หมู่บ้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

หมู่บ้านโคกพะยอม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553350,000|170,000|170,000|ใช้หมด20111218168101.pdf2011121816661.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=15]   วันที่รายงาน  [30/6/2553]
อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการ มีกิจกรรมที่จะดำเนินการในวันที่ 21-21 สิงหาคม 2553
1. การพัฒนากลุ่มผ้าบาติก จำนวนสมาชิก 40 คน
2. การอบรมการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน จำนวน 20คน
3. การอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 20 คน
4. การอบรมการเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน 20 คน
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรี ใหเด้มาตรฐาน OTOP จำนวน 20 คน
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1. ส่วนของระบบงาน มีกฎระเบียบค่อนข้างมาก
2. การโอนเงินทำให้แผนงานเกิดการล่าช้า

แนวทางแก้ไข : 1. อยากให้น่วยงานลดขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2. การโอนเงินน่าจะหาวิธีที่สะดวกต่อการดำเนินงาน ควรมีการโอนเงินโดยตรงมายังผู้รับผิดชอบโครงการ

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=68]   วันที่รายงาน  [27/9/2553]
คลินิกเทคโนโลยีได้มีการจัดฝึกอบรม โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านโคกพยอม อ.ละงู จ.สตูล ในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2553 โดยมีการจัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 เรื่อง
1. เรื่องการบริหารจัดการพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในชุมชน โดยเชิญวิทยากรจากจังหวัดระนอง ผู้มีประสบการณ์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 26 คน
2. เรื่องผลิตภัณฑ์จากแป้งลูกโรย เพื่อพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งลูกโรยเป็นพืชพื้นบ้านของหมู่บ้านโคกพยอม จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน
3. เรื่องความสำคัญของปุ๋ยและการผลิตปุ๋ยใช้ในชุมชน จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน
4. เรื่องการบริหารจัดการระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 26 คน
5. เรื่องการบริหารจัดการป่าชายเลน และการศึกษชนิดและสายพันธุ์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 26คน
ค่าใช้จ่าย : 170,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2010927158231.pdf
2554148,000|148,000||148,00020111231634121.pdf20111231634361.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง dumronglo@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates