หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนป่า

ชุมชนบ้านสวนป่า กลุ่มเพาะพันธุ์ไม้พื้นเมืองและไม้ประดับ ม.6 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553300,000|130,000|130,000|ใช้หมด20111218162391.pdf2011121816261.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=16]   วันที่รายงาน  [30/6/2553]
อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการ จะจัดอบรมในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 และ1 สิงหาคม 2553 ณ หมู่บ้านป่าชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง กิจกรรมมีดังนี้
1. การทำธนาคารต้นกล้า จำนวนสมาชิก 100 คน
2. การทำปุ๋ยอินทรีย์จำนวน 30 คน
3. การทำธนาคารครัวเรือน จำนวน 50 คน
4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตอไม้ จำนวน 20 คน
5. การสอนกลุ่มสตรีในการทำขนมดอกจอกให้ได้มาตรฐาน OTOP จำนวน 20 คน
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1. ส่วนของระบบงาน มีกฎระเบียบค่อนข้างมาก
2. การโอนเงินทำให้แผนงานเกิดการล่าช้า

แนวทางแก้ไข : 1. อยากให้น่วยงานลดขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2. การโอนเงินน่าจะหาวิธีที่สะดวกต่อการดำเนินงาน ควรมีการโอนเงินโดยตรงมายังผู้รับผิดชอบโครงการ

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=49]   วันที่รายงาน  [13/9/2553]
คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ บ้านสวนป่า ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2553 โดยเชิญทีมวิทยากรเข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนี้
1. การนำพืชพื้นบ้านมาทำเป็นสมุนไพร จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน
2.เทคนิคในการเพาะขยายพันธุ์ไม้ จำนวนผุ้เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน
3.ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน
4.หัตถกรรมกิ่งไม้และเศษไม้ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน
5.การพัฒนาขนมพื้นเมืองให้ได้มาตรฐาน จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน
ค่าใช้จ่าย : 130,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109131114341.pdf
2554166,000|166,000||166,00020111231643431.pdf2011123164411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง dumronglo@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates