หมู่บ้านน้ำปูสันสลี

บ้านสันสลี ม.7 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 6 พื้นที่

  • บ้านต้นผึ้ง
  • บ้านต้นตะเคียน
  • บ้านสันต้นม่วง
  • หมูบ้านปัว
  • หมู่บ้านศรีพรหม
  • หมู่บ้านฝายกวาง

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

1.มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2.การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง
3.การเพิ่มมูลค่าโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553500,000|175,000|243,150|-68,15020132131114261.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=72]   วันที่รายงาน  [29/9/2553]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2553 3 หลักสูตร
1.มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2.การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง
3.การเพิ่มมูลค่าโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์

มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน
การประเมินผลหลังการอบรม
1.การนำไปใช้ประโยชน์ พบว่ากลุ่ม้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
2.ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ประเมินเป็นรายได้
ค่าใช้จ่าย : 143,150
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
แนวทางแก้ไข : ติดต่อประสานงานเพื่อให้เกิดความสะดวกในการลงพื้นที่
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=787]   วันที่รายงาน  [1/10/2556]
รายงานความก้าวหน้า ไตรมาส 4

1. ได้มีการจัดประชุมร่วมกับกลุ่มหมู่บ้านน้ำปูสันสลี ในการสอบถามความต้องการในการจัดอบรม และรูปแบบเทคโนโลยที่จะใช้ในการถ่ายทอดให้ักับกลุ่มน้ำปู
2. จัดทำเครื่องสาธิตในการอัดน้ำปู
3. ทดสอบเครื่องอัดกากปู
ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ฤดูฝน เพิ่งเริ่มฤดูการผลิตน้ำปู ยังไม่ได้จำนวนปูมาก สมาชิกและเครือข่ายยังไม่พร้อมรับการอบรม
แนวทางแก้ไข : ประชุมกลุ่มและลูกข่ายเพื่อหาเวลาว่างในการจัดอบรม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554|135,000||135,00020132131130171.pdf20123221546471.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555233,000|200,000|100,000|100,000201243181581.pdf2013581111451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=212]   วันที่รายงาน  [3/4/2555]
อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนัดหมายวัน และ เวลา ในการลงพื้นที่ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=247]   วันที่รายงาน  [14/6/2555]
อยู่ในขั้นตอนเตรียมการ โดยได้ประสานเรื่องการอบรมกับกลุ่มเกษตรกนน้ำปูสันสลี แต่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากรอการอนุมัติงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดอบรมค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : การเบิกจ่ายงบประมาณ ล่าช้า
แนวทางแก้ไข : แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้มีอำนาจสั่งการ เพื่อหาวิธีการแก้ไขและจัดการมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=375]   วันที่รายงาน  [20/9/2555]
1. ดำเนินการจัดเตรียมบ่อสำหรับการเลี้ยงปูนา
2. จัดเตรียมการพาผู้สนใจ ศึกษาดูงานการเลี้ยงปูนา ณ จังหวัดขอนแก่น
3. จัดทำการผสมปุ๋ย จากเปลือกปูนา
4. รวบรวมพันธุ์ปูนาเพื่อการเลี้ยง

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากการผลิตน้ำปูจะทำเป็นฤดูกาล ต้องรอให้ฝนตก จะเป็นช่วงกันยายน - ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ปิดงบประมาณประจำปีงบประมาณ ทำให้ต้องขยายเวลาในการทำการอบรมและติดตามผล ออกไปเป็นระยะเวลา 3 เดือน ถึงเดือนธันวาคม ซึ่งจะจัดอบรมในช่วงเดือนตุลาคม ติดตามผลในช่วงเดือนพฤศจิกายน ทำการรายงานฉบัยสมบูรณ์ในช่วง เดือนธันวาคม 2555
แนวทางแก้ไข : จัดทำแผนดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมของชุมชน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556360,000|200,000|20,000|180,00020131281445591.pdf2014224151531.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=554]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมหมู่บ้านน้ำปูสันสลีค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201341810921.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=672]   วันที่รายงาน  [5/7/2556]
1. ได้มีการจัดประชุมร่วมกับกลุ่มหมู่บ้านน้ำปูสันสลี ในการสอบถามความต้องการในการจัดอบรม และรูปแบบเทคโนโลยที่จะใช้ในการถ่ายทอดให้ักับกลุ่มน้ำปู
2. จัดทำเครื่องอัดน้ำปู
ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค : ฤดูกาลทำนา ทำให้นัดสมาชิกได้ยาก
แนวทางแก้ไข : นัดหมายล่วงหน้าและไปช่วงเวลาเย็น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=836]   วันที่รายงาน  [8/10/2556]
แผนการดำเินินงานช่วงขยายเวลาปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20131081134181.pdf
2557300,000|300,000|180,000|120,00020149261559321.pdf2015291413381.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=963]   วันที่รายงาน  [4/7/2557]
ดำเนินการประสานงานกับผู้นำชุมชน บ้านห้วยแก้ว บ้านม่วงคำ บ้านป่าฟาง
ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูากามยาว เพื่อนัดผู้เข้าร่วมอบรมรับการถ่ายทอด
ในวันเวลาที่เหมาะสม และได้ประสานไปยังวิทยากร ต้นแบบเทคโนโลยีกลุ่มน้ำปูสันสลีเพื่อมาบรรยายเชิงปฏิบัติการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พร้อมดำเนินการจัดทำนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดควบคู่กันไปด้วย
ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ฤดูฝน ผู้เข้ารับการถ่ายทอดติดทำนา
แนวทางแก้ไข : รอให้ผ่านฤดูกาลเพาะปลูก และประสานผู้นำในพื้นที่
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1092]   วันที่รายงาน  [29/9/2557]
1.ประสานงานเพื่อจัดบรมในช่วงระหว่างวันที่ 5 - 10 ตุลาคม 2557
2. จัดทำบ่อเลี้ยงปูนาในนาข้าวขนาด 2 งาน ณ หมู่บ้านแม่ข่าย ตำบลสันสลี
3. นำกลุ่มผู้เลี้ยงปู ศึกษาดูงาน นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในงาน Lanna Expo 2014 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2557
4. จัดทำเครื่องปั่นแยกน้ำปูต้นแบบ
ค่าใช้จ่าย : 150,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : 1. ฤดูฝน ทำให้ไม่ชาวบ้านไม่สะดวกในการเข้าอบรม
2. ฤดูทำน้ำปูต้องรอช่วงตุลาคม ของทุกปี
แนวทางแก้ไข : 1. ประสานงานผู้นำชุมชนและผู้เข้าอบรม
2. ติดตามและประสานงานอย่างต่อเนื่อง

ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง sitthisakus@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates