูกต้อง การลดต้นทุนการทำนา
- ถ่ายทอดการวิจัยสารสมุนไพรเพื่อใช้ในกรเกษตร
- ถ่ายทอดการเลี้ยงสัตว์น้ำรอบๆนาข้าว โดยวิทยากรจากกรมประมง
4. เดินทางติดตามผลงานของเกษตรกร ชาวนาที่ร่วมโครงการ
ค่าใช้จ่าย : 113,320
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : พันธุ์ข้าวที่ดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร
แนวทางแก้ไข : โครงการนี้สามารถแก้ปัญหาการซื้อพันธุ์ข้าวที่ใช้ในปีหน้าได้อย่างมีประสิทะภาพ
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2010931215201.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=241]   วันที่รายงาน  [6/7/2555]
เกษตรกรในหมู่บ้านได้เริ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวพันธุ์ กข ซึ่งชาวบ้านอีสานนิยมรับประทานข้าวเหนียว พื้นที่เพาะปลูกข้าวในหมู่บ้านนี้ 2,000 ไร่ค่าใช้จ่าย : 113,320
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 9.1 เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีเนื่องจากความเคยชิน 9.2 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนิยมใช้ยาปราบศัตรูข้าว ซึ่งอาจมีสารตกค้างในเมล็ดข้าวซึ่งไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และตัดช่องทางการจำหน่ายไปต่างประเทศ 9.3 เกษตรกรส่วนน้อยที่ยอมรับการทำปุ๋ยอินทรีย์
แนวทางแก้ไข : 1. แนะนำการมช้สารสมุนไพรในการผลิตยาปราบศัตรูพืช 2. จัดอบรมการใช้ปุ๋ยอินืรีย์ 3. การปลูกพืชอื่นๆแซมหัวไร่ปลายปลายนา 4. จัดวิทยากรมาอบรมการเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2012671626211.pdf
2554|185,000|185,000|ใช้หมด2013251020581.pdf20126291322501.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=242]   วันที่รายงาน  [7/6/2555]
เกษตรกรในหมู่บ้านได้เริ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวพันธุ์ กข ข้าวเหนียวพันธุ์อีขาวและดออ่างซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่มีความทนทานและกลิ่นหอม พื้นที่เพาะปลูกข้าวในหมู่บ้านนี้ 2,000 ไร่ เกษตรกรสนใจเลี้ยงไก่บ้านเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่าย : 185,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1. เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีเนื่องจากความเคยชิน
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนิยมใช้ยาปราบศัตรูข้าว ซึ่งอาจมีสารตกค้างในเมล็ดข้าวซึ่งไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และตัดช่องทางการจำหน่ายไปต่างประเทศ
3. เกษตรกรนิยมขายข้าวเปลือกให้โรงสีไม่เหลือไว้เพาะพันธุ์ในปีต่อไปแนวทางแก้ไข : 1. จัดอบรมการเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
2. จัดหาพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสูงมาให้เกษตรกร
3. หาพันธุ์ไก่พื้นบ้านให้เกษตรกร
4. จัดหาสูตรอาหารไก่สมุนไพรให้เกษตรกร
5. อบรมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเป็นปุ๋ยชีวภาพ
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2012671637491.pdf
2555550,000|150,000|150,000|ใช้หมด201325103061.pdf201210241634361.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=263]   วันที่รายงาน  [26/6/2555]
1. เกษตรกรจำหน่ายเมล็ดข้าวภายในอำเภอนาแก
2. มีการสำรวจความต้องการของเกษตรกรในการขึ้นทะเบียนเมล็ดพันธุ์ข้าว
3. เกษตรกรทำเครื่องดื่มข้าวจัดจำหน่ายในตำบลพิมาน
4. เกษตรกรต้องการเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าข้าว
5. เกษตรกรสนใจการผลิตเครื่องสำอางจากข้าว
ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : 1. ห้องปฏิบัติการ GMP สำหรับผลิตเครื่องดื่มจากข้าว
2. สถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
3. ศูนย์เรียนรู้เนื่องจากมีผู้สนใจมาดูงานที่หมู่บ้านนี้สม่ำเสมอ
แนวทางแก้ไข : 1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นที่แสดงผลิตภัณฑ์และฝึกอบรม
2. พัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20129241645331.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=380]   วันที่รายงาน  [24/9/2555]
1. จัดอบรมเรื่องการขึ้นทะเบียนเมล็ดพันธ์ข้าว โดยวิทยากรจากศูนย์ข้าวจังหวัดสกลนคร กรมข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ฝึกอบรมการผลิตเครื่องสำอางจากข้าวหอมมะลิ
3. ฝึกอบรมการผลิตเครื่องดื่มจากข้าว
4. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเมล็ดพันธ์ข้าว
ค่าใช้จ่าย : 110,000
จำนวนผู้รับบริการ : 45
ปัญหาอุปสรรค : 1. เกษตรกรขาดความรู้ในด้านการขึ้นทะเบียนเมล็ดพันธ์ข้าว
2. เกษตรกรต้องการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางจากข้าว
3. ชุมชนต้องการระบบ GMP ในการพัฒนาเครื่องดื่ม
แนวทางแก้ไข : 1. เกษตรกรจำหน่ายเครื่องดื่มจากข้าว เฉพาะในหมู่บ้านและผู้ที่มาดูงานในหมู่บ้านพิมาน
2. ส่งรายชื่อผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเมล็ดพันธ์ข้าวให้ศูนย์ข้าสกลนคร
3. เสนอองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน พัฒนาระบบ GMP เพื่อแปรรูปอาหารจากข้าว
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20121081526261.xls

ส่งข้อความถึง ranee@ru.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates