หมู่บ้านเผือกหอม

ต.หรเทพ ต.โคกใหญ่ ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553400,000|215,000|204,090|10,910201112181650171.pdf201112181645501.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3]   วันที่รายงาน  [11/6/2553]
- เมษายน 2553 ติดต่อประสานงานกับ คุณนงคราญ เชาวเมธานนท์ เกษตรอำเภอบ้านหมอ ในการจัดทำทะเบียนผู้ร่วมโครงการ
- 1 มิถุนายน 2553 สำรวจพื้นที่และกำหนดรายละเอียดของพื้นที่ดำเนินงาน
- พฤษภาคม 2553 เตรียมจัดทำต้นแบบเครื่องสไลด์เผือกเพื่อการทำแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์เผือกหอมทอดกรอบ
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=33]   วันที่รายงาน  [31/7/2553]
8 - 12 ก.ค. 53 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ดำเนินการกิจกรรม ดังนี้
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือก ได้แก่ เผือกกรอบทรงเครื่อง ซาลาเปาไส้เผือก ขนมเปี๊ยะหิมะเผือกหอม และกะหรี่พัพฟ์ไส้เผือก
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำบัญชิสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มเผือก บัญชีครัวเรือน การคิดต้นทุนของผลิตภัณฑ์
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ จำนวน 37 คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการในการจัดทำทะเบียนหมู่บ้านเผือกหอม จำนวน 150 คน
- จัดนิทรรศการหมู่บ้านเผือกหอม นำเสนอผลงานการทำผลิตภัณฑ์จากเผือก
ค่าใช้จ่าย : 204,090
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554335,000|203,000||203,00020132111050321.pdf20124121626231.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555280,000|230,000|30,000|200,00020132111053411.pdf20131111346311.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=265]   วันที่รายงาน  [27/6/2555]
- เมษายน 2555 ติดต่อประสานงานกับ คุณนงคราญ เชาวเมธานนท์ เกษตรอำเภอบ้านหมอ ในการจัดทำทะเบียนผู้ร่วมโครงการ
- 1 มิถุนายน 2555 สำรวจพื้นที่และกำหนดรายละเอียดของพื้นที่ดำเนินงาน
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=477]   วันที่รายงาน  [31/12/2555]
ได้ดำเนินการประสาน จัดอบรมโดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง chuta@gmail.com,chuta@rmutp.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates