หมู่บ้านปลูกผักปลอดสารพิษ

บ้านมะตูม ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553300,000|150,000|150,000|ใช้หมด201321483031.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=27]   วันที่รายงาน  [9/7/2553]
วันที่ 8 มิถุนายน 2553
ร่วมพิธีเปิดแปลงผักปลอดสารพิษ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ณ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก


วันที่ 10 มิถุนายน 2553
ให้คำปรึกษาและวางแผนแนวทางการผลิตผักพิษและขอมาตรฐาน GAP
ณ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 มิถุนายน 2553
ศึกษาดูงานและควบคู่กับการฝึกอบรมเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ
ณ ไร่ทนเหนื่อย ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
จำนวน 20 คน
มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 89.50

วันที่ 29 มิถุนายน 2553
ทำการเปิดตลาดผักสีเขียว ตลาดบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนายกเทศมนตรี จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 30 มิถุนายน 2553
เปิดตลาดผัก ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก


วันที่ 2 กรกฎาคม 2553
จัดตั้งกลุ่มให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านปลูกผักปลอดสารพิษ ภายใต้การผลิตจากระบบ GAP(Good Agricultural Practice) เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบ
ณ แปลงผักเทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 5 กรกฎาคม 2553
การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากพืชสดและการทำปุ๋ยหมัก
ณ แปลงผักเทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 30 คน
ค่าใช้จ่าย : 63,263
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : ปัญหาและอุปสรรค
1.ขาดความรู้ในการวางแผนการผลิต
2.ขาดความรู้ด้านการแก้ไขโรคและแมลง
3.ขาดความรู้ด้านการแผนการปลูกผักตามฤดูกาล
แนวทางแก้ไข : แนวทางแก้ไข
1.ให้คำปรึกษาด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ
2.ให้คำปรึกษาด้านการทำน้ำหมักชีวภาพในการไล่แมลงปัญหา
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=75]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
วันที่ 15 กรกฏาคม 2553
จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อวางแผนการดำเนินงานการผลิตผักปลอดสารและแผนการตลาด ณ เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 คน

วันที่ 22 กรกฏาคม 2553
จัดการฝึกอบรมการผลิตเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษ
ณ แปลงผักตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 คน

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2553
จัดนิทรรศการการปลูกผักปลอดสารพิษ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก

วันที่ 30 สิงหาคม- 3 กันยายน 2553
จัดการฝึกอบรมผู้ตรวจปลอดสารพิษ ภายใต้การผลิตจากระบบ GAP(Good Agricultural Practice)โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก ร่วมกับสำนักวิจัยและการพัฒนาเกษตรเขตที่2 ซึ่งได้นำกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรมผู้ตรวจเบื้องต้น จำนวน 5 คน

วันที่ 8 กันยายน 2553
จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการแปลงปลูกผักเพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ ด้วยชีววิธี
ณ แปลงผักตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 คน
ค่าใช้จ่าย : 68,758
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1.ในช่วงหน้าฝนผักจะฉ่ำน้ำและเกิดโรครากเน่า
2.ผักมีการผลิตในแหล่งอื่นและมารวมกันทำให้มีราคาถูก
3.กลไกการตลาดยังไม่กว้างและแหล่งรองรับผักยังไม่มีการขยายตัว
แนวทางแก้ไข : 1.ในช่วงหน้าฝนจะยกร่องให้สูงขึ้น
2.ได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นเพื่อนำผักเข้าไปขายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=76]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
เนื่องจากงบประมาณในการดำเนินงานมาล่าช้า ทำให้การประเมินผลยังไม่สามารถเห็นผลได้ชัดเจน และมีการดำเนินงานอยู่ ดังนั้นโครงการหมู่บ้านปลูกผักปลอดสารพิษ จึงขอขยายเวลาในการดำเนินงาน ออกไปอีก 3 เดือน
คือช่วง 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2553

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปลูกผักปลอดสารพิษ
แปลงผักตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่
1นายวอน เที่ยงตรง 24/3 ม.3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ. พิษณุโลก
2นายรอน สุขเมือง 43/1 ม.3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ. พิษณุโลก
3นายแดง เสือเสน 43/4 ม. 3 ต.พันเสา อ. บางระกำ จ. พิษณุโลก
4นายบุญทอง วิชัย 49/2 ม.4 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
5นายพิเชษฐ์ ดอนอ่ำพวก 92 ม.4 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
6นางกัลยา นาคเจือทอง 175 หมู่ 7 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
7นางแวว ทรัพย์มึน 24/4 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
8นางสำราญ มีจันทร์ 70/1 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
9นางมาลี ยอดเกตุ 10/1 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
10นางคลึง คงเก็ด 14/1 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
11นางสาวนงนุช ประชุม หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
12นางรุจิรา เกิดทอง 24/1 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
13นางฑุรัตน์ บุญสืบ 38/1 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
14นางแป้ง ทองงามดี 109/1 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
15นางรุ่งภพ จีนพงษ์ 30/3 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
16นางสายฝน จีนพงษ์ 30/1 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
17นางจำเรียง ยอดเกตุ 103 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
18นางวันเพ็ญ ศรีบัว 79 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
19นางแดง เพ็ชรคง 24/3 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
20นายจำรอง บุญสืบ 32/2 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
21นายประทีป สมเนตร 20/3 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
22นางปลิว สุรินทร์ 38 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
23นางเล็ก นอบเผือก 43/2 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
24นางเฉลิม จีนพงษ์ 20 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
25นางสาวลำใย แสงอ่อน 24 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
26นางจวน เกิดทอง 66 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
27นางวันทอง ชำนาญต่าย 27/2 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
28นางลำดวน เดือนแก้ว 27 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
29นายมาก ทรัพย์มั่น 24/2 หมู่ 3 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
30นางสาวบัวลอย ถมทอง 49/2 หมู่ 4 ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : ขาดความเข้าใจในกระบวนการปลูกผักแบบชีววิธี
แนวทางแก้ไข : ให้ความรู้ในกระบวนการปลูกและการดูแล เป็นระยะขั้นตอน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=152]   วันที่รายงาน  [13/1/2554]
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เดินทางให้คำปรึกษาการปลูกผักปลอดสารพิษหลังน้ำท่วม วิธีการทำแปลงผัก ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่15-16 พฤศจิกายน 2553 ให้คำปรึกษาด้านการดูแล การเก็บเกี่ยว ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่19 พฤศจิกายน 2553 ประเมินโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน
ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ค่าใช้จ่าย : 17,979
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : การจัดการด้านดินปลูกเกษตรกรยังไม่ให้ความสนใจ
แนวทางแก้ไข : ให้ความรู้และปฏิบัติการในการเตรียมดินและมีการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554|140,000||140,000201239956321.pdf201239950231.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555200,000|170,000|170,000|ใช้หมด201251510811.pdf2014341123501.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=202]   วันที่รายงาน  [2/4/2555]
ผลการดำเนินงาน

1.วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555 การให้คำปรึกษาการจัดการแมลงศัตรูพืชในแปลงผัก ณ แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านมะตูม ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยให้ ดร.ยรรยง เฉลิมแสนและผศ.มนัส จูมี เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา

2.วันที่ 29 มีนาคม 2555 แจ้งผลการพิจารณางบประมาณประจำปี 2555 ให้กลุ่มสมาชิกทราบและร่วมวางแผนการดำเนินงานและเตรียมพื้นที่จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยให้ ดร.ยรรยง เฉลิมแสนและผศ.มนัส จูมี ผศ.พนอม ศรีวัฒนสมบัติ และนายดำรงค์ศักดิ์ สุวรรณศรีเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาและชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : เกิดโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด สาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลง เช่นอุณหภูมิ แหล่งน้ำ แสงแดด ทำให้ผลิตผักได้น้อย
แนวทางแก้ไข : ใช้สารชีวภาพที่ผลิตเองในการควบคุมแมลงและวางแผนการปลูกพืชที่ให้ผลผลิตและการเก็บเกี่ยวที่รวดเร็ว ทนต่อโรคระบาดได้
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=251]   วันที่รายงาน  [15/6/2555]
1. วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 เดินทางไปประชุมวางแผนการผลิตและจัดเตรียมอุปกรณ์ผลิตผักปลอดสารพิษและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านมะตูม ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

2.วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 จัดกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพในวงบ่อ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านมะตูม ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 15 คน
ผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม สมาชิกมีความเข้าใจในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพในวงบ่อ รู้วิธีการใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง

3.วันที่ 8 มิถุนายน 2555 กิจกรรมการผลิตผักปลอดสารพิษ
ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านมะตูม ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผักที่ปลูกประกอบด้วย ผักบุ้ง มะเขือ มะละกอ บวบ พริก กวางตุ้ง ข้าวโพดอ่อน

4.วันที่ 17 มิถุนายน 2555 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตกล้วยหอมทองเสริมรายได้การปลูกผัก ใน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านมะตูม ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ค่าใช้จ่าย : 29,580
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : ช่วงฤดูการผลิตดังกล่าวฯฝนตกชุก ทำให้เพาะต้นกล้าไม่ขึ้นและตายเนื่องจากรากเน่า
แนวทางแก้ไข : เพาะต้นกล้าในถาดเพาะและย้ายลงแปลงปลูก เมื่อต้นกล้าโตแล้ว
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20126151626341.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=400]   วันที่รายงาน  [28/9/2555]
ผลการดำเนินงาน
1.วันที่ 23 มิถุนายน 2555 ซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ ณ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
2.วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 อบรมการเพิ่มธาตุอาหารในดินและพืช เพื่อเพิ่มผลผลิตในการปลูกผัก ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านมะตูม ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 15 คน
3.วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 อบรม การทำน้ำหมักชีวภาพไล่แมลง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านมะตูม ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 15 คน
4.วันที่ 6 สิงหาคม 2555 ติดตามผลและทดลองใช้น้ำหมักชีวภาพ
5.วันที่ 16-17 สิงหาคม 2555 จัดนิทรรศการผักปลอดสารพิษและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
6.วันที่ 24 สิงหาคม 2555 การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายอย่างง่ายในชุมชน
7.วันที่ 3 กันยายน 2555 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการยกระดับชุมชนเป็นชุมชนแม่ข่ายของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ บ้านมะตูม ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 66 คน
ค่าใช้จ่าย : 92,050
จำนวนผู้รับบริการ : 48
ปัญหาอุปสรรค : ในฤดูกาลนี้เป็นช่วงที่ฝนตกชุกทำให้ไม่สามารถผลิตผักได้
แนวทางแก้ไข : ให้ปลูกผักที่ต้องการน้ำมากและลดการปลูกเพื่อเตรียมการปลูกในช่วงฤดูหนาว
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=472]   วันที่รายงาน  [29/11/2555]
วันที่ 8,15 ตุลาคม 2555การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมแมลงด้วยตัวห้ำ ตัวเบียน สมาชิกมีความเข้าใจการควบคุมแมลงและผลิตสารชีวภาพที่ควบคุมแมลงได้
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 จัดทำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและรองรับการดูงานของเครือข่าย
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการแปลงปลูกด้วยระบบนิเวศวิทยาในแปลงปลูก จัดการและวางแผนการผลิตผักได้ตามระบบ
ค่าใช้จ่าย : 42,000
จำนวนผู้รับบริการ : 15
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=482]   วันที่รายงาน  [22/1/2556]
วันที่ 7 ธันวาคม 2555 จัดทำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อรองรับการดูงานของเครือข่ายและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย : 6,370
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates