หมู่บ้านข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย

หมู่บ้านบางกระน้อย ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 4 พื้นที่

  • หมู่ที่ 6 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
  • หมู่ที่ 10 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
  • หมู่ที่ 11 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
  • หมู่ที่ 12 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553510,000|200,000|200,000|ใช้หมด2013214912251.pdf201437827281.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=20]   วันที่รายงาน  [3/7/2553]
หัวหน้าโครงการ (ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป) ได้ประสานกับแกนนำหมู่บ้านบางกระน้อย (นายสมพงษ์ อ้นชาวนา) เพื่อร่วมดำเนินการเป็นแกนนำหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในหมู่บ้าน โดยสมากชิกในหมู่บ้านต้องการฝึกอบรมเรื่องการผลิตข้าวปลอดสาร การผลิตปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า การแปรรูปผักผลไม้ต่าง ซึ่งสมากชิกที่ต้องการฝึกอบรมทั้งหมู่บ้านประมาณ 180-200 คน โดยการดำเนินการจะเริ่มการฝึกอบรมประมารเดือนกรกฏาคม-สิงหาคมค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : ยังไม่พบ
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=29]   วันที่รายงาน  [12/7/2553]
ทางหัวหน้าโครงการได้เดินทางสำรวจสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติของหมู่บ้าน รวมทั้งสำรวจความพร้อมของชุมชนในหมู่บ้าน กับแกนนำ(นายสมพงษ์ อ้นชาวนา) ซึ่งการอบรมจะทำการอบรมเรื่องการผลิตข้าวปลอดสาร และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในนาข้าวอินทรีย์ จะจัดให้มีการอบรมในวันที่ 4 และ 5 สิงหาคม 2553 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมการอบรมประมาณ 200 คน โดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คือ ดร. สาคร สร้อยสังวาลย์ และคณะ ส่วนการอบรมเรื่องแปรรูปจากข้าวทางกลุ่มต้องการผลิตโจ๊กข้าวกล้องงอกผงนัว โดยการอบรมแยกเป็น 2 ครั้ง โดยให้มีการอบรมแกนนำหมู่บ่านจำนวน 10-20 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อฝึกเป้นวิทยากรร่วมในการอบรมให้กับกลุ่มในหมู่บ้าน โดยจะมีการอบรมแกนนำภายในเดือนกรกฎาคม และอบรมกลุ่มหมู่บ้านภายในเดือนสิงหาคมต่อจากการอบรมเรื่องการผลิตข้าวปลอดสาร และการผลิตปุ๋ย โดยวิทยาการอบรมคือ ผศ.ดร.นำทิพย์ วงษ์ประทีป จากนั้นจะเป็นการติดตามผลการดำเนินงานหลังจากได้รับการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องต่อไป และจัดให้มีการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงโดยจะมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และการจัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์นำร่องของหมู่บ้านค่าใช้จ่าย : 3,420
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=37]   วันที่รายงาน  [11/8/2553]
ทางคณะดำเนินงานโครงการได้ทำการจัดเตรียมการอบรมให้กับหมู่บ้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการผลิตข้าวปลอดสาร การผลิตปุ๋ยเพื่อใช้ในการผลิตข้าวอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (โจ๊กข้าวกล้องงอก ข้าวเกรียบแป้งข้าว และหม่อนข้าวทอด ให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน โดยได้จัดการอบรมในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2553 ในการจัดงานได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 5 สิงหาคม 2553 โดยท่านผู้ว่าราชการได้มอบหมายให้ท่านปลัดจังหวัดเป็นตัวแทนเดินทางไปยังหมู่บ้านเป็นตัวแทนในการกล่าวเปิดการอบรม สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี่มีจำนวนทั้งสิ้ง 217 คน จากการอบรมนั้นสมากชิกหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ได้มีการปลูกข้าวปลอดสาร ผลิตปู๋ยหมักชนิดน้ำแลแห้งเพื่อใช้ในนาข้าว ได้ผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องงอกสมุนไพร ได้ข้าวเกรียบแป้งข้าว และผลิตภัณฑ์หม่อนข้าวทอด และจากการติดตามครั้งล่าสุดในวันที่ 8 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมาทางกลุ่มสมาชิกหมู่ย้านได้มีแนวคิดต่อยอดโดยการผลิตข้าวเกรียบแป้งข้าวผสมปลาแห้งโดยใช้ทรัพยากร และโจ๊กข้าวกล้องงอก รวมทั้งข้าวปลอดสารเพื่อใช้เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัยค่าใช้จ่าย : 172,200
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=54]   วันที่รายงาน  [19/9/2553]
จากการถ่ายทอดและฝึกอบรมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัยเมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลการดำเนินงานต่อเนื่องของหมู่บ้านในวันที่ 15 สิงหาคม 23 สิงหาคม และ 26 สิงหาคม 2553 ณ หมู่บ้านบางกระน้อย เพื่อติดตามดูความก้าวหน้าและการต่อยอดการนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ พบว่า ทางหมู่บ้านได้ทำการผลิตภัณฑ์ทั้งข้าวปลอดสาร ปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวได้โดยกลุ่ม และได้นำผลิตภัณฑ์เแปรรุปข้าวไปจัดแสดงในงานมหกรรมวันวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์ไบเทคบางนา ประกอบด้วยหม่อนข้าวทอด ข้าวเกรียบ และโจ๊กข้าวกล้องงอก ซึ่งผลการตอบรับจากผู้เข้าเยี่ยมชมงานชื่นชอบทุกผลิตภัณฑ์และให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย ส่วนเรื่องรสชาติอร่อย นอกจากนี้ทางหมู่บ้านได้ทดลองจำหน่ายผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องงอกให้กับทางโรงพยาบาลบางกระทุ่ม เพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับผู้ป่วย ซึ่งปริมาณยอดขายผลิตภัณฑ์จากข้าวยังอยู่ในวงแคบสูงขึ้นจากเดิมไม่มากนักเนื่องจากขาดบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ตามทางหมู่บ้านและหัวหน้าโครงการจะจัดให้มีการดำเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในวันที่ 22 กันยายน 2553 เบื้องต้น โดยขอรับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมจังหวัดในการออกแบบเบื้องต้นก่อนค่าใช้จ่าย : 19,380
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554|200,000||200,0002013214912341.pdf2012321556151.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555297,000|290,000|290,000|ใช้หมด20125151043321.pdf2012925162001.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=208]   วันที่รายงาน  [2/4/2555]
ทางที่ปรึกษา (ผศ.ดร. น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป) ได้ดำเนินการแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานโครงการให้แก่แกนนำหมู่บ้าน (นายสมพงษ์ อ้นชาวนา) ทราบ จากนั้นได้ดำเนินชี้แจงการแนวทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อเตรียมการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานอบรมเผยแพร่การปลูกข้าวปลอดสาร/การผลิตปุ๋ย/การแปรรูปข้าว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 100 คน ซึ่งการจัดฝึกอบรมดังกล่าวคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2555ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=250]   วันที่รายงาน  [15/6/2555]
การดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านข้าวปลอดสาร-อาหารปลอดภัย โดยทางที่ปรึกษาได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มเติม/องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่แกนนำในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่
1) ถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มเติมและองค์ความรู้ในเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้แก่แกนนำในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ โดยเป็นการต่อยอดจากการอบรมเรื่อง บรรจุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ 2554 โดยทางที่ปรึกษาและแกนนำ (ผู้ใหญ่สมพงษ์ อ้นชาวนา) ได้ทำการออกแบบถุงบรรจุข้าวสารและตั้งชื่อตราสินค้าประจำกลุ่ม โดยอาศัยหลักการ SAFE
S = Simple เข้าใจง่ายสบายตา
A = Aesthetic มีความสวยงาม ชวนมอง
F = Function ใช้งานได้ง่าย สะดวก
E = Economic มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
ซึ่งจากการระดมความคิดในการออกแบบทำให้ได้เกิดตราสินค้าของกลุ่ม ภายใต้ชื่อ ทิพย์เกสร ซึ่งดำเนินจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555
2) การฝึกอบรมเทคโนโลยีเตาชีวมวล ซึ่งใช้เชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งมีอยู่ในชุมชน ในการนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ได้แก่ แกลบ ซังข้าวโพด เศษไม้ ฟืน เป็นต้น โดยจะใช้หลักการของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น หรือจำกัดอากาศให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิง โดยกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งที่มีคาร์บอนเป็น องค์ ประกอบ เช่น ไม้ ถ่านไม้ ถ่านหิน แกลบ และขี้เลื่อย และวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถติดไฟได้ให้กลายเป็นแก๊สที่สามารถ เผาไหม้ได้ โดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงในที่ ๆ มีออกซิเจนอยู่อย่างจำกัด ซึ่งลักษณะการเผาไหม้ของแก๊สที่ได้จะคล้ายกับการใช้แก๊สหุงต้ม ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 1.5 kg ใช้ได้ประมาณ 30-45 นาที โดยการอบรมในครั้งนี้การจะดำเนินการจัดขึ้น ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2555

กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย ขณะนี้ทางกลุ่มได้ดำเนินจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ประกอบไปด้วย ลาดประชุมสามารถบรรจุได้ประมาณ 100-150 คน ห้องการผลิตตามหลักGMP ห้องสาธิตและเรียนรู้ ซึ่งดำเนินงานเสร็จไปแล้ว 45% โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2555
กิจกรรมที่ 3 จัดฝึกอบรมเผยแพร่การผลิตพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวปลอดสารและการผลิตอาหารปลอดภัย โดยวิทยากรประจำหมู่บ้าน โดยกลุ่มหมู่บ้านในตำบลนครป่าหมาก /ประชาชนผู้สนใจ จำนวน 100 รายโดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2555
ค่าใช้จ่าย : 10,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=286]   วันที่รายงาน  [3/7/2555]
การฝึกอบรมเทคโนโลยีเตาชีวมวล ในวันที่ 29-30 มิถุนายน และ วันที่ 1กรกฎาคม 2555 ให้กับแกนนำหมู่จำนวน 11 คน โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้พลังงานชีวมวล คือ คุณประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัย หมู่บ้านบางกระน้อย ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างเตาแก๊สซิไฟเออร์
โดยจาการฝึกอบรม พบว่า ชาวบ้านสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ มาสร้างเตาพลังงานชีวมวลใช้ในหมู่บ้าน พร้อมกับมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานของกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น ที่เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น แกลบ และวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรที่สามารถติดไฟได้ให้กลายเป็นแก๊สที่สามารถ เผาไหม้ได้ โดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงในที่ ๆ มีออกซิเจนอยู่อย่างจำกัด ซึ่งลักษณะการเผาไหม้ของแก๊สที่ได้จะคล้ายกับการใช้แก๊สหุงต้ม ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 1.5 kg ใช้ได้ประมาณ 30-45 นาที
โดยแกนนำที่ผ่านการอบรมความรู้เพิ่มเติมในครั้ง จะนำความรู้ที่ได้ไปทำการขยายผลต่อในช่วงของการจัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ในเดือน สิงหาคม 2555 ต่อไป

ค่าใช้จ่าย : 70,000
จำนวนผู้รับบริการ : 11
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=359]   วันที่รายงาน  [4/9/2555]
การดำเนินกิจกรรมการขยายผลโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านข้าวสาร อาหารปลอดภัย” จัดขึ้นในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2555 ภายใต้กิจกรรมการผลิตพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวปลอดสารและการสร้างเตาพลังงานทดแทน โดยมีวิทยากรประหมู่บ้านเป็นผู้ดำเนินการอบรมขยายผลสู่ชุมชน การอบรมแบ่งออกเป็น 3 วัน ซึ่งในวันที่ 15 สิงหาคม 25555 พิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ เป็นประธานเปิดพิธีในการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 112 คน
หลังจากฝึกอบรมทางคณะทำงานได้ลงพื้นติดตามผลการดำเนินการ ทั้งสิ้น 112 คน นอกจากนี้ทางที่ปรึกษาร่วมแกนนำกลุ่มยังได้ประชุมหารือถึงแนวทางในการดำเนินการของหมู่ในปีต่อ โดยการดำเนินงานในปี 2556 จะเป็นการขยายผลสู่อำเภออื่นๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป
ค่าใช้จ่าย : 210,000
จำนวนผู้รับบริการ : 112
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201291814941.pdf
2556350,000|320,000|320,500|-50020131281126181.pdf20131031334571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=494]   วันที่รายงาน  [20/3/2556]
- แจ้งผลการดำเนินงานให้แก่ผู้นำกลุ่มทราบ
- สรุปผลการดำเนินงานหมู่บ้านตั้งแต่ 2553-2555 แจ้งให้แก่ผู้นำกลุ่มทราบอีกครั้ง
- ประชุมชี้แจงการแนวทางการดำเนินงานในปี 2556 เพื่อจัดทำปฏิทินกิจกรรม
ค่าใช้จ่าย : 5,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=573]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181347521.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=657]   วันที่รายงาน  [1/7/2556]
กิจกรรมการจัดอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มเติม /องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่แกนน้าในหมู่บ้าน
- จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มเติม กับวิทยากรแกนนำประจำหมู่บ้าน โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป จัดอบรม 3 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรที่ 1 การเพิ่มมูลค่าน้ำตาลมะพร้าว ด้วยการผลิตเป็นน้ำตาลมะพร้าวพร้อมดื่มเสริมด้วยสมุนไพรในหมู่บ้าน คือ ใบเตย และ ดอกอัญชัน พร้อมเสริมคุณประโยชน์ด้วยงาขาว งาดำ และเมล็ดแมงลัก
หลักสูตรที่ 2 การผลิตข้าวพองปรุงรส โดยนำข้าวที่ผ่านการหุงสุกไปทำการอบให้แห้ง จากนั้นนำไปทอดให้พองกรอบ แล้วปรุงรสให้มีรสชาติต่างๆ คือ รสพริกไทย รสต้มยำ รสปาปิก้า
หลักสูตรที่ 3 การผลิตชาข้าว โดยการน้ำแช่ข้าวก่อนนำไปหุง ที่โดยปกติแล้วน้ำแช่ข้าวชาวบ้านจะเททิ้งไป แต่ในน้ำแช่ข้าวมีสารอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ เช่น สารต้านอนุมูลอิสระและวิตามิน ดังนั้นจึงได้นำน้ำแช่ข้าวมาผลิตเป็นเครื่องดื่มและเติมรสหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าว ทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าว

กิจกรรมเผยแพร่สถานที่สำหรับดูงาน
-ดำเนินการจัดป้ายหมู่บ้านข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัย
นอกจากนี้ทางที่ปรึกษายังได้ประชุมร่วมกับแกนนำหมู่บ้านในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

กิจกรรมเตรียมการดำเนินงาน
-ที่ปรึกษาและแกนนำหมู่บ้านข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัย ในเรื่องการอบรมขยายผลเทคโนโลยี และได้เชิญตัวแทนหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 3, 4, 9 และ 8 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายมาร่วมประชุม เพื่อนัดหมายกำหนดการอบรม พร้อมกับจัดหลักสูตรที่ทางกลุ่มเป้าต้องการและมีความเหมาะสมกับพื้นฐานของกลุ่ม ดังนี้
หมูที่ 1 อบรมเรื่อง การเพิ่มมูลค่าน้ำตาลมะพร้าว วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
หมูที่ 3 อบรมเรื่อง การผลิตชาข้าว/การปลูกผักปลอดสารพิษ/การผลิตน้ำผัก วันที่ 14 กรกฎาคม 2556
หมูที่ 4 อบรมเรื่อง การผลิตข้าวพองปรุงรส วันที่ 13 กรกฎาคม 2556
หมูที่ 8 และ 9 อบรมเรื่อง การปลูกข้าวปลอดสารพิษ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556
(กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 19
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=666]   วันที่รายงาน  [4/7/2556]
กิจกรรมการจัดอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มเติม /องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่แกนน้าในหมู่บ้าน
-จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มเติม กับวิทยากรแกนนำประจำหมู่บ้าน โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป จัดอบรม 3 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรที่ 1 การเพิ่มมูลค่าน้ำตาลมะพร้าว ด้วยการผลิตเป็นน้ำตาลมะพร้าวพร้อมดื่มเสริมด้วยสมุนไพรในหมู่บ้าน คือ ใบเตย และ ดอกอัญชัน พร้อมเสริมคุณประโยชน์ด้วยงาขาว งาดำ และเมล็ดแมงลัก
หลักสูตรที่ 2 การผลิตข้าวพองปรุงรส โดยนำข้าวที่ผ่านการหุงสุกไปทำการอบให้แห้ง จากนั้นนำไปทอดให้พองกรอบ แล้วปรุงรสให้มีรสชาติต่างๆ คือ รสพริกไทย รสต้มยำ รสปาปิก้า
หลักสูตรที่ 3 การผลิตชาข้าว โดยการน้ำแช่ข้าวก่อนนำไปหุง ที่โดยปกติแล้วน้ำแช่ข้าวชาวบ้านจะเททิ้งไป แต่ในน้ำแช่ข้าวมีสารอาหารต่างๆ ที่มีประโยชน์ เช่น สารต้านอนุมูลอิสระและวิตามิน ดังนั้นจึงได้นำน้ำแช่ข้าวมาผลิตเป็นเครื่องดื่มและเติมรสหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าว ทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าว

กิจกรรมเผยแพร่สถานที่สำหรับดูงาน
-ดำเนินการจัดป้ายหมู่บ้านข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัย
นอกจากนี้ทางที่ปรึกษายังได้ประชุมร่วมกับแกนนำหมู่บ้านในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

กิจกรรมเตรียมการดำเนินงาน
-ที่ปรึกษาและแกนนำหมู่บ้านข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัย ในเรื่องการอบรมขยายผลเทคโนโลยี และได้เชิญตัวแทนหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 3, 4, 9 และ 8 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายมาร่วมประชุม เพื่อนัดหมายกำหนดการอบรม พร้อมกับจัดหลักสูตรที่ทางกลุ่มเป้าต้องการและมีความเหมาะสมกับพื้นฐานของกลุ่ม ดังนี้
หมูที่ 1 อบรมเรื่อง การเพิ่มมูลค่าน้ำตาลมะพร้าว วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
หมูที่ 3 อบรมเรื่อง การผลิตชาข้าว/การปลูกผักปลอดสารพิษ/การผลิตน้ำผัก วันที่ 14 กรกฎาคม 2556
หมูที่ 4 อบรมเรื่อง การผลิตข้าวพองปรุงรส วันที่ 13 กรกฎาคม 2556
หมูที่ 8 และ 9 อบรมเรื่อง การปลูกข้าวปลอดสารพิษ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556
ค่าใช้จ่าย : 190,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=729]   วันที่รายงาน  [6/8/2556]
กิจกรรมการดำเนินงานขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยี
-การอบรมขยายผลไปยังหมู่ที่ 3 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวนผู้เข้าอบรม 25 ราย ในเรื่อง การผลิตชาข้าว/การปลูกผักปลอดสารพิษ/การผลิตน้ำผัก โดยวิทยากรประจำหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตผลที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ข้าวและผัก ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มชาข้าว ที่ผลิตจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่อุดมไปด้วยสารแอนโทรไซยานินที่สารต้านนุมูลอิสระ ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี โฟเลตสูง มีดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ผลิตภัณฑ์น้ำผักพร้อมดื่ม และเทคนิคการปลูกผักปลอดสาร
-การอบรมขยายผลไปยังหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวนผู้เข้าอบรม 25 ราย ในเรื่องการปลูกข้าวปลอดสารพิษ โดยวิทยากรประจำหมู่บ้านที่มีความเชี่ยวชาญในการปลูกปลอดสารพิษ ซึ่งมีการแนะนำเทคนิคในการคัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต แนะนำการลดปัญหาข้าวดีด-ข้าวเด้ง โดยการปรับหน้าดิน เพื่อลดการใช้สารเคมี
-การอบรมขยายผลไปยังหมู่ที่ 4 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวนผู้เข้าอบรม 25 ราย ในเรื่อง การผลิตข้าวพองปรุงรส ที่นำข้าวหลากสายพันธุ์มาปรุงรวมกัน อาทิเช่น ข้าวกล้องหอมมันปู ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเหนียวลืมผัว ข้าวกล้องหอมมะลิ ที่นำมาผ่านกระบวนการอบแห้งและทำให้พองตัวจากนั้นเสริมด้วยธัญพืชและสมุนไพร ปรุงรสให้มีรสชาติต่างๆ เช่น รสดั้งเดิม (พริกไทย) รสต้มยำสมุนไพร รสบาร์บีคิว
-การอบรมขยายผลไปยังหมู่ที่ 1 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวนผู้เข้าอบรม 25 ราย ในเรื่อง การเพิ่มมูลค่าน้ำตาลมะพร้าว เนื่องจากในพื้นที่ของหมู่ที่ 1 มีการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจำหน่าย และเพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้วยการเสริมด้วยธัญพืชและสมุนไพรที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายและให้สีสันน่าสนใจ เช่น น้ำอัญชัน น้ำใบเตย

กิจกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
-ดำเนินการติดตั้งป้ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย จำนวน 2 จุด
-ดำเนินการติดตามผลหลังการอบรม

กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน
-กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่าย : 90,000
จำนวนผู้รับบริการ : 100
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013811632331.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=741]   วันที่รายงาน  [17/9/2556]
- การอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มเติม /องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่แกนน้าในหมู่บ้าน ทั้งหมด 25 ราย ในเรื่อง การเพิ่มมูลค่าน้ำตาลมะพร้าว ด้วยการผลิตเป็นน้ำตาลมะพร้าวพร้อมดื่มเสริมด้วยสมุนไพรในหมู่บ้าน การผลิตข้าวพองปรุงรส และการผลิตชาข้าว
- กิจกรรมการขยายลูกข่ายการดำเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการดำเนินกิจกรรมทางแกนนำและวิทยากรหมู่บ้านข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัยที่ผ่านการอบรมและได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษา เป็นผู้อบรมและอธิบายให้แก่ผู้เข้าอบรมของหมู่ที่ 1, 3, 4, 9 และ 8 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตลอดการอบรมวิทยากรหมู่บ้านสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้เข้าอบรมด้วยการสื่อสารที่เข้าใจง่ายเข้าถึงคนในชุมชน และสามารถดำเนินกิจกรรมขึ้นได้ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แสดงให้ว่าหมู่บ้านแม่ข่ายสามารถถ่ายโอนความรู้ไปสู่ชุมชนได้อย่างราบรื่นในครั้งแรก
แต่อย่างก็ตาม ทางแกนนำและวิทยากรหมู่บ้านแม่ข่ายจะต้องสามารถปรับแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับกลุ่ม ในการความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารที่ดีและสั่งสมประการณ์การถ่ายทอด จะช่วยสร้างความมั่นใจและสร้างบุคลิกภาพวิทยากรที่ดี ตลอดจนจะช่วยสร้างความยั้งยืนของหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าวปลอดสาร อาหาร
- การดำเนินการติดตามผลหลังการอบรม พบว่า จากผู้ที่เข้าตามแผนที่กำหนดไว้ 100 คน มีผู้เข้าร่วมอบรม 130 คน และสามารถติดตามผลการภายหลังจากการอบรม ได้ทั้งหมด ซึ่งหลังจากการอบรมผู้ที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด 130 คน โดยนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในครอบครัว ชุมชน ที่ทำงาน และนำไปใช้เมื่อมีโอกาสโดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเป็นจำนวน 187,000 บาท
ค่าใช้จ่าย : 10,500
จำนวนผู้รับบริการ : 130
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013917748351.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=769]   วันที่รายงาน  [27/9/2556]
การประเมินของผู้เข้าอบรมตามแผนที่กำหนดไว้ 100 คน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 130 คน โดยผลคะแนนการประเมินด้านข้อมูลวัดความพึงพอใจจากผู้เข้าอบรมจำนวน 130 คน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจร้อยละ 84.40 ส่วนข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรมีระดับคะแนนอยู่ในช่วงระดับมากที่สุด (5 คะแนน) และระดับมาก (4 คะแนน) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82.4 ที่เห็นว่าหลักสูตรมีความเหมาะสม จากผู้เข้าอบรมทั้งหมด 130 คน และการติดตามผลการภายหลังจากการอบรม พบว่า หลังจากการอบรมผู้ที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด 130 คน โดยนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในครอบครัว ชุมชน ที่ทำงาน และนำไปใช้เมื่อมีโอกาส โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเป็นจำนวน 187,000 บาทค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 130
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง wnamthip@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates