หมู่บ้านการจัดการขยะแบบบูรณาการ(ศูนย์การเรียนรู้ ว และ ท บ้านเกาะมุกด์)

เกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553400,000|245,000|245,000|ใช้หมด201112181549371.pdf201112181548511.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=14]   วันที่รายงาน  [30/6/2553]
1.จัดเวทีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาของชุมชน วันที่ 5 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเกาะมุกด์ จำนวนผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน
2. จัดอบรมเรื่องการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน และเพื่อเป็นพลังงานทดแทน วันที่ 19 มิถุนายน 2553 ณ บ้านตัวอย่าง นายทวี พรมจันทร์ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 150 คน
3. ผู้นำชุมชน จำนวน 15 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.ตรัง วันที่ 1-2 กรกฎาคม
ค่าใช้จ่าย : 245,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1. ส่วนของระบบงาน มีกฎระเบียบค่อนข้างมาก
2. การโอนเงินทำให้แผนงานเกิดการล่าช้า

แนวทางแก้ไข : 1. อยากให้น่วยงานลดขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2. การโอนเงินน่าจะหาวิธีที่สะดวกต่อการดำเนินงาน ควรมีการโอนเงินโดยตรงมายังผู้รับผิดชอบโครงการ

ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554225,000|225,000||225,00020111231617311.pdf20111231622541.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2558250,000|250,000|250,000|ใช้หมด201510191845521.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1323]   วันที่รายงาน  [13/7/2558]
ไตรมาสที่1 ใช้งบประมาณ75,000 บาท
-จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ 1249/2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง
-วันที่ 17 กันยายน2558 นำผู้นำชุมชนตำบลเกาะลิบงประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ผู้นำชุมชนบ้านเกาะมุกด์ ศึกษาดูงานการจัดการขยะแบบบูรณาการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาน
- เสนอแผนงบประมาณ ในการบริหารจัดการขยะแบบูรณาการในพื้นที่เกาะมุกด์ และในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงในแผนงบประมาณจังหวัดตรัง ปี 2558

ไตรมาสที่ 2 ใช้งบประมาณ 150,000 บาท
- วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558 ลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำก๊าซจากบ่อจัดเก็บของเสียในเขตพื้นที่หมู่บ้านสึนามิ เกาะมุกด์ โดยมี รศ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ นายคณิต ถิรวณิชย์ และคณะ ลงพื้นที่ทำการศึกษาและจัดทำถุงดักแก๊สชีวภาพ จำนวน 1 ชุด (จากการทดลอง2 สัปดาห์พบว่า สามารถดักเก็บก๊าซได้ในปริมาณน้อยเนื่องจากแรงดันและการผลิตก๊าซน้อย และก๊าซที่
ได้ไม่สามารถจุดไฟติด)
- ลงพื้นที่ตรวจสอบการเกิดก๊าซชีวภาพจากบ่อเก็บของเสีย รอบที่ 2 พบว่าได้ผลเช่นเดิม คือเกิดก๊าซน้อยและไม่สามารถจุดไฟติด
- ลงพื้นที่สำรวจความต้องการในการจัดทำถุงแก๊สชีวภาพ พบว่ามีผู้สนใจจำนวน 1 ราย จากการไปสำรวจพื้นที่ตั้งพบว่าไม่สามารถจัดทำบ่อแก๊สแบบถุงเก็บได้เนื่องจากอยู่ในที่ลุ่ม น้ำท่วมขังในหน้าฝน โดยมีแผนจัดทำแบบถังต่อไป

ไตรมาสที่ 3 ใช้งบประมาณ 25,000 บาท
- วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 ลงพื้นที่เกาะมุกด์ เพื่อดำเนินงานปรับปรุงระบบถังจัดเก็บของเสียในครัวเรือหมู่บ้านสึนามิ บ้านเกาะมุกด์ จำนวน 20 หลัง
- ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ติดตามข้อมูลทางโทรศัพท์โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบ้านเกาะมุกด์เป็นผู้ประสานงานในการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ เนื่องจากเป็นหน้ามรสุมไม่สามารถเดินทางได้สะดวกมีคลื่นลมแรง
ค่าใช้จ่าย : 250,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง dumronglo@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates