หมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน

บ้านวังป้อง ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 3 พื้นที่

  • บ้านดอนตัน หมู่ที่ 4 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  • บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 7 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  • บ้านทุ่งข้าวเน่า หมู่ 8 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553609,448|461,168|155,000|306,168201231211291.pdf20123121123191.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=5]   วันที่รายงาน  [19/6/2553]
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมที่ 1 การชี้แจงโครงการ
- ได้ทำการชี้แจงโครงการแก่ผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) และกลุ่มแกนนำของชุมชน เพื่อ ให้ทางผู้ใหญ่บ้านนำโครงการเข้าที่ประชุมหมู่บ้าน และตกลงในที่ประชุมหมู่บ้านเพื่อกำหนดวันชี้แจงโครงการให้กับประชาชนทั้งหมู่บ้าน
2.2 กิจกรรมที่ 2 การสำรวจข้อมูลชุมชน
2.2.1 ข้อมูลทั่วไป พื้นที่หมู่บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลวังป้อง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านวังป้อง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีจำนวนครัวเรือน 168 ครัวเรือน ประชากร 521 คน อาชีพหลักทางด้านการเกษตร (ทำนา ทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์) มีพื้นที่ประมาณ 2,167 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 1,029 ไร่ นอกนั้นเป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมและที่สาธารณะประโยชน์ประมาณ 1,138 ไร่ เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดยาเสพติด มีศักยภาพด้านเชื้อเพลิงและให้ความร่วมมือกับโครงการ
2.2.2 ข้อมูลจำเพาะ ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อทำการเก็บข้อมูลครัวเรือนโดยละเอียด จำนวนทุกครัวเรียน (168 ครัวเรือน) โดยข้อมูลที่สอบถามประกอบด้วย
- บ้านเลขที่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
- อาชีพหลักของครัวเรือน
- จำนวนสมาชิกในครัวเรือน
- การศึกษาของผู้นำครอบครัว
- รายได้-รายจ่ายครัวเรือน
- พื้นที่ทำการเกษตร และสัตว์เลี้ยง
2.3 กิจกรรมที่ 3 การสำรวจข้อมูลศักยภาพพลังงานทดแทน
ในกิจกรรมที่ 2 เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วสามารถประเมินปริมาณศักยภาพพลังงานทดแทนในชุมชนได้ แต่เบื้องต้นได้ใช้ค่าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการศักยภาพพลังงานทดแทนของชุมชนได้ โดยพบว่า ศักยภาพด้านเชื้อเพลิงชีวมวลในบ้านวังป้องสามารถสรุปได้ดังนี้
2.3.1 เชื้อเพลิงแกลบ
พื้นที่ทำนา 573 ไร่ ทำนาปีละ 2 ครั้ง ผลผลิตเฉลี่ย 800 กก/ไร่
ผลผลิตข้าว 859,200 กก/ปี ขาย 40% เก็บไว้กินในหมู่บ้าน 60 % (สีโรงสีในหมู่บ้าน)
ผลผลิตแกลบ 118,570 กก/ปี (เฉพาะที่สีโรงสีของหมู่บ้าน)
ภายในหมู่บ้านยังรับสีข้าวให้กับ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งปลาเก็ด, ทุ่งหมื่นน้อย, และทุ่งข้าวเน่า มีผลผลิตแกลบอีกประมาณ 300 ตัน
2.3.2 เชื้อเพลิงจากการตัดแต่งกิ่งไม้ผล
พื้นที่ไม้ผล ลำไย 280 ไร่, มะม่วง 120 ไร่ รวม 300 ไร่
ปริมาณกิ่งไม้ 220 กก/ไร่/ปี รวม 66,000 กก/ปี
2.3.3 เชื้อเพลิงจากไม้โตเร็วหมู่บ้านมีพื้นที่บริเวณริมถนนและพื้นที่หมู่บ้าน ซึ่งสามารถนำมาปลูกไม้โตเร็ว ซึ่งใน 2 ปีสามารถตัดเป็นเชื้อเพลิงได้ เช่นกระถินยักษ์จะได้ผลผลิตประมาณ 5-8 ตัน/ไร่/ปี

2.4 กิจกรรมที่ 4 การสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานของหมู่บ้าน
เนื่องจากการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงาน ณ ปัจจุบันของชุมชนไม่ต้องคอยขั้นตอนการชี้แจงโครงการ ดังนั้นจึงได้มีการดำเนินงานในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน ณ ปัจจุบันของชุมชน โดยทำการสำรวจข้อมูลประกอบด้วย
o กลุ่มพลังงานไฟฟ้า
 ปริมาณไฟฟ้า
 ค่าไฟฟ้าต่อเดือน
o กลุ่มพลังงานเชื้อเพลิงหุงต้ม
 ชนิดของเชื้อเพลิง (ถ่าน ฟืน แกลบ แก๊สLPG อื่นๆ)
 ปริมาณการใช้
 ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
 กิจกรรมที่ใช้ (ประกอบอาหาร ประกอบอาหารเพื่อการค้าขาย เลี้ยงสัตว์)
o กลุ่มพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง
 ชนิดของเชื้อเพลิง (ดีเซล แก๊สโซลีน LPG NGV อื่นๆ)
 ชนิดของยานพาหนะ (จักรยายยนต์ รถเก่ง รถกระบะ เครื่องจักรกลเกษตร อื่นๆ)
 ปริมาณการใช้
 ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

3. แผนการดำเนินงานในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2553
3.1 ชี้แจงโครงการให้กับประชาชนทั้งหมู่บ้าน
กำหนดวันในช่วงวันที่ 21 – 26 มิถุนายน 2553
3.2 อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานที่ 1
กำหนดวันในช่วงวันที่ 21 – 26 มิถุนายน 2553
3.3 อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานที่ 2
กำหนดวันในช่วงวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2553
3.4 ดำเนินการรวมรวบรวมข้อมูล จำเพาะและข้อมูลการใช้พลังงานของหมู่บ้านให้ได้ทั้งชุมชน หรือมากว่า 90% ของจำนวนครัวเรือน แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูล
กำหนดวันในช่วงวันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2553
3.5 วิเคราะห์ข้อมูล จำเพาะและข้อมูลการใช้พลังงานของหมู่บ้าน
กำหนดวันในช่วงวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2553
3.6 อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานที่ 3
กำหนดวันในช่วงวันที่ 10-30 กรกฎาคม 2553
ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=6]   วันที่รายงาน  [19/6/2553]
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมที่ 1 การชี้แจงโครงการ
- ได้ทำการชี้แจงโครงการแก่ผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) และกลุ่มแกนนำของชุมชน เพื่อ ให้ทางผู้ใหญ่บ้านนำโครงการเข้าที่ประชุมหมู่บ้าน และตกลงในที่ประชุมหมู่บ้านเพื่อกำหนดวันชี้แจงโครงการให้กับประชาชนทั้งหมู่บ้าน
2.2 กิจกรรมที่ 2 การสำรวจข้อมูลชุมชน
2.2.1 ข้อมูลทั่วไป พื้นที่หมู่บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลวังป้อง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านวังป้อง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีจำนวนครัวเรือน 168 ครัวเรือน ประชากร 521 คน อาชีพหลักทางด้านการเกษตร (ทำนา ทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์) มีพื้นที่ประมาณ 2,167 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 1,029 ไร่ นอกนั้นเป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมและที่สาธารณะประโยชน์ประมาณ 1,138 ไร่ เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดยาเสพติด มีศักยภาพด้านเชื้อเพลิงและให้ความร่วมมือกับโครงการ
2.2.2 ข้อมูลจำเพาะ ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อทำการเก็บข้อมูลครัวเรือนโดยละเอียด จำนวนทุกครัวเรียน (168 ครัวเรือน) โดยข้อมูลที่สอบถามประกอบด้วย
- บ้านเลขที่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
- อาชีพหลักของครัวเรือน
- จำนวนสมาชิกในครัวเรือน
- การศึกษาของผู้นำครอบครัว
- รายได้-รายจ่ายครัวเรือน
- พื้นที่ทำการเกษตร และสัตว์เลี้ยง
2.3 กิจกรรมที่ 3 การสำรวจข้อมูลศักยภาพพลังงานทดแทน
ในกิจกรรมที่ 2 เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วสามารถประเมินปริมาณศักยภาพพลังงานทดแทนในชุมชนได้ แต่เบื้องต้นได้ใช้ค่าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการศักยภาพพลังงานทดแทนของชุมชนได้ โดยพบว่า ศักยภาพด้านเชื้อเพลิงชีวมวลในบ้านวังป้องสามารถสรุปได้ดังนี้
2.3.1 เชื้อเพลิงแกลบ
พื้นที่ทำนา 573 ไร่ ทำนาปีละ 2 ครั้ง ผลผลิตเฉลี่ย 800 กก/ไร่
ผลผลิตข้าว 859,200 กก/ปี ขาย 40% เก็บไว้กินในหมู่บ้าน 60 % (สีโรงสีในหมู่บ้าน)
ผลผลิตแกลบ 118,570 กก/ปี (เฉพาะที่สีโรงสีของหมู่บ้าน)
ภายในหมู่บ้านยังรับสีข้าวให้กับ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งปลาเก็ด, ทุ่งหมื่นน้อย, และทุ่งข้าวเน่า มีผลผลิตแกลบอีกประมาณ 300 ตัน
2.3.2 เชื้อเพลิงจากการตัดแต่งกิ่งไม้ผล
พื้นที่ไม้ผล ลำไย 280 ไร่, มะม่วง 120 ไร่ รวม 300 ไร่
ปริมาณกิ่งไม้ 220 กก/ไร่/ปี รวม 66,000 กก/ปี
2.3.3 เชื้อเพลิงจากไม้โตเร็วหมู่บ้านมีพื้นที่บริเวณริมถนนและพื้นที่หมู่บ้าน ซึ่งสามารถนำมาปลูกไม้โตเร็ว ซึ่งใน 2 ปีสามารถตัดเป็นเชื้อเพลิงได้ เช่นกระถินยักษ์จะได้ผลผลิตประมาณ 5-8 ตัน/ไร่/ปี

2.4 กิจกรรมที่ 4 การสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานของหมู่บ้าน
เนื่องจากการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงาน ณ ปัจจุบันของชุมชนไม่ต้องคอยขั้นตอนการชี้แจงโครงการ ดังนั้นจึงได้มีการดำเนินงานในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน ณ ปัจจุบันของชุมชน โดยทำการสำรวจข้อมูลประกอบด้วย
o กลุ่มพลังงานไฟฟ้า
 ปริมาณไฟฟ้า
 ค่าไฟฟ้าต่อเดือน
o กลุ่มพลังงานเชื้อเพลิงหุงต้ม
 ชนิดของเชื้อเพลิง (ถ่าน ฟืน แกลบ แก๊สLPG อื่นๆ)
 ปริมาณการใช้
 ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
 กิจกรรมที่ใช้ (ประกอบอาหาร ประกอบอาหารเพื่อการค้าขาย เลี้ยงสัตว์)
o กลุ่มพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง
 ชนิดของเชื้อเพลิง (ดีเซล แก๊สโซลีน LPG NGV อื่นๆ)
 ชนิดของยานพาหนะ (จักรยายยนต์ รถเก่ง รถกระบะ เครื่องจักรกลเกษตร อื่นๆ)
 ปริมาณการใช้
 ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

3. แผนการดำเนินงานในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2553
3.1 ชี้แจงโครงการให้กับประชาชนทั้งหมู่บ้าน
กำหนดวันในช่วงวันที่ 21 – 26 มิถุนายน 2553
3.2 อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานที่ 1
กำหนดวันในช่วงวันที่ 21 – 26 มิถุนายน 2553
3.3 อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานที่ 2
กำหนดวันในช่วงวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2553
3.4 ดำเนินการรวมรวบรวมข้อมูล จำเพาะและข้อมูลการใช้พลังงานของหมู่บ้านให้ได้ทั้งชุมชน หรือมากว่า 90% ของจำนวนครัวเรือน แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูล
กำหนดวันในช่วงวันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2553
3.5 วิเคราะห์ข้อมูล จำเพาะและข้อมูลการใช้พลังงานของหมู่บ้าน
กำหนดวันในช่วงวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2553
3.6 อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานที่ 3
กำหนดวันในช่วงวันที่ 10-30 กรกฎาคม 2553
ค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20106191531501.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=32]   วันที่รายงาน  [17/7/2553]
การเยี่ยมชมโครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก่อนการดำเนินโครงการทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เดินทางมาเยี่ยมพื้นที่โครงการ ในช่วยเดือนมีนาคม เพื่อเข้ารับทราบปัญหาในพื้นที่ หมู่บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลวังป้อง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และปรึกษาหาแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ได้บรรลุผลสูงสุดตามเป้าหมายของโครงการ
การประชุมเบื้องต้น ได้ผลสรุปคือ ทางชุมชนต้องการ
- ลานตากข้าวเปลือก
- ระบบอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้เทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวล
- ระบบกำจัดขยะชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวล

การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
โครงการฯ ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศภาคม 2553 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ถนนเลี่ยงเมือง ต.สันป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
ลักษณะและรูปแบบของการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วยการแสดงในรูปโปสเตอร์ การสาธิต ในส่วนของศูนย์วิจัยพลังงานมหาลัยแม่โจ้ได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการโดยได้นำเอาเทคโนโลยีไปจัดแสดง ดังนี้
• เตาชีวมวลเชื้อเพลิงฟืน
• เตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ
• เตาปิ้งย่างปาบิคิ้ว
• เทคโนโลยีเตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แนวตั้งและแนวนอน)

การศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชน
ชุมชน หมู่บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลวังป้อง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมชนต่างๆ ในเรื่องเทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ คือ วันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2553 เจ้าหน้าที่ และกลุ่มเกษตรกรจาก อำเภอสันทราย ศึกษาดูงาน

การชี้แจงโครงการแก่ชุมชน
ดำเนินการชี้แจงโครงการแก่ชุมชน โดยมีผู้นำชุมชน และตัวแทนชุมชน
- วันที่ดำเนินการ 9 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น.
- มีผู้เข้าร่วมการชี้แจงจำนวน 95 คน
- กิจกรรมประกอบด้วย
o การนำเสนอขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ โดย นายธเนศ ไชยชนะ
ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เอกสารแนบ)
o การขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการ
o การชม VD ทัศน์ เรื่องพลังงานทดแทน และพลังงานชีวมวล
o การร่วมกำหนดการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป โดยผู้ใหญ่บ้าน
- กำหนดการ การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานที่ 1 (เตาแก๊สชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ) วันที่ 18 กรกฎาคม 2553

การสาธิตเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล
ในการชี้แจงโครงการได้ทำการสาธิตเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่อยู่ในโครงการ และได้นำเทคโนโลยีชีวมวลชนิดอื่นนำเสนอแก่ชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลที่จะใช้ในโครงการ รวมถึงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอื่นๆ ด้วย

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่นำมาสาธิตประกอบด้วย
- เตาแก๊สชีวมวลเชื่อเพลิงแกลบ
- เตาแก๊สชีวมวลเชื่อเพลิงฟืนสำหรับครัวเรือน
- เตาแก๊สชีวมวลเชื่อเพลิงฟืนสำหรับชุมชน
- เตาผลิตถ่านถัง 200 ลิตร แบบนอน และแบบตั้ง
- ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
- เครื่องประกอบอาหารพลังงานแสงอาทิตย์

การสำรวจการใช้พลังงานของหมู่บ้าน
ทำการสำรวจข้อมูลของหมู่บ้านโดยข้อมูลที่ทำการสำรวจประกอบด้วย (เอกสารแนบ)
1. ข้อมูลทั่วไป พื้นที่หมู่บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลเหมือนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านวังป้อง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีจำนวนครัวเรือน 168 ครัวเรือน ประชากร 521 คน อาชีพหลักทางด้านการเกษตร (ทำนา ทำสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์) มีพื้นที่ประมาณ 2,167 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 1,029 ไร่ นอกนั้นเป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมและที่สาธารณะประโยชน์ประมาณ 1,138 ไร่ เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดยาเสพติด มีศักยภาพด้านเชื้อเพลิงและให้ความร่วมมือกับโครงการ
2. ข้อมูลจำเพาะ ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อทำการเก็บข้อมูลครัวเรือนโดยละเอียด จำนวนทุกครัวเรียน (168 ครัวเรือน) โดยข้อมูลที่สอบถามประกอบด้วย
- บ้านเลขที่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
- อาชีพหลักของครัวเรือน
- จำนวนสมาชิกในครัวเรือน
- การศึกษาของผู้นำครอบครัว
- รายได้-รายจ่ายครัวเรือน
- พื้นที่ทำการเกษตร และสัตว์เลี้ยง


3. ข้อมูลศักยภาพพลังงานทดแทน
ในกิจกรรมที่ 2 เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วสามารถประเมินปริมาณศักยภาพพลังงานทดแทนในชุมชนได้ แต่เบื้องต้นได้ใช้ค่าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการศักยภาพพลังงานทดแทนของชุมชนได้ โดยพบว่า ศักยภาพด้านเชื้อเพลิงชีวมวลในบ้านวังป้องสามารถสรุปได้ดังนี้
เชื้อเพลิงแกลบ
พื้นที่ทำนา 573 ไร่ ทำนาปีละ 2 ครั้ง ผลผลิตเฉลี่ย 800 กก/ไร่
ผลผลิตข้าว 859,200 กก/ปี ขาย 40% เก็บไว้กินในหมู่บ้าน 60 % (สีโรงสีในหมู่บ้าน)
ผลผลิตแกลบ 118,570 กก/ปี (เฉพาะที่สีโรงสีของหมู่บ้าน)
ภายในหมู่บ้านยังรับสีข้าวให้กับ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งปลาเก็ด, ทุ่งหมื่นน้อย, และทุ่งข้าวเน่า มีผลผลิตแกลบอีกประมาณ 300 ตัน
เชื้อเพลิงจากการตัดแต่งกิ่งไม้ผล
พื้นที่ไม้ผล ลำไย 280 ไร่, มะม่วง 120 ไร่ รวม 300 ไร่
ปริมาณกิ่งไม้ 220 กก/ไร่/ปี รวม 66,000 กก/ปี
เชื้อเพลิงจากไม้โตเร็วหมู่บ้านมีพื้นที่บริเวณริมถนนและพื้นที่หมู่บ้าน ซึ่งสามารถนำมาปลูกไม้โตเร็ว ซึ่งใน 2 ปีสามารถตัดเป็นเชื้อเพลิงได้ เช่นกระถินยักษ์จะได้ผลผลิตประมาณ 5-8 ตัน/ไร่/ปี
4. ข้อมูลการใช้พลังงานของหมู่บ้าน
เนื่องจากการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงาน ณ ปัจจุบันของชุมชนไม่ต้องคอยขั้นตอนการชี้แจงโครงการ ดังนั้นจึงได้มีการดำเนินงานในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน ณ ปัจจุบันของชุมชน โดยทำการสำรวจข้อมูลประกอบด้วย
o กลุ่มพลังงานไฟฟ้า
 ปริมาณไฟฟ้า
 ค่าไฟฟ้าต่อเดือน
o กลุ่มพลังงานเชื้อเพลิงหุงต้ม
 ชนิดของเชื้อเพลิง (ถ่าน ฟืน แกลบ แก๊สLPG อื่นๆ)
 ปริมาณการใช้
 ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
 กิจกรรมที่ใช้ (ประกอบอาหาร ประกอบอาหารเพื่อการค้าขาย เลี้ยงสัตว์)
o กลุ่มพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง
 ชนิดของเชื้อเพลิง (ดีเซล แก๊สโซลีน LPG NGV อื่นๆ)
 ชนิดของยานพาหนะ (จักรยายยนต์ รถเก่ง รถกระบะ เครื่องจักรกลเกษตร อื่นๆ)
 ปริมาณการใช้
 ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

ประชุมร่วมกับอำเภอเพื่อขยายผลโครงการ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 16.00 น. นายอำเภอ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมโครงการยามแลงร่วมใจ และโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีการใช้แก๊สชีวมวลทดแทน LPG ในครัวเรือน Village Technology Using Producer Gas Instead of LPG in Household
ในโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีการใช้แก๊สชีวมวลทดแทน LPG ในครัวเรือน ได้ประชุมเพื่อขยายผลโครงการไปยังชุมชนอื่นในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีผู้เข้าร่วมจากส่วนต่างๆ ประกอบด้วย
1. อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอำเภอนายชนะ แพ่งพิบูลย์
2. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
3. ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอาวุโส นาวสาวนิติยา พงษ์พาณิช
4. ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ปลัดกฤตพล จารุรัชตเมธา
5. กิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
6. ตัวแทนจากเกษตรอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
7. สมาชิก อบต.เหมือนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
8. ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลเหมือนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
9. ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ของ หมู่บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลเหมือนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
10. ตัวแทนจากหมู่บ้านต่างๆ ของ ต.เหมือนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมขยายผลและการประชาสัมพันธ์โครงการ
1. องค์กร South- South Cooperation Project, United Nations Development Program, China Country Office, UNDP และ ASEAN-Japan Partnership Project
เยี่ยมชม โครงการ หมู่บ้านเทคโนโลยีการใช้แก๊สชีวมวลทดแทน LPG ในครัวเรือน Village Technology Using Producer Gas Instead of LPG in Household
ณ บ้านวัณ บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วันที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 – 14.00 น.
(เอกสารแนบ)
2. จัดทำป้ายโครงการ เพื่อติดตั้งทางเข้าหมู่บ้าน
จัดทำป้ายโครงการขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร เพื่อติดหน้าทางเข้าหมู่บ้าน
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานเบื้องต้นได้ ปรึกษากับคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้กำหนดการดังนี้
1. อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานที่ 1 วิทยากรการผลิตเตาแก๊สชีวมวลชนิดใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงสำหรับครัวเรือน
กำหนดการเป็นที่แน่นอน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.00 น
ณ อาคารรัตนโกสินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจุดตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่
2. อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานที่ 2 วิทยากรการผลิตเตาแก๊สชีวมวลชนิดใช้ไม้และถ่านเป็นเชื้อเพลิงสำหรับครัวเรือน
กำหนดการยังไม่เป็นที่แน่นอน
กำหนดวันในช่วงวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.00 น
ณ อาคารรัตนโกสินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจุดตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ หรือศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานที่ 3 วิทยากรการผลิตเตาแก๊สชีวมวลชนิดใช้ไม้และถ่านเป็นเชื้อเพลิงสำหรับร้านค้าชุมชน
กำหนดการยังไม่เป็นที่แน่นอน
กำหนดวันในช่วงวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.00 น
ณ อาคารรัตนโกสินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจุดตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ หรือศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ค่าใช้จ่าย : 75,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554728,908|287,386||287,3862012312113781.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555540,000|310,000|310,000|ใช้หมด2012421749431.pdf201311114221.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=349]   วันที่รายงาน  [28/8/2555]
พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร เป็นสินค้า OTOP ในขั้นตอนนี้จะนำเทคโนโลยีแก๊สชีวมวลที่ได้มีการพัฒนาและส่งเสริมในปีที่ 1 และ ปีที่ 2 มาต่อยอดในหมู่บ้านให้เกิดผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง ในขั้นตอนนี้จะตั้งกลุ่มสมาชิกโดยชุมชนบ้านวังป้องมีกลุ่มการทำผลิตภัณฑ์การทำชาโสมอยู่แล้วนั้นรูปแบบการบริหารงานจะบริหารรูปแบบเช่นเดียวกันในเบื้องต้น จากการดำเนินการที่ผ่านมาโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยีการใช้แก๊สชีวมวลทดแทน LPG ในครัวเรือน(หมู่บ้านเตาแก๊สชีวมวล)บ้านวังป้องนั้นได้ดำเนินการทำกิจกรรมตามแผนงานที่วางใน ปี2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเพื่อให้ได้บรรลุผลสูงสุดตามเป้าหมายของโครงการโดยทางชุมชนได้ดำเนินการโครงการในแผนระยะ 3 ปีไปแล้วบางส่วน คือ ลานตากข้าวเปลือกและระบบอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้เทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวล การทำผลิตภัณฑ์ข้าวถุงชุมชน และยังเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักโดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม จึงมีความสนใจในการทำปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนในการทำเกษตรกรรมจึงได้ร่วมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มปุ๋ยขึ้นและยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายซึ่งเป็นนโยบายของทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ ค่าใช้จ่าย : 310,000
จำนวนผู้รับบริการ : 139
ปัญหาอุปสรรค : ในการจัดอบรมนั้นปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความชำนาญในการเชื่อมพื้นฐานทางช่างของผู้ร่วมรับการอบรมทำให้การฝึกอบรมนั้นค่อนข้างมีปัญหาและเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานมีจำนวนไม่เพียงในการอบรมระยะเวลาในการฝึกน้อยเกินไปในส่วนของวัสดุในการทำการผลิตนั้นส่วนใหญ่จะจำหน่ายในปริมาณมากไม่สามารถจำหน่ายเป็นจำนวนน้อยได้
แนวทางแก้ไข : ทางศูนย์วิจัยพลังงาน ม.แม่โจ้ ได้ทำการแก้ไขโดยทำแบบสำเร็จรูปมาให้ชุมชนใช้ในการอบรมเพื่อง่ายต่อการทำและประหยัดเวลาในการทำงานและการลำดับขั้นตอนในการทำงานและการร่วมกลุ่มกันทำชั้นงานเพื่อให้สามารถให้วัสดุจำนวนมากได้
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201210111548121.pdf
2556360,000|320,000||320,000201312894511.pdf20131041153301.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=564]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181331451.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=627]   วันที่รายงาน  [5/6/2556]
โครงการหมู่บ้านเทคโนโลยี(หมู่บ้านแก๊สชีวมวล) ปี 2556
หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานีที่ดำเนินงาน หมู่บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลวังป้อง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมการประเมินผล+การติดตาม+การประชาสัมพันธ์+การรับสมัครสมาชิกในการเผยแพร่หมู่บ้านลูกข่ายปี 56
การประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อเผยแพร่และรับสมัครสมาชิกในการขยายผลหมู่บ้านลูกข่ายปี 2556
การประเมินและติดตามผลการใช้งานของหมู่บ้านลูกข่ายในปี 2555 จำนวน 3 หมู่บ้าน
กิจกรรมการศึกษาดูงานของกลุ่มข้าวถุงชุมชนบ้านวังป้องโดยการศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรอินทรีย์เรนโบว์ฟาร์ม โดยอบรมเพื่อศึกษาการทำข้าวอินทรีย์ศูนย์เรียนร้ และพัฒนาเกษตรอินทรีย์เรนโบว์ฟาร์ม
การบรรยายและสาธิตการทำข้าวกล้องงอก
อ.ตะวัน ห่างสูงเนินกิจกรรมการเปิดอาคารปู๋ยอินทรีย์บ้านวังป้องเม็ เปิดโครงการโรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเมล็ด
การประยุกต์ใช้เตาแก๊สชีวมวลระดับชุมชนในการกลั่นน้ำมันตะไคร้หอมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน(แชมพู+สบูกลิ่นตะไคร้หอม)
การสาธิตการกลั่นน้ำมันตะไคร้หอม
ชุดกลั่นน้ำมันตะไคร้หอม
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -การลงพื้นที่ปัญหาที่พบการประสานงานในกิจกรรมอบรม การศึกษาดูงานนั้นกำหนดการตรงกับฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร

แนวทางแก้ไข : -ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการจากแผนการดำเนินงานเดิมเป็นวันหยุดหรือวันอาทิตย์เพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมโอยพร้อมเพียงกัน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=628]   วันที่รายงาน  [5/6/2556]
จากการลงพื้นที่อบรมโครงการ หลักสูตร การการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องอบข้าวเปลือกโดยใช้แก๊สชีมวล โครงการ หมู่บ้านเทคโนโลยีการใช้แก๊สชีวมวลทดแทน LPG (หมู่บ้านแก๊สชีวมวล)ในครัวเรือนวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านวังป้อง ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวนผู้ร่วมอบรม 20 คน โดยหลักสูตรเครื่องอบข้าวเปลือกโดยใช้แก๊สชีมวล โดยเน้นไปที่ผู้ปฏิบัติงานที่ทำการอบข้าวประจำเครื่องอบข้าวเพื่อให้สามารถดำเนินการอบ และซ่อมบำรุงรักษาเครตี่องได้เป็นอย่างดี
บรรยายเรื่อง เครื่องอบข้าวเปลือกโดยใช้แก๊สชีวมวล
ส่วนที่ 1โดย ดร.มุสตาฟา ยะภา
เรื่อง เทคโนโลยีเตาแก็สชีวมวล โดย นายนรินทร์ ปิ่นแก้ว
ขั้นตอนการใช้งาน ปฏิบัติการในการอบข้าว+การบำรุงรักษา
สาธิตขั้นตอนการใช้งาน ปฏิบัติการในการอบข้าว+การบำรุงรักษา
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค :  การกำหนดความชื้นและการวัดความชื้นอบข้าวไม่สามารถที่จะทำในขณะที่ทำการอบข้าวได้
 ข้าวที่ชุมชนนำมาอบความชื้นที่ค่อนข้างไม่เท่ากันจึงต้องตั้งอุณภูมิให้เหมาะสม
แนวทางแก้ไข : ได้ใช้การนำข้าวใส่ถุงร้อนเพื่อระบายความชื้นให้กระจายตัวแล้วจึงวัดค่าความชื้น
ได้มีการแยกโซนและกลุ่มที่มีความชืีนข้าวก่อนการอบข้าว
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20137151616341.pdf
2557345,500|340,000|212,000|128,00020149261536501.pdf201529155931.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=894]   วันที่รายงาน  [22/5/2557]
ทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ลงพื้นที่สำรวจ 3 หมู่บ้านลูกข่าย โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, บ้านซาง หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านทองฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการลงพื้นที่สำรวจ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน พ.ศ.2557 โดยเริ่มติดต่อไปทางผู้นำชุมชนเพื่อทำการสำรวจข้อมูลของชุมชน ได้แก่
- ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านลูกข่าย จำนวนประชากร อาชีพ และระดับความเข้มแข็งของชุมชน
- ข้อมูลจำเพาะ การเก็บข้อมูลครัวเรือนโดยละเอียด
- การสำรวจข้อมูลศักยภาพด้านพลังงานทดแทน
- การสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานของหมู่บ้าน
ได้ทำการชี้แจงโครงการแก่ผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) และกลุ่มแกนนำของชุมชน เพื่อให้ทางผู้ใหญ่บ้านนำโครงการเข้าที่ประชุมหมู่บ้าน และตกลงในที่ประชุมหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์และกำหนดวันชี้แจงโครงการให้กับประชาชนทั้งหมู่บ้าน
***บ้านทองฝาย ยังไม่สามารถจัดอบรมได้ในช่วงนี้ เพราะจะมีการเลือกตั้งนายก อบต. ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม***

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ทีมนักวิจัยและทีมช่างเทคนิคของศูนย์วิจัยพลังงานได้เข้าไปชี้แจงโครงการ “หมู่บ้านแก๊สชวมวลในครัวเรือน” ให้กับชาวบ้านซาง หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก นายสุนทร ชัยเพ็ชร กำนัน การชี้แจงโครงการได้มีการสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับชาวบ้านที่มาร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการ

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ทีมนักวิจัยและทีมช่างเทคนิคของศูนย์วิจัยพลังงานได้เข้าไปชี้แจงโครงการ “หมู่บ้านแก๊สชวมวลในครัวเรือน” ให้กับชาวบ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก นายรัฐธีร์ ศิริกุลวิธิษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน การชี้แจงโครงการได้มีการสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับชาวบ้านที่มาร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการ

หลังจากผ่านการชี้แจงโครงการ 2 หมู่บ้าน ก็ได้จัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 ดังนี้
1. อบรมเชิงปฏิบัติการแก๊สชีวมวลในชุมชนบ้านหนองปลามัน กำหนดการวันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
2. อบรมเชิงปฏิบัติการแก๊สชีวมวลในชุมชนบ้านหนองปลามัน กำหนดการวันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 112
ปัญหาอุปสรรค : ชาวบ้านไม่มั่นใจว่าโครงการนี้จะทำได้จริง
แนวทางแก้ไข : -ชี้แจ้งรายละเอียดของโครงการ โดยยกตัวอย่างความสำเร็จของแม่ข่าย
-นำทีมนักวิจัยและช่างเทคนิค ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และออกบูธเทคโนโลยีเคลื่อนทีไปแสดงในชุมชน
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20145221516331.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=895]   วันที่รายงาน  [22/5/2557]
วันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นายสมดุลย์ สุธารัตน์ นายดวงดี ต้นนาค และนายอินตา ภูคลึง ทีมช่างอาสาสมัครของหมู่บ้านหนองปลามันได้เป็นตัวแทนของชาวบ้านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างเตาแก็สชีวมวลในครัวเรือน โดยเข้ารับการถ่ายทอดจากทีมช่างศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้แก่ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น, ขั้นตอนการทำเตาชีวมวลแกลบ, ขั้นตอนการทำเตาชีวมวลฟืน และขั้นตอนการทำเตาเผาถ่าน
หลังจากผ่านการอบรม 2 วัน ตัวแทนจากบ้านหนองปลามัน สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับเพื่อนำไปถ่ายทอดต่อสู่ชาวบ้าน ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมอบรม ณ วัดสว่างเพชร (หนองปลามัน) และทีมช่างสามรถเป็นวิทยากรของชุมชนในการจัดตั้งกลุ่มวิทยากรชุมชนในการเผยแพร่เทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลในครัวเรือนให้กับชุมชนรอบข้างอีกต่อไป

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการนัดประชุมด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมมีวาระพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมสถานที่ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การบรรยายในเรื่องของเทคโนโลยีเตาชีวมวล ในการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 6 คน ดังต่อไปนี้
1. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน
2. อาจารย์กิตติกร สาสุจิตต์ อาจารย์/นักวิจัย
3. นายปิยะพงษ์ ยงเพชร นักวิจัย
4. นายธนชาต มหาวัน ช่างเทคนิคไฟฟ้า
5. นายศรชัย ทรายห้วย ช่างเทคนิค
6. นายทศพร อินทนนท์ ช่างเทคนิค

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล อาจารย์กิตติกร สาสุจิตต์ และทีมนักวิจัยศูนย์วิจัยพลังงาน ทั้งนี้มีวิทยากรและได้รับความร่วมมือจาก นายพัฒนโชค สายอ้าย ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และนายนิมิต ขยัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านวังป้อง ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (หมู่บ้านแม่ข่าย) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการหมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจาก “โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.)” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมให้กับชุมชนบ้านหนองปลามัน เพื่อให้ชุมชนนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้เกิดอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและอาชีพอื่นๆ ในชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบสำหรับชุมชนรอบข้างอีกด้วย ทั้งนี้โครงการจัดขึ้นที่ วัดสว่างเพชร (หนองปลามัน) ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยได้รับการตอนรับเป็นอย่างดีจาก นายดวงดี ปันจันทร์ นายก อบต. และนายรัฐธีร์ ศิริกุลวิธิษณ์ ผู้นำหมู่บ้านให้การตอนรับ และในการอบรมครั้งนี้มีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการประมาณ 60 คน ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตรการ ได้แก่ การชี้แจงรายละเอียดโครงการ การสรุปและแนะนำโครงการ ปี 2556 (หมู่บ้านแม่ข่าย) การถ่ายทอดเรื่องเทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวล และภาคปฏิบัติการประกอบ (เตาเผาถ่าน, เตาแกลบ, เตาชีวมวล)

เมื่อผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ชุมชนบ้านหนองปลามันมีวิทยากรชุมชนด้านการผลิตเตาแก๊สชีวมวลและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อในชุมชนและชุมชนรอบข้าง และทั้งนี้ทางศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน ได้มอบเตาเผาถ่าน จำนวน 3 ตัว และเตาแก๊สชีวมวลจำนวน 2 ตัว ให้กับชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์และเป็นแม่แบบในการผลิตเทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลตัวต่อไป และจะจัดตั้งกลุ่มชุมชนเพื่อสร้างเตาชีวมวลเพิ่มขึ้นอีกเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวบ้าน
ค่าใช้จ่าย : 68,000
จำนวนผู้รับบริการ : 67
ปัญหาอุปสรรค : วันสุดท้ายที่จัดอบรมมีฝนตกหนัก
แนวทางแก้ไข : -จัดกิจกรรมในศาลา
-ประกอบอาหารรับประทานร่วมกันกับชาวบ้าน โดยใช้เทคโนโลยีเตาชีวมวล เปิดใจชาวบ้านทำให้ชาวบ้านมีความสุข และมองเห็นประโยชน์เทคโนโลยีด้านพลังงานทดทแน
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20145221515271.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=900]   วันที่รายงาน  [2/6/2557]
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตัวแทนชาวจำนวน 5 คน จากบ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ลูกข่าย) เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างเตาแก๊สชีวมวลในครัวเรือน โดยเข้ารับการถ่ายทอดจากทีมช่างศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ทางศูนย์วิจัยพลังงานได้ให้การตอนรับเป็นอย่างดี โดยมีเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้แก่ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น, ขั้นตอนการทำเตาชีวมวลแกลบ, ขั้นตอนการทำเตาชีวมวลฟืน และขั้นตอนการทำเตาเผาถ่าน การอบรมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างวิทยากรชุมชนก่อนที่จะมีการจัดอบรมเผยแพร่เทคโนโลยีเตาชีวมวลในครัวเรือนให้กับชาวบ้าน ในการอบรมนี้สร้างวิทยากรชุมชนเพิ่มอีกจำนวน 5 คน ได้แก่
1. นายอภิชาต ชื่นใจ
2. นายอินสอน ธงเหลือง
3. นายพิทักษ์ จันทร์ธิมา
4. นายธีรภัทธ์ นามปัญญา
5. นายอินทร ขาวสว่าง
วิทยากรที่เป็นตัวแทนชาวบ้านจะมีหน้าที่ถ่ายทอดและให้ความรู้ด้านพลังงานชีวมวลให้กับชาวบ้านในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง รวมถึงการผลิตเทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลใช้เองในชุมชน และจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย
หลังจากผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตัวแทนจากบ้านซาง สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับเพื่อนำไปถ่ายทอดต่อสู่ชาวบ้าน ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน และทีมช่างสามรถเป็นวิทยากรของชุมชนในการจัดตั้งกลุ่มวิทยากรชุมชนในการเผยแพร่เทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลในครัวเรือนให้กับชุมชนรอบข้างอีกต่อไป
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล และทีมนักวิจัย ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับความร่วมมือจากนายนิมิต ขยัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (หมู่บ้านแม่ข่าย) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการหมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจาก “โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.)” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมให้กับชุมชนบ้านซาง เพื่อให้ชุมชนนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้เกิดอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและอาชีพอื่นๆ ในชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบสำหรับชุมชนรอบข้างอีกด้วย ทั้งนี้โครงการจัดขึ้นที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านซาง หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ ปลัดอาวุโส อำเภอแม่ริม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับการตอนรับเป็นอย่างดีจากนายสุนทร ชัยเพ็ชร ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ริม ผู้นำหมู่บ้านให้การตอนรับ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ พัฒนาการอำเภอแม่ริม นายสุรพล อุปพันธ์ พัฒนาการตำบลขี้เหล็ก และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กศน. ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตาชีวมวลในครัวเรือนยังได้รับการสนใจจากชาวบ้านในชุมชนบ้านต้นขาม ซึ่งอยู่ใกล้บ้านซางขอเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการขยายผลในปีต่อๆ ไป และในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 80 คน ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตรการ ได้แก่ การชี้แจงรายละเอียดโครงการ การสรุปและแนะนำโครงการ ปี 2556 (หมู่บ้านแม่ข่าย) การถ่ายทอดเรื่องเทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวล และภาคปฏิบัติการประกอบ (เตาเผาถ่าน, เตาแกลบ และเตาชีวมวล)
เมื่อผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ชุมชนบ้านซางมีวิทยากรชุมชนด้านการผลิตเตาแก๊สชีวมวลและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อในชุมชนและชุมชนรอบข้าง และทั้งนี้ทางศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน ได้มอบเตาเผาถ่าน จำนวน 3 ตัว และเตาแก๊สชีวมวลจำนวน 2 ตัว ให้กับชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์และเป็นแม่แบบในการผลิตเทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลตัวต่อไป และจะจัดตั้งกลุ่มชุมชนเพื่อสร้างเตาชีวมวลเพิ่มขึ้นอีกเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวบ้าน ทั้งนี้ชาวบ้านซาง ได้มอบหมายให้กลุ่มพลังแผ่นดิน ดูแลเรื่องหมู่บ้านชีวมวล และมีชาวบ้านสนใจและสั่งทำเตาชีวมวลกับช่างชุมชนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทีมช่างชุมชนจะอยู่ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ค่าใช้จ่าย : 65,000
จำนวนผู้รับบริการ : 80
ปัญหาอุปสรรค : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการมีจำนวนมากกว่าที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้เกิดความยุ่งยากและไม่เข้าใจในกระบวนการทำเตาแก๊สชีวมวลในครัวเรือน
แนวทางแก้ไข : แบ่งกลุ่มและให้วิทยากรชุมชนอธิบายขั้นตอนเบื้องต้น และลงมือปฏิบัติจริง
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201462237171.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1011]   วันที่รายงาน  [29/7/2557]
ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หมู่บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านแม่ข่ายแก๊สชีวมวลในครัวเรือน” ได้รับรางวัลชุมชนที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 จำนวน 87 ชุมชน จากโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา 87 ชุมชน ปี 2557 ทั้งนี้ นายนิมิตร ขยัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณโรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรีค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20147291615371.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=1012]   วันที่รายงาน  [29/7/2557]
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้จัดโครงการ การแข่งขันฟุตซอล พลังงานทดแทนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2557 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน และได้รับเกรียติจากท่านรองอธิการบดี อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ด้วยวิทยาลัยพลังงานทดแทน จังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน จึงได้จัดการแข่งขันฟุตซอลพลังงานทดแทนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เป็นการการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 5 คน จำนวน 10 ทีม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างสัมพันธ์ในการทำงานที่ดี เป็นการสร้างความสามัคคีของแต่ละหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายในการทำโครงการ การให้ความร่วมมือเพื่อยกระดับชุมชนเป็นต้นแบบด้านพลังงานทดแทน

ทางวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชน การพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันท่วงทีและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ หากบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมีสุขภาพลามัยที่แข็งแรงตระหนักถึงหน้าที่ของตนแล้ว ปัญหาการปฏิบัติงานด้านต่างๆจะไม่เกิดขึ้น ปัจจุบันในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อองค์กร สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น และประชาชนได้รับประโยชน์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดการแข่งขันฟุตซอลพลังงานทดแทนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ขึ้น

นอกจากนี้ยังได้เชิญหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน จำนวน 10 ทีม ได้แก่
ส่วนที่ 1 หน่วยงานเครือข่ายด้านพลังงานทดแทน
1. วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สันทราย) จ.เชียงใหม่
3. ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่)
4. เอ็นจินีโอ เชียงใหม่
5. งานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ส่วนที่ 2 โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน” 2557
6. บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
7. บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
8. บ้านซาง หมู่ที่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 3 หน่วยงานในพื้นที่
9. เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
10. สโมสรนักศึกษาสาขาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลการแข่งขัน
ทีมแก๊สชีวมวล จากบ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมเอ็นจินีโอ เชียงใหม่ ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และทีมไฟฟ้าแม่โจ้ จากงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 105
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20147291619421.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=1034]   วันที่รายงาน  [5/9/2557]
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมาบ้านวังป้องได้เปิดบ้านตามชื่อที่ว่า “วังป้อง โมเดล” ตอนรับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านต้นผึ้งเพื่อทำการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน โดยมี นายกฤตธัช ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง นำเด็กนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันคือการเตรียมแปลงนาเพื่อทำการหว่านกล้าข้าวไรซ์เบอรี่ เพื่อที่เตรียมปลูกข้าวในปลายเดือนสิงหาคม

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบหมายให้นักวิจัยฯ และนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน ร่วมกันทำปุ๋ยหมักไม่พริกกลับกอง สูตร “วิศวกรรมแม่โจ้ 1” ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเหมืองแก้วร่วมกับศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางศิริพันธ์ วิรัตน์เกษม เกษตรอำเภอแม่ริม พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ และนายวิชัน เมธา นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย

ชาวบ้านวังป้องจะช่วยกันนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว กิ่งลำไย กิ่งไม่ตามไหลทาง เป็นต้น มารวมกันเพื่อทำปุ๋ยหมักไม่พริกกลับกอง สูตร “วิศวกรรมแม่โจ้ 1 และจากนั้นจะนำปุ๋ยหมักที่ได้ไปทำการอัดเม็ดและนำไปใช้ในภาคการเกษตรของต้น และหากมีชาวบ้านสนใจก็มีการจำหน่ายในราคากันเองเป็นรายได้เข้ากลุ่ม ทั้งนี้เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วยังเป็นการลดการเผาซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วิธี “วิศวกรรมแม่โจ้ 1”
1. นำเศษข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือฟางข้าว 4 เข่ง (ถ้าเป็นเศษใบไม้ใบหญ้าให้ใช้ 3 เข่ง)มาวางเป็นชั้นบาง ๆ ความหนาไม่เกิน 10 เซนติเมตร ฐานกว้าง 2.5 เมตร แล้วโรยทับด้วยมูลโค (หรือมูลไก่ หรือมูลสุกร) 1 เข่งเสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้น ทำเช่นนี้จำนวน 15-17 ชั้น รดน้ำแต่ละชั้นให้มีความชื้น ขึ้นกองเป็นรูปสามเหลี่ยมจนมีความสูง 1.50 เมตร ส่วนความยาวของกองจะยาวเท่าไรก็ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณเศษวัสดุที่มี ความสำคัญของการที่ต้องทำเป็นชั้นบาง ๆ 15-17 ชั้น ก็เพื่อให้จุลินทรีย์ (ที่มีอยู่ในมูลสัตว์) ได้ใช้ทั้งธาตุคาร์บอน (มีอยู่ในเศษพืช) และธาตุไนโตรเจน (มีในมูลสัตว์) ในการเจริญเติบโตและสร้างเซลล์ของจุลินทรีย์ซึ่งจะทำให้การย่อยสลายวัตถุดิบเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว กองปุ๋ยที่มีความยาว 3.5-4.0 เมตรจะใช้มูลสัตว์ 30 กระสอบและเศษพืชประมาณ 60 เข่ง เมื่อกระบวนการเสร็จจะทำให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 1 ตัน
2. รักษาความชื้นภายในกองปุ๋ยให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอตลอดเวลา โดยมี 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 รดน้ำภายนอกกองปุ๋ยทุกเช้า (ถ้าฝนตกก็ให้งดขั้นตอนนี้)
ขั้นตอนที่ 2 ใช้ไม้แทงกองปุ๋ยให้เป็นรูลึกถึงข้างล่างแล้วกรอกน้ำลงไประยะห่างของรูประมาณ 40 เซนติเมตร
ทำขั้นตอนที่สองนี้ 5 ครั้ง ระยะเวลาห่างกัน 10 วัน เมื่อเติมน้ำเสร็จให้ปิดรูเพื่อไม่ให้สูญเสียความร้อนภายในกองปุ๋ย การที่ต้องเจาะรูเติมน้ำก็เพราะว่าน้ำที่รดทุกเช้าไม่สามารถไหลซึมเข้าไปภายในกองปุ๋ยได้ ขั้นตอนที่สองนี้แม้ว่าอยู่ในช่วงของฤดูฝนก็ยังต้องทำและการที่ฝนไม่สามารถชะล้างเข้าไปในกองปุ๋ยได้เกษตรกรจึงสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีนี้ในฤดูฝนได้ด้วย
ภายในเวลา 5 วันแรก กองปุ๋ยจะมีค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นมาก บางครั้งสูงถึง 70 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับกองปุ๋ยที่ทำได้ถูกวิธี ความร้อนสูงนี้เกิดจากกิจกรรมกาย่อยสลายของจุลินทรีย์ (จุลินทรีย์มีมากมายและหลากหลายในมูลสัตว์อยู่แล้ว) และความร้อนสูงยังเป็นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานของจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยอีกด้วย หลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อย ๆ ลดลงจนมีค่าอุณหภูมิปกติที่อายุกองปุ๋ย 60 วัน
กองปุ๋ยที่สูง 1.5 เมตรจะสามารถเก็บกับความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาการย่อยสลายของจุลินทรีย์เอาไว้ในกองปุ๋ยได้ ความร้อนนี้นอกจากจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับจุลินทรีย์ชนิดชอบความร้อน (Thermophiles และ Mesophiles) ที่มีในมูลสัตว์แล้ว เมื่อมีความร้อนนี้ลอยตัวสูงขึ้นจะทำให้อากาศภายนอกที่เย็นกว่าไหลเติมเข้าไปในภายในกองปุ๋ย (เกิดจากการพาความร้อน แบบ Chimney Convection) อากาศภายนอกที่ไหลหมุนเวียนเข้ากองปุ๋ยนี้ช่วยทำให้เกิดสภาวะการย่อยสลายของจุลินทรีย์แบบใช้อากาศ ทำให้กองปุ๋ยไม่มีกลิ่นหรือน้ำเสียใด ๆ
3. เมื่อกองปุ๋ยมีอายุครบ 60 วัน กองปุ๋ยจะมีความสูงเหลือเพียง 1 เมตร ก็หยุดให้ความชื้นแล้วทำปุ๋ยอินทรีย์ให้แห้งก่อนนำไปใช้เพื่อให้จุลินทรีย์สงบตัวและไม่ให้เป็นอันตรายต่อรากพืช วิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ให้แห้งอาจทำโดยทิ้งตากแดดไว้เฉย ๆ หรืออาจแผ่กระจายให้มีความหนาประมาณ 20-30 ซม. ซึ่งจะแห้งภายในเลา 3-4 วัน สำหรับผู้ที่ต้องการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ก็อาจนำปุ๋ยอินทรีย์ที่แห้งแล้วไปตีป่นให้มีขนาดเล็กสม่ำเสมอโดยจะมีราคาจำหน่ายในท้องตลาดประมาณกิโลกรัมละ 4-7 บาท
ค่าใช้จ่าย : 18,000
จำนวนผู้รับบริการ : 32
ปัญหาอุปสรรค : การรวมเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมารวมกันทำปุ๋ยหมักที่ศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านฯ
แนวทางแก้ไข : ชาวบ้านที่มีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่ให้เผาให้นำมารวมกันที่ศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านฯ
ไฟล์แนบกิจกรรม : 201495155701.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 7 [IG=1035]   วันที่รายงาน  [5/9/2557]
ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หมู่บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านแม่ข่ายแก๊สชีวมวลในครัวเรือน” ได้รับรางวัลชุมชนที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 จำนวน 87 ชุมชน จากโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา 87 ชุมชน ปี 2557 ทั้งนี้ นายนิมิตร ขยัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณโรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรีค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20149516211.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 8 [IG=1059]   วันที่รายงาน  [12/9/2557]
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2557 ทางหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ หมู่บ้านวังป้องหมู่ 6 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหมู่บ้านแม่ข่ายฯ ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ไม่พึ่งสารเคมีแปรรูปข้าวอินทรีย์ของหมู่บ้าน และเป็นการปลูกข้าวเพื่อสบทบทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โดยนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอแม่ริมเดินทางไปเป็นประธานพิธีฯ ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน พร้อมนักวิจัย และนายกฤตธัช ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง พร้อมคณะครูและนักเรียน และชาวบ้านวังป้อง ช่วยกันปลูกข้าว นายนิมิตร ขยัน ผู้ใหญ่บ้านวังป้อง และนายวิชัน เมธา นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว ให้การต้อนรับ
เมื่อเสร็จจากการจัดกิจกรรมโครงการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ หมู่บ้านวังป้องหมู่ 6 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมเพื่อหาลือเรื่องแปรรูปข้าวอินทรีย์และหาช่องทางการตลาด โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมดังนี้
1) ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน
2) นายวิชัน เมธา นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว
3) นายฐานพัชร์ เลิศจารุอนันต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อำเภอแม่ริม
4) นายปิยะพงษ์ ยงเพชร นักวิจัยศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน
5) นายนิมิตร ขยัน ผู้ใหญ่บ้านวังป้อง
6) ตัวแทนชาวบ้านหมู่บ้านวังป้อง
จากการประชุมได้ข้อสรุปแนวทางในการเดินผลักดันให้หมู่บ้านวังป้อง “โมเดล” เกิดความเข้มแข็งเพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบ (แม่ข่าย) ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่หมู่บ้านอื่น การแปลรูปข้าวอินทรีย์และออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ และจัดซื้อเครื่องซีลสุญญากาศเพิ่ม
ค่าใช้จ่าย : 35,000
จำนวนผู้รับบริการ : 78
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20149121045331.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 9 [IG=1060]   วันที่รายงาน  [12/9/2557]
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2557 ณ ศูนย์เรียนรู้การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอแม่ริมเดินทางไปเป็นประธานพิธีฯ นายนิมิตร ขยัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังป้องหมู่ 6 ต.เหมืองแก้ว และนายวิชัน เมธา นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว ให้การต้อนรับ
การเปิดศูนย์ฯ เพื่อเป็นการนำเสนอผลผลิต “ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่”ปลอดสารพิษ (ดังแสดงในรูปที่ 1) ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่โดยมี”นางศิริพันธ์ วิรัตน์เกษม”เกษตรอำเภอนำคณะเข้าไปสนับสนุนรูปแบบของการบริหารจัดการและส่งเสริมวิธีการปลูกดูแลรักษา ทั้งนี้ “ข้าวไรซ์เบอรี่”ได้มีการทำสัญญาในการรับซื้อจากบริษัทเอกชนฯในราคากิโลกรัมละ 20 บาทเป็นการประกันราคาในการรับซื้อ
ฐานเรียนรู้จัดขึ้นโดยมีวิทยากรที่มีองค์ความรู้มาให้ความรู้กับชาวบ้านที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยจัดฐานเรียนรู้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1. ฐานเรียนรู้ที่ 1 การผลิตข้าวอินทรีย์/ไรซ์เบอรี่ โดยการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
2. ฐานเรียนรู้ที่ 2 การผลิตข้าวอินทรีย์/ไรซ์เบอรี่ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และสารชีวภัณฑ์
3. ฐานเรียนรู้ที่ 3 การผลิตข้าวอินทรีย์/ไรซ์เบอรี่ โดยการแปรรูปข้าวอินทรีย์เพิ่มมูลค่า
4. ฐานเรียนรู้ที่ 4 การผลิตข้าวอินทรีย์/ไรซ์เบอรี่ โดยการใช้ประโยชน์จากแกลบพลังงานงานทดแทนลดรายจ่ายในครัวเรือน
นายนิมิตร ขยัน ผู้ใหญ่บ้านวังป้อง กล่าวว่าตอนนี้เรามีพื้นที่ปลูกในหมู่บ้าน 100 กว่าไร่ โดยมี
ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ามาส่งเสริมด้านวิชาการภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ “หมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน” กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้เกษตรอำเภอพร้อมคณะให้การส่งเสริมดูแล ทำให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของท้องตลาด และมีนายสุภักตร์ ปัญญา นักวิชาการที่ได้เข้ามาวางแผนด้านการตลาดให้และดึงพ่อค้าเข้ามาซื้อผลผลิตจากหมู่บ้านของเราคือชุมนุมสหกรณ์ที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนเป็นผู้รับซื้อ
และที่สำคัญได้ “ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน” นักวิชาการที่ทางผู้ใหญ่บ้านได้เข้าไปขอคำแนะนำด้านการปลูกข้าว “ไรซ์เบอรี่”จนประสบความสำเร็จนำพาชาวบ้านปลูกข้าวพันธุ์นี้ เป็นต้นแบบของอำเภอแม่ริมโดยนายอำเภอให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ การเปิดศูนย์เรียนรู้ได้มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง และคณาจารย์เข้ารับฟังการบรรยายเพื่อการต่อยอดการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ในอนาคตอีกด้วย
ค่าใช้จ่าย : 6,000
จำนวนผู้รับบริการ : 150
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20149121049111.pdf

ส่งข้อความถึง natthawu@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates