หมู่บ้านนวัตกรรมลำไยไร้ของเสียและสร้างสรรค์ใหม่เชิงพานิชย์

บ้านหัวยาง ม.9 ต.เหมืองง่า อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
25531,056,500|375,300|375,300|ใช้หมด2012523921441.pdf201112191633551.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=136]   วันที่รายงาน  [11/10/2553]
1.สำรวจศักยภาพของหมู่บ้านเบื้องต้น
- บ้านหัวยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองง่า ทิศเหนือติดต่อกับบ้านหลุก หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองง่า ทิศใต้ ติดต่อกับ ประตูป่า
ตำบลเหมืองง่า มีพื้นที่ทั้งหมด 1,135 ไร่
มีประชากรย้ายจากพื้นที่ใกล้เคียงมาอาศัยอยู่
พื้นที่ส่วนใหญ่ ใช้ทำสวน ปัจจุบันเหลือที่เป็นการเกษตรประมาณ 830 ไร่ ที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะ มีลำเหมืองไหลผ่านทำการเกษตร พื้นที่อยู่อาศัย 305 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 830 ไร่ พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน (เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองชลประทาน) 830 ไร่ ประปา 1 แห่ง ผู้ใช้ 150 ครัวเรือน จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 353 ครัวเรือน ร้อยละ 100 โทรศัพท์สาธารณะ 1 แห่ง
หอกระจายข่าว 1 แห่ง ศาลาประชาคม 1 แห่ง อื่นๆ อาคาร SML 1 แห่ง
ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน
จุดเด่นของหมู่บ้าน คือมี
1.กองทุนหมู่บ้าน, 2.กลุ่มออมทรัพย์ฯ, 3.ฌาปนกิจสงเคราะห์, 4.กลุ่มอาชีพ,
5.กลุ่มแม่บ้าน และ 6.กลุ่มปุ๋ยหมัก
จุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ลำเหมืองจ่าแส้, ลำเหมืองบวกเหยี่ยน และ ลำเหมืองกลาง ซึ่งลำเหมืองทั้ง 3 แห่งใช้ในด้านการเกษตรทั้งหมด
จุดเด่นด้านภูมิปัญญาชุมชน การทำเซรามิก โดยนายนิพันธ์ ทองศิริ ประโยชน์ ทำเกิดรายได้ในชุมชน,
ทำเครื่องจักสาน โดยนายจันทร์ ตันวิจิตร เพื่อไว้ใช้ในชุมชนราคาถูก
2.สำรวจความต้องการและความคิดเห็นของสมาชิก
- อยู่ระหว่างการทำแบบสอบถาม เพื่อให้ทราบถึงความต้องการในด้านการประชาสัมพันธ์ผลผลิต
ช่องทางการส่งออกผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต
การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า
3.สำรวจข้อมูลประชากร
- มี ประชากร 877 คน
ชาย 427 คน หญิง 460 คน จำนวน 353 ครัวเรือน ประชากรประกอบอาชีพหลัก คือ ทำสวนลำไย จำนวน 400 ครัวเรือนอาชีพเสริม คือค้าขาย จำนวน 50 ครัวเรือน และรับจ้าง จำนวน 100 ครัวเรือน
โดยประชากรมีรายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย 18,000 บาท/ครัวเรือน/ปี รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 10,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
4.สำรวจความพร้อม และอุปกรณ์
- พบว่าในชุมชนมีความพร้อมในด้านตัวคน เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิต
5.สำรวจและจัดหาช่องทางการตลาด
- จากการลงพื้นที่สำรวจช่องทางการตลาด พบว่า มีพ่อค้าคนกลางมาติดต่อซื้อผลผลิตเองโดยตรงจากเกษตรกร และมีผู้ประกอบการมารับซื้อจากแหล่งผลิต และพบว่าทางชุมชนมีความต้องการช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า เช่น มีเวบไซต์ในการโฆษณาผลผลิตเพื่อเป็นการขยายตลาดการส่งออกสินค้า
6.จดทะเบียนเว็บไซต์
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. ผลกระทบโครงการ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ คือทราบถึงต้นทุนการผลิตลำไยอบแห้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการช่วยให้ชุมชนสามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานลงจากที่เคยใช้รูปแบบเดิม
ผลกระทบทางสังคม คือชุมชนเริ่มให้ความสนใจและเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากของเสียในกระบวนการผลิต และสวนลำไย
ประเมินสถานการณ์โดยภาพรวมของโครงการ
( ) สามารถดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนได้
( √ ) ล่าช้ากว่าแผน กรุณาให้แนวทางแก้ไขปรับปรุง (สรุปเป็นข้อๆ)
1) แนวทางการแก้ไข คือการนำกิจกรรมบางกิจกรรมที่สามารถทำพร้อมกันในเวลาเดียวกันมารวมเป็นกิจกรรมเดียว และทำพร้อมกันเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ทันตามแผน และระยะเวลาที่จำกัด
2) ขอขยายระยะเวลาไปถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๔


ค่าใช้จ่าย : 375,300
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อๆ)
1) ได้รับงบประมาณล่าช้า ทำให้ล่าช้าในการดำเนินงานโครงการ

แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2555372,500|210,000||210,0002012523919341.pdf201361411111.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=243]   วันที่รายงาน  [12/6/2555]
อยู่ในช่วงของการเตรียมงาน ติดต่อประสานงานกับคณะทำงาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ และอยู่ในช่วงของการติดต่อประสานงานกับกลุ่มสมาชิกของโครงการฯเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการต่อจากโครงการ เพื่อค้นหาปัญหา และทบทวนการดำเนินโครงการเดิม และแผนการดำเนินโครงการต่อยอดจากโครงการเดิมแบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างการทำงานอย่างมีส่วนร่วมที่แท้จริงจากชุมชนค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณมาล่าช้า ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่ได้ตั้งไว้
แนวทางแก้ไข : ปรับ และยืดระยะเวลาการดำเนินงานออกไปให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับงบประมาณมา
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง - ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates