หมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน

ตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 5 พื้นที่

  • หมู่ที่ 16 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 35 คน
  • หมู่ที่ 3 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 20 คน
  • หมู่ที่ 2 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 20 คน
  • หมู่ที่ 4 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 15 คน
  • หมู่ที่ 7 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 15 คน

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
25531,931,000|142,000|142,000|ใช้หมด20132131110571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=19]   วันที่รายงาน  [3/7/2553]
กำลังทำสัญญากับมหาวิทยาลัยและทำเรื่องขออนุมัติดำเนินโครงการและขอยืมเงิน เนื่องจากเพิ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
การได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ทำให้เกิดอุปสรรคในช่วงเวลาของการจัดอบรมที่กระชั้นชิดกับการปิดงบประมาณ
แนวทางแก้ไข :
ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินงานที่ระบุขอไว้ในโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จมากที่สุด

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=51]   วันที่รายงาน  [15/9/2553]
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 100 คน

ระยะเวลา วันที่ 15 กรกฎาคม 2553

ผลการดำเนินงาน
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 53
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 54
3. สิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 52
4. การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 52
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร
มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 62
6. ความเหมาะสมของวิทยากร มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 68
7. ระยะเวลาการอบรม มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 54
8. ช่วงเวลาการอบรม มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 57
9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 55
ค่าใช้จ่าย : 48,600
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -มีปัญหาการขายตัดราคากันเอง และเร่งรีบขาย ได้ตั้งกฎจัดจำหน่ายเป็นกลุ่ม
- ปัญหาเงินทุนหมุนเวียน ในการซื้อปุ๋ย ยาสมุนไพร เมล็ดพันธุ์ ค่าถุงบรรจุภัณฑ์ ฉลากและภาชนะในการทำความสะอาด โดยได้ทำการจัดสรรเงินเป็นทุนหมุนเวียนของกลุ่ม เป็นค่ายืมแล้ว คืนทุนเมื่อจำหน่ายได้แล้ว

แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109151536121.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=52]   วันที่รายงาน  [15/9/2553]
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเกษตรกร ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 100 คน

ระยะเวลา วันที่ 6-7 สิงหาคม 2553

ผลการดำเนินงาน
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 53.3
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 53.9
3. สิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 50
4. การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 47.4
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร
มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 58.1
6. ความเหมาะสมของวิทยากร มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 66.2
7. ระยะเวลาการอบรม มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 47.9
8. ช่วงเวลาการอบรม มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 52.1
9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย มีความพึงพอใจ ระดับมาก ร้อยละ 50.7
ค่าใช้จ่าย : 93,400
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : - มีปัญหาน้ำท่วม ชื้นแฉะมากเกินไป
- การตลาดไม่ต่อเนื่อง ได้ติดต่อประสานงานตลาดสีเขียว เพื่อจัดจำหน่าย

แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109151542411.xls
2554|186,520||186,5202013213111151.pdf2014227848401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555564,000|225,000|312,000|-87,0002012421742501.pdf201212171753571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=341]   วันที่รายงาน  [8/8/2555]
ได้ดำเนินการอบรมการแปรรูปสมุนไพร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลพันเสา
บรรยาย สมุนไพรไทยและการแปรรูป โดย ผศ.ดร.วิจิตร อุดอ้าย บรรยาย การจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานฯ โดย ผศ. ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
บรรยาย การศึกษาความหลากหลายของสัตว์ในดินและแมลง โดย ดร.อุบลวรรณ บุญฉ่ำ
บรรยาย การทำเว็บไซต์หมู่บ้านต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน โดย อ. สัญญา เครือหงส์
การประเมินคุณภาพชีวิตของอาชีพเกษตรกรรม โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์
ปฏิบัติการการสกัดพืชสมุนไพร โดย ผศ.ดร.วิจิตร อุดอ้าย
ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มีผู้เข้ารับการอบรม 55 คน

กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการ ได้แก่
-การสำรวจแมลงและสัตว์ในดิน โดยพบว่าเริ่มมีแมลงและสัตว์ในดินที่เป็นตัวทำลายศัตรุพืชมีจำนวนมากขึ้น
- การจัดทำเว็ปไซต์ของโครงการ
- การปลูกพืชสมุนไพร จำนวนประมาณ 1 ไร่ จำนวน 2 แห่ง

ค่าใช้จ่าย : 156,000
จำนวนผู้รับบริการ : 55
ปัญหาอุปสรรค : ปริมาณพืชสมุนไพรยังไม่เพียงพอ
แนวทางแก้ไข : ทำการขยายพันธุ์และเพิ่มพื้นที่ปลูก
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2012881039171.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=342]   วันที่รายงาน  [8/8/2555]
ได้จัดการอบรมโครงการหมู่บ้านต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน:แปรรูปสมุนไพร ในวันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2555
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพันเสา ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
- แจ้งความเป็นมาและจุดประสงค์ของโครงการฯโดย รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง
-บรรยาย สมุนไพรไทยและการแปรรูป โดย ผศ.ดร.วิจิตร อุดอ้าย
-บรรยาย การจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานฯ โดย ผศ. ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
-บรรยาย การศึกษาความหลากหลายของสัตว์ในดินและแมลง โดย ดร.อุบลวรรณ บุญฉ่ำ
- บรรยาย การทำเว็บไซต์หมู่บ้านต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์และการใช้พลังงานทดแทน โดย อ. สัญญา เครือหงส์
- การประเมินคุณภาพชีวิตของอาชีพเกษตรกรรม โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์
-ปฏิบัติการการสกัดพืชสมุนไพร โดย ผศ.ดร.วิจิตร อุดอ้าย

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการต่อหลังการอบรม
- การสำรวจแมลงและสัตว์ในดินในแปลงปลูกผักอินทรีย์ พบว่ามีแมลงและสัตว์ที่เป็นตัวทำลายศัตรูพืชมากขึ้น
- จัดทำเว๊ปไซต์ของโครงการขึ้น ที่ http://www.sci.nu.ac.th/phansao
และ http://www.facebook.com/tambonphansao
- ปลูกพืชสมุนไพรประมาณ 1 ไร่ ที่แปลงปลูกผักอินทรีย์และโรสฟาร์ม
ค่าใช้จ่าย : 156,000
จำนวนผู้รับบริการ : 55
ปัญหาอุปสรรค : มีปริมาณสมุนไพรไม่เพียงพอ
แนวทางแก้ไข : ได้ดำเนินการขยายพันธุ์และขยายพื้นที่ปลูก
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2012881120361.pdf
2556300,000|300,000|245,000|55,00020136101135571.pdf20144242117351.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=792]   วันที่รายงาน  [4/10/2556]
ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2556 (เริ่มได้รับ งปม. พฤษภาคม 2556)
1. ค่าใช้จ่ายเป็นงบบุคลากร 15,000 บาท งบดำเนินการ 120,000 บาท รวมทั้งสิ้น 135,000 บาท
2. ผลการดำเนินงาน: (ให้รายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส)
1. ประชุมคณะวิจัยร่วมกับบริหารคณะวิทยาศาสตร์เพื่อวางแผนการดำเนินการวันที่ 23 พฤษภาคม2556
2. ประชุมหมู่บ้านลูกข่าย (ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร) วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 และหมู่บ้านแม่ข่าย (ตำบลพันเสาอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก) วันที่ 14 กรกฎาคม 2556
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกร ชุมชน ได้แก่ปุ๋ยชีวภาพ เมล็ดพันธุ์ผัก สารสกัดสมุนไพรกำจัดแมลงเพื่อนำร่องเป็นต้นแบบให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจในการทำเกษตรปลอดสาร
4. สนับสนุนเครื่องสีข้าวขนาดเล็กในการแปรรูปข้าวกล้องอินทรีย์ให้แก่หมู่บ้านแม่ข่าย (ตำบลพันเสา)
5. วิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยที่เกษตรกรดำเนินการหมักและพัฒนาคุณภาพปุ๋ยให้เหมาะกับการใช้ในแปลงผักและนาข้าวของหมู่บ้านลูกข่าย (อำเภอวชิรบารมี)
สรุปผลการประชุมหมู่บ้านลูกข่าย (ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร)
1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรบารมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และนายก อบต. กล่าวแสดงความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือ (เรื่อง ระบบบริหารจัดการน้ำระดับอำเภอหรือหมู่บ้าน, ความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค)
2. คณะวิทยาศาสตร์แจ้งผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชจากการเพาะเห็ดฟางและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในการนำมาผลิตเป็นปุ๋ย
3. ชุมชนที่เข้าร่วมประชุมเสนอปัญหาและสิ่งที่ต้องการให้แก้ปัญหา(เรื่องปุ๋ยและพลังงานที่ปลอดภัย)
• การผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวและผักและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
• การปลูกข้าวและผักให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค
• การผลิตถ่านอัดแท่งและน้ำส้มควันไม้
• กลุ่มผลิตเห็ดฟาง ประมาณ 20 คน
4. มีการสาธิตการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและข้อเสนอแนะเครื่องที่ใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพแบบตัดดีกว่าแบบจานส่วนผสมที่เหมาะสมต่อนาข้าวและพืช
5. เชื้อเพลิงที่นำใช้ในการผลิตเห็ดฟาง ในปัจจุบันใช้ยางรถยนต์ซึ่งทำให้เกิดมลพิษ อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงด้านเทคนิคการเผาหรือใช้วัสดุเชื้อเพลิงอื่นทดแทน เช่น ใช้ไม้จากการปลูกป่า หรือพลังงานแสงอาทิตย์
ข้อเสนอแนะจากการประชุมและจากแบบสอบถาม
1. เรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ ค่าใช้จ่ายประโยชน์ที่จะได้รับ เวลาการใช้งาน ในหมู่บ้าน บ้านใครก็บ้านมันไม่รวมกัน
2. อยากให้มาประชุมในตำบลและเชิญเกษตรกรร่วมประชุมรับทราบรับฟัง และนำความรู้ไปปฏิบัติกับตัวเอง และส่วนรวม เพื่อรวมกลุ่มกันทำในสิ่งที่ดีกับชุมชน ต.วังโมกข์
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตนี้ดีมากครับแต่ต้องมีโครงการทำคลองน้ำ เป็นระบบแก้มลิง คือมีประตูน้ำเก็บน้ำไว้เพื่อช่วยฝนธรรมชาติตอนฝนแล้งเราจะได้ผลผลิตดีขึ้น และช่วยกันปลูกป่าไม้ และเลี้ยง วัวควายด้วย
4. ผมอยากให้หมอไปตรวจตามดูแลเกษตรกรแล้วก็จัดประกวดกัน เกษตรกรจะได้กระตุ้น คนจะได้มีความมานะกันนะครับ
5. ปัจจุบันชาวนาเจาะบ่อบาดาลเพื่อดึงน้ำมาทำนานอกฤดูตนเองเกิดความวิตกกังวลเรื่องน้ำใต้ดินจะมีจำนวนน้อยลง และทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งอยากให้มีทีมวิจัย เพื่อแก้ปัญหาน้ำใต้ดิน
6. ปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วม และสารเคมี
7. การเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยยังน้อยอยู่การหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพยังขาดอุปกรณ์ในการหมัก
8. ข้าวดีด ข้าวเด้ง มีวิธีกำจัดอย่างไร
9. อยากได้ความรู้เพิ่มเติม
10. ถ้าจะทำภาคอำเภอต้องเชิญนายกกำนัน ผู้ใหญ่ ผู้นำทั้งอำเภอมารับการอบรมเรียนรู้ถึงจะได้ 100% ได้สัก 50% ที่จะเอาความรู้ไปใช้ในครัวเรือนตัวเอง และให้ความร่วมมือกับส่วนรวมที่มารับการอบรมนี้คิดว่าน่าจะนำไปใช้ได้ 50% แน่นอนก็อยากให้มีการอบรมเรียนรู้กับประชาชนชาวนาในการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยกับตัวเอง และผู้บริโภค วิธีป้องกันการใช้สารเคมีจะลดละการใช้สารเคมีลงบ้าง ครึ่งหนึ่งก็ดี
11. ข้อมูลการผสมสมุนไพรน้อยและยังไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับสมุนไพรแต่ละชนิดว่าข้อดีอะไร ผสมปริมาณเท่าไรในการใช้ต่อศัตรูพืช
12. ขอให้คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรสอนให้ความรู้สารเคมีที่มีโทษและสารสกัดชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
13. อยากจะฟังกลไกลการตลาดระหว่างราคาสินค้าปลอดสารและไม่ปลอดสารแตกต่างกันอย่างไรและทำข้าวปลอดสารขายได้ราคาดีขายที่ไหน
  สรุปผลการประชุมหมู่บ้านแม่ข่าย (ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก)
1. วางแผนการตลาดให้ขยายไปยังตลาดอินโดจีนโดยประสานความร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัดและพัฒนาชุมชน
2. ขยายเครือข่ายไปยังนักเรียนเพื่อสร้างเยาวชนให้เห็นความสำคัญของการเกษตร และสิ่งแวดล้อม ได้แก่โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ และโรงเรียนวัดทุ่งชา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
3. วางแผนขยายพื้นที่ไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อเพิ่มพื้นที่การปลูกพืชอินทรีย์เช่นข้าว ผัก ผลไม้การควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย โดยความร่วมมือของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 2 (สวพ.2) จังหวัดพิษณุโลก
4. ตั้งกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มปลูกข้าวนาโยน กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์
5. ดำเนินการแปรรูปข้าวกล้องอินทรีย์ โดยการพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ(พื้นที่ปลูก การเก็บและเพาะเมล็ดพันธุ์ ) กลางน้ำ(การเพาะปลูก การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ยและสารกำจัดแมลง)และปลายน้ำ(การเก็บเกี่ยว การสีข้าว การบรรจุภัณฑ์)
3. จำนวนผู้รับบริการ:
จำนวน 69 คน (ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ 37 คน และ ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี 32 คน)
ค่าใช้จ่าย : 135,000
จำนวนผู้รับบริการ : 69
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=793]   วันที่รายงาน  [4/10/2556]
ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน 2556
1. ค่าใช้จ่ายในดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 110,000 บาท
2. ผลการดำเนินงาน: (ให้รายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส)
1. ติดตามผลการปลูกพืชสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืชและเพื่อสุขภาพ (หมู่บ้านลูกข่ายโรงพยาบาลวชิรบารมี)
2. ติดตามการปลูกผักและข้าวปลอดสาร หมู่ 16 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี และโรงพยาบาลวชิรบารมี
3. ติดตามผลการปลูกผักปลอดสาร หมู่ 3 และหมู่ 4 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี
4. วางแผนการจัดการคัดผัก การบรรจุภัณฑ์ การตลาดของหมู่บ้านลูกข่าย ร่วมกับเจ้าหน้าที่พํฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิรบารมี ผู้ประกอบการ
5. ติดตามการดำเนินการปลูกผักปลอดสาร ข้าวอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ข้าว
6. ติดตามผลการดำเนินการด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ห้างเซ็นทรัลพิษณุโลก สำนักงานพาณิชจังหวัด สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เพื่อร่วมเป็นที่ปรึกษาให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนโครงการ
3. จำนวนผู้รับบริการ: 80 คน (ผู้บริหาร ผู้นำกลุ่ม เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น 15 คน และ เกษตรกร 65 คน)
ค่าใช้จ่าย : 110,000
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการมีน้อย เพราะเริ่มโครงการในไตรมาส 3 การปลูกพืช การเตรียมปัจจัยการผลิตไม่ทัน บางกิจกรรมอยู่ในช่วงหน้าฝนทำให้เกิดอุปสรรค
แนวทางแก้ไข : ขอขยายเวลาดำเนินการ เพื่อให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนและมีความสมบูรณ์ กลุ่มเป้าหมายสามารถขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งหมู่บ้านแม่ข่ายและลูกข่าย
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20131041045411.pdf
2557500,000|320,000|285,000|35,00020149261521371.pdf2015316119551.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=911]   วันที่รายงาน  [23/6/2557]
ส่งข้อเสนอโครงการ และได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เนื่องจากแหล่งทุนดำเนินการจัดส่งงบประมาณให้หน่วยงานล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้การดำเนินงานไปเป็นไปตามแผนที่วางไว้
แนวทางแก้ไข : ควรจัดทำขยายระยเวลาในการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติม และลงพื้นให้มากขึ้น
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1138]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
1. ติดตามผลการปลูกพืชสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืชและเพื่อสุขภาพ (หมู่บ้านลูกข่ายโรงพยาบาลวชิรบารมี)
2. ติดตามการเพิ่มพื้นที่ปลูกผักและข้าวปลอดสาร หมู่ 16 ตำบลบ้านนา ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี และโรงพยาบาลวชิรบารมี
3. ติดตามผลการผลิตปุ๋ย การปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยชีวภาพจากมูลสัตว์ ก้อนเห็ดฟาง การปลูกผักปลอดสาร ตำบลบ้านนา ตำบลบึงบัว ตำบลวังโมกข์และตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี
4. ประชุมเครือข่ายผู้บริโภค ผู้ค้าส่ง กับกลุ่มผู้ผลิตเกษตรปลอดสาร วางแผนการจัดการคัดผัก การบรรจุภัณฑ์ การตลาดของหมู่บ้านลูกข่าย ร่วมกับเจ้าหน้าที่พํฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงพยาบาลและผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก
5. ประชุมเครือข่ายผู้บริโภค ผู้ค้าส่ง กับกลุ่มผู้ผลิตเกษตรปลอดสาร วางแผนการจัดการคัดผัก การบรรจุภัณฑ์ การตลาดของหมู่บ้านลูกข่าย ร่วมกับเจ้าหน้าที่พํฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิรบารมี โรงพยาบาลและผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก
6. ติดตามการดำเนินการปลูกผักปลอดสาร ข้าวอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ข้าวของหมูบ้านแม่ข่ายและลูกข่าย
7. ติดตามผลการดำเนินการด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ห้างเซ็นทรัลพิษณุโลก สำนักงานพาณิชจังหวัด สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เพื่อร่วมเป็นที่ปรึกษาให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนโครงการ
ค่าใช้จ่าย : 120,000
จำนวนผู้รับบริการ : 120
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการมีน้อย เพราะเริ่มโครงการในไตรมาส 3 การปลูกพืช การเตรียมปัจจัยการผลิตไม่ทัน บางกิจกรรมอยู่ในช่วงหน้าฝนทำให้เกิดอุปสรรค
แนวทางแก้ไข : ขอขยายเวลาดำเนินการ เพื่อให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนและมีความสมบูรณ์ กลุ่มเป้าหมายสามารถขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งหมู่บ้านแม่ข่ายและลูกข่าย
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1175]   วันที่รายงาน  [10/10/2557]
ไตรมาสที่ 3ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม2557(เริ่มได้รับงปม. พฤษภาคม2557)
1. ค่าใช้จ่ายเป็นงบบุคลากร 15,000 บาท งบดำเนินการ 150,000 บาท รวมทั้งสิ้น 165,000บาท
2. ผลการดำเนินงาน: (ให้รายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส)
1. ประชุมคณะวิจัยร่วมกับบริหารคณะวิทยาศาสตร์เพื่อวางแผนการดำเนินการวันที่23 พฤษภาคม2557
2. ประชุมติดตาผลหมู่บ้านแม่ข่าย (ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดิษณุโลก) วันที่ 24 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ
3. ประชุมหมู่บ้านลูกข่าย(ตำบลบ้านนา บึงบัว หนองหลุมและวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร) วันที่ 27มิถุนายน2557 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกร ชุมชน ได้แก่ปุ๋ยชีวภาพ เมล็ดพันธุ์ผัก สารสกัดสมุนไพรกำจัดแมลงเพื่อนำร่องเป็นต้นแบบให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจในการทำเกษตรปลอดสาร
4. ประสานความร่วมมือสำนัวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 2 (สวพ.2) พิษณุโลก เพื่อดำเนินการตรวจมาตรฐานผลผลิตการเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP ของเครือข่ายเกษตรกรอำเภอวชิรบารมี
5. ติดตามและวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยที่เกษตรกรดำเนินการหมักและพัฒนาคุณภาพปุ๋ยให้เหมาะกับการใช้ในแปลงผักและนาข้าวของหมู่บ้านลูกข่าย(อำเภอวชิรบารมี)
6. จัดทำเอกสารเผยแพร่หมู่บ้านแม่ข่ายตำบลพันเสา (ปี 2553-2556)
ค่าใช้จ่าย : 165,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201410101517461.pdf

ส่งข้อความถึง sumritm@nu.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates