หมู่บ้านลดต้นทุนการผลิตข้าว

ชุมชนหมู่บ้าน ม.5 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553200,000|101,000|67,390|33,6102013211946561.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=138]   วันที่รายงาน  [12/10/2553]
ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว

ณ หมู่ที่ 5 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

หัวเรื่องที่อบรม

1. วิธีการปลูกข้าวและปัญหาในการปลูกข้าว
2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
3. การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ดินโดยใช้ชุดตรวจสอบ NPK และวิธีการใช้ปุ๋ย
4. การฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน (ฉบับชาวบ้าน)
5. ฝึกปฏิบัติการแปรรูปข้าว
ผู้เข้ารับอบรม
มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 48 คน

ผลการอบรม
ผลของการฝึกอบรม พบว่าประโยชน์ที่ได้จากอบรมอยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก และความพึงพอใจจากการอบรมในภาพรวมอยูในระดับมากเช่นเดียวกัน

ค่าใช้จ่าย : 67,390
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
เกษตรกรที่อบรมส่วนมากเป็นผู้สูงอายุและเขียนหนังสือไม่ค่อยถูกต้อง
แนวทางแก้ไข :
แนวทางการให้ความรู้ควรเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ลงมือปฏิบัติ
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20101012153471.pdf
2554243,000|156,000||156,000201321194791.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง wirasith@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates