หมู่บ้านผลิตภัณฑ์อาหารทางการประมง(หมู่บ้านเลี้ยงปลาในกระชังและการแปรรูป)

บ้านเกาะเคี่ยม ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553400,000|210,000|210,000|ใช้หมด201112181534491.pdf201112181540501.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=12]   วันที่รายงาน  [30/6/2553]
1. จัดเวทีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อรับทราบประเด็นปัญหาของชุมชน วันที่ 30 พฤาภาคม 2553 ผู้เข้าร่วม 150 คน
2. จัดอบรมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันที่ 26 มิถุนายน 2553 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 156 คน
3. จัดอบรมการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ วันที่ 27 มิถุนายน 2553 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 77 คน
4. ผู้นำกลุ่ม 25 คน เข้าร่วมอบรมการพัฒนาแปรรูผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ำ วันที่ 10 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารแปรรูป มทร.สรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
5. ผู้นำกลุ่ม 25 คน เข้าร่วมอบรมการผลิตอาหารเพื่อทดแทนปลาเหยื่อในการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ ณ กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด
ค่าใช้จ่าย : 210,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1. ส่วนของระบบงาน มีกฎระเบียบค่อนข้างมาก
2. การโอนเงินทำให้แผนงานเกิดการล่าช้า

แนวทางแก้ไข : 1. อยากให้น่วยงานลดขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
2. การโอนเงินน่าจะหาวิธีที่สะดวกต่อการดำเนินงาน ควรมีการโอนเงินโดยตรงมายังผู้รับผิดชอบโครงการ

ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554150,000|150,000||150,00020111231543311.pdf20111231534291.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง dumronglo@yahoo.co.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates