หมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงแปดริ้ว

ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553560,000|210,000||210,0002012523105341.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2554410,000|160,000||160,00020132111126231.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555310,000|210,000|210,000|ใช้หมด2012523103551.pdf201212191420381.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=397]   วันที่รายงาน  [28/9/2555]
จากผลการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ในปี พ.ศ. 2555 ได้ผลการศึกษาดังนี้
ตาราง 1 ผลจาการศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ
ข้อมูลด้านการตลาด
1. ด้านคุณภาพผลผลิต
สภาพปัญหา 1. ขาดความต่อเนื่องในการเข้าถึงความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพ
ข้อเสนอแนะ 1. เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต การเก็บรักษาผลผลิต
2. จัดตั้งแหล่งรวบรวมมะม่วงทุกสายพันธุ์ไว้เป็นอุทยานการเรียนรู้มะม่วงเพื่อการศึกษาพัฒนาและเพื่อการท่องเที่ยว

2. ด้านราคา
สภาพปัญหา 1. เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในภาคอื่นเข้ามาขายตัดราคาในตลาดชายแดน
2. ราคาตกต่ำในช่วงผลผลิตออกมากตามฤดูกาลผลิต
ข้อเสนอแนะ 1. สนับสนุนสมาพันธ์มะม่วงแห่งประเทศไทย จัดตั้งเป็นองค์กรในแต่ละภาค เพื่อดำเนินการบริหารเขตการผลิตและกระจายมะม่วงที่เหมาะสม
2. ให้ความรู้เกษตรกรในการจัดสัดส่วนการผลิตในสวนตามตลาดปลายทาง

3. ด้านเงินทุน
สภาพปัญหา 1. ขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนในการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดกิจกรรมธุรกิจ
2. เกษตรกรยังมีข้อผูกพันทางการเงินกับผู้ประกอบการค้า เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในด้านการผลิต
ข้อเสนอแนะ 1. เชื่อมโยงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำหรือจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนา ศักยภาพการผลิตมะม่วง
2. ควบคุมดูแลราคาปัจจัยการผลิตให้มีราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม

4. ด้านตลาดซื้อขาย
สภาพปัญหา 1. การคัดเกรดมีหลายมาตรฐาน
2. เกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพมะม่วงต่างกัน
3. ความต้องการของตลาดปลายทางลดลง
ข้อเสนอแนะ 1. ควรกำหนดเกณฑ์การคัดเกรดและเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ใช้มาตรฐานร่วมกันตามชนิดสายพันธุ์มะม่วง
2. ตลาดภาคใต้มีความสำคัญกับผลผลิตภาคตะวันออกอย่างมาก ควรได้รับการส่งเสริม
3. ตลาดชายแดน : ควรมีการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ทางโภชนาการทั้งผลสดและผลิตภัณฑ์มะม่วงเป็นภาษาประจำชาติคู่ค้า
4. ตลาดประเทศคู่ค้าเดิม : ติดตามแก้ไขข้ออุปสรรคกับประเทศคู่ค้าที่มีแนวโน้มนำมะม่วงเข้าลดลง
5. ตลาดประเทศใหม่ : รณรงค์ประชาสัมพันธ์มะม่วงและผลิตภัณฑ์ พร้อมทำการ วิจัยและพัฒนาทดสอบความนิยม

5. ด้านบุคลากร
สภาพปัญหา 1. แต่ละห่วงโซ่อุปทานขาดเวทีเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องทั้งผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้แปรรูป
2. แรงงานที่มีทักษะในการคัดเกรดไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ 1. ภาครัฐต้องจัดเวทีหรือศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ การเปิดโลกทัศน์และเพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละห่วงโซ่อุปทานร่วมกัน
2. ส่งเสริมถึงข้อดีในการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและจำหน่าย
3. กระตุ้นจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมของทุกห่วงโซ่อุปทาน โดยการเน้นความ ซื่อสัตย์
4. จัดการอบรมเพื่อเสริมทักษะ พัฒนาฝีมือแรงงาน
5. นำเทคโนโลยีด้านการคัดเกรดมาใช้

6. ด้านหน่วยงานภาครัฐ
สภาพปัญหา 1. การเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ
2. ปริมาณการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทั้งการผลิต การเก็บรักษา การแปรรูปนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้น้อย
ข้อเสนอแนะ 1. ภาครัฐต้องพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเพื่อเป็นแหล่ง ข้อมูลในการทำสัญญาซื้อขายกับผู้ค้า
2. ควรมีการประมาณการผลิตออกสู่ตลาดเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตของ ผู้ประกอบการ
3. สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทั้งด้านการผลิต การเก็บรักษาการแปรรูปมะม่วง

7. ด้านโลจิสติกส์
สภาพปัญหา 1. มีการรับซื้อผลมะม่วงดองจากนอกพื้นที่
2. มีการตีรถเปล่ากลับมาเมื่อส่งสินค้าแล้ว
3. ห้องเย็นสำหรับแช่มะม่วงมีไม่เพียงพอ
4. เกษตรกร พ่อค้าบางส่วน ขาดความรู้ในเรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้อง ทำให้มีสินค้าถูกตีกลับ
ข้อเสนอแนะ 1. ควรส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ผลิตมะม่วงดองโดยทำในรูปกลุ่มเกษตรกร
2. ควรมีการศึกษาวิจัย เพื่อจัดหามาตรการแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์ทั้งระบบ
3. ควรมีการอบรม การบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บรักษามะม่วงที่มีประสิทธิภาพ ยืดอายุในการเก็บรักษา
4. ควรสนับสนุนเทคโนโลยีที่มันสมัย เช่น ถุงเก็บมะม่วงให้คงคุณภาพดี เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาค่าใช้จ่าย : 210,000
จำนวนผู้รับบริการ : 70
ปัญหาอุปสรรค : จากผลการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ในปี พ.ศ. 2555 ได้ผลการศึกษาดังนี้
ตาราง 1 ผลจาการศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ
ข้อมูลด้านการตลาด
1. ด้านคุณภาพผลผลิต
สภาพปัญหา 1. ขาดความต่อเนื่องในการเข้าถึงความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพ

2. ด้านราคา
สภาพปัญหา 1. เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในภาคอื่นเข้ามาขายตัดราคาในตลาดชายแดน
2. ราคาตกต่ำในช่วงผลผลิตออกมากตามฤดูกาลผลิต

3. ด้านเงินทุน
สภาพปัญหา 1. ขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนในการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดกิจกรรมธุรกิจ
2. เกษตรกรยังมีข้อผูกพันทางการเงินกับผู้ประกอบการค้า เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในด้านการผลิต

4. ด้านตลาดซื้อขาย
สภาพปัญหา 1. การคัดเกรดมีหลายมาตรฐาน
2. เกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพมะม่วงต่างกัน
3. ความต้องการของตลาดปลายทางลดลง

5. ด้านบุคลากร
สภาพปัญหา 1. แต่ละห่วงโซ่อุปทานขาดเวทีเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องทั้งผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้แปรรูป
2. แรงงานที่มีทักษะในการคัดเกรดไม่เพียงพอ

6. ด้านหน่วยงานภาครัฐ
สภาพปัญหา 1. การเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐ
2. ปริมาณการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทั้งการผลิต การเก็บรักษา การแปรรูปนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้น้อย

7. ด้านโลจิสติกส์
สภาพปัญหา 1. มีการรับซื้อผลมะม่วงดองจากนอกพื้นที่
2. มีการตีรถเปล่ากลับมาเมื่อส่งสินค้าแล้ว
3. ห้องเย็นสำหรับแช่มะม่วงมีไม่เพียงพอ
4. เกษตรกร พ่อค้าบางส่วน ขาดความรู้ในเรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้อง ทำให้มีสินค้าถูกตีกลับ

แนวทางแก้ไข : จากผลการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ในปี พ.ศ. 2555 ได้ผลการศึกษาดังนี้
ตาราง 1 ผลจาการศึกษาสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ
ข้อมูลด้านการตลาด
1. ด้านคุณภาพผลผลิต
ข้อเสนอแนะ 1. เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต การเก็บรักษาผลผลิต
2. จัดตั้งแหล่งรวบรวมมะม่วงทุกสายพันธุ์ไว้เป็นอุทยานการเรียนรู้มะม่วงเพื่อการศึกษาพัฒนาและเพื่อการท่องเที่ยว

2. ด้านราคา
ข้อเสนอแนะ 1. สนับสนุนสมาพันธ์มะม่วงแห่งประเทศไทย จัดตั้งเป็นองค์กรในแต่ละภาค เพื่อดำเนินการบริหารเขตการผลิตและกระจายมะม่วงที่เหมาะสม
2. ให้ความรู้เกษตรกรในการจัดสัดส่วนการผลิตในสวนตามตลาดปลายทาง

3. ด้านเงินทุน
ข้อเสนอแนะ 1. เชื่อมโยงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำหรือจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนา ศักยภาพการผลิตมะม่วง
2. ควบคุมดูแลราคาปัจจัยการผลิตให้มีราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม

4. ด้านตลาดซื้อขาย
ข้อเสนอแนะ 1. ควรกำหนดเกณฑ์การคัดเกรดและเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ใช้มาตรฐานร่วมกันตามชนิดสายพันธุ์มะม่วง
2. ตลาดภาคใต้มีความสำคัญกับผลผลิตภาคตะวันออกอย่างมาก ควรได้รับการส่งเสริม
3. ตลาดชายแดน : ควรมีการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ทางโภชนาการทั้งผลสดและผลิตภัณฑ์มะม่วงเป็นภาษาประจำชาติคู่ค้า
4. ตลาดประเทศคู่ค้าเดิม : ติดตามแก้ไขข้ออุปสรรคกับประเทศคู่ค้าที่มีแนวโน้มนำมะม่วงเข้าลดลง
5. ตลาดประเทศใหม่ : รณรงค์ประชาสัมพันธ์มะม่วงและผลิตภัณฑ์ พร้อมทำการ วิจัยและพัฒนาทดสอบความนิยม

5. ด้านบุคลากร
ข้อเสนอแนะ 1. ภาครัฐต้องจัดเวทีหรือศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ การเปิดโลกทัศน์และเพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละห่วงโซ่อุปทานร่วมกัน
2. ส่งเสริมถึงข้อดีในการรวมกลุ่มเพื่อผลิตและจำหน่าย
3. กระตุ้นจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมของทุกห่วงโซ่อุปทาน โดยการเน้นความ ซื่อสัตย์
4. จัดการอบรมเพื่อเสริมทักษะ พัฒนาฝีมือแรงงาน
5. นำเทคโนโลยีด้านการคัดเกรดมาใช้

6. ด้านหน่วยงานภาครัฐ
ข้อเสนอแนะ 1. ภาครัฐต้องพัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเพื่อเป็นแหล่ง ข้อมูลในการทำสัญญาซื้อขายกับผู้ค้า
2. ควรมีการประมาณการผลิตออกสู่ตลาดเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตของ ผู้ประกอบการ
3. สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทั้งด้านการผลิต การเก็บรักษาการแปรรูปมะม่วง

7. ด้านโลจิสติกส์
ข้อเสนอแนะ 1. ควรส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ผลิตมะม่วงดองโดยทำในรูปกลุ่มเกษตรกร
2. ควรมีการศึกษาวิจัย เพื่อจัดหามาตรการแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์ทั้งระบบ
3. ควรมีการอบรม การบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและวิธีการเก็บรักษามะม่วงที่มีประสิทธิภาพ ยืดอายุในการเก็บรักษา
4. ควรสนับสนุนเทคโนโลยีที่มันสมัย เช่น ถุงเก็บมะม่วงให้คงคุณภาพดี เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา


ไฟล์แนบกิจกรรม : 201210311115211.pdf

ส่งข้อความถึง daungporn@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates