หมู่บ้านศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วย

บ้านบาราโหม ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 3 พื้นที่

  • บ้านปาลูวัน
  • หมู่บ้านกือแบปือไร่ 12/2 ม.6
  • หมู่บ้านกำแพงแก้ว 7/8 ถ.พะรไพศาลประขานาถ

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

หมู่บ้านศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วยฯ เป็นหมู่บ้าน วท. ที่พัฒนาโดย วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  จากการดำเนินงาน 3 ปี หมู่บ้านสามารถพัฒนาและยกระดับ อยู่ในระดับ แม่ข่าย ผลความสำเร็จเกิดจากการประธานกลุ่ม คุณดารุณี แวยามา ที่ต้องการนำเศษวัสดุในท้องถิ่น เช่น กาบกล้วยตานี สาหร่ายทะแล มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้ชาวบ้านที่เป้นสมาชิกของกลุ่มได้มีงานทำ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว 

ผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการมีหลายอย่าง เช่น

  1. ของชำร่วย เพื่อใช้ในพิธีแต่งงานของชาวมุสลิม ซึ่งสินค้าบางส่วนส่งไปจำหน่ายที่ มาเลเซีย
  2. โคมไฟ เป้นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าใน กทม.
  3. กล่องกระดาษ เพื่อทำเป็นบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า โดยส่งเข้าไปขายที่ร้านภูฟ้า
  4. กระดาษจากสาหร่ายทะเล นำมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์กาบกล้วย

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553150,000|150,000|150,000|ใช้หมด20132111515431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=61]   วันที่รายงาน  [24/9/2553]
1. การฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษกาบกล้วย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน
2. นำกลุ่มแม่บ้านเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ภาคกลาง จำนวน 45 คน
ค่าใช้จ่าย : 150,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1. ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
2. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า

แนวทางแก้ไข : 1. ได้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่ดำเนินการ
2. โดยการยืมเงินบำรุงการศึกษาและเงินในส่วนอื่นๆของวิทยาลัยเพื่อใช้ในการดำเนินการให้เสร็จทันเวลา

ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109241532591.pdf
255498,600|125,000||125,00020132111515511.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2556350,000|220,000|56,530|163,4702013128147341.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=682]   วันที่รายงาน  [5/7/2556]
- อบรมกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนหมู่บ้านบางปู อ.ยะหริ่ง จำนวน 50 คน อบรมทั้ง5 วัน (ศิลป์ประดิษฐ์จากกาบกล้วย)
- อบรมทำกระดาษสา 3 วันหลังจากกลับมาจากเชียงใหม่
- จัดนิทรรศการงานวัฒนธรรม มอ.ปัตตานี
- ประชุมสรุปการดำเนินงานของกลุ่มป่าหลวงและกลุ่มกัทลี เพื่อวางแผนการดำเนินงานปีต่อไป
ค่าใช้จ่าย : 56,530
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : - เรื่องงบประมาณ
- ความไม่สงบ
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013108116281.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=828]   วันที่รายงาน  [8/10/2556]
แผนการดำเินินงานช่วงขยายเวลาปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2557322,300|322,000|177,840|144,16020149261519451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1145]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
13 มี.ค 57 ประชุมเชิงปฏิบัติการ - กล่มกัทลี ศึกษาประดิษฐ์จากกาบกล้วย, - กลุ่มกาบกล้วยชุมชนป่าหลวง
-สรุปการประชุมแผนปี 57 - กระดาษกาบกล้วยผลิตเพื่อส่งสู่ท้องตลาดเอาที่ระลึกจากต้นกล้วย
,- ย้ายสถานที่ผลิตจากบ้านบาราโหมไปอยู่ที่ชุมชนป่าหลวงเพื่อความคล่องตัวในการผลิต
16-19 ก.พ.57 อบรมการผลิตเส้นใยกล้วยเรื่องกาบกล้วยย้อมคราม ณ มทร.อีสาน จ.สกลนคร
20พ.ค.57 นำผลิตภัณฑ์กาบกล้วย ส่งเข้าประกวดงานdessing excellence หรือ DEMARK ของกรมส่งเสริมการส่งออก
17-19 มิ.ย57 ทีมclc t ai festival มอ.หาดใหญ่ นำผลิตภัณฑ์กาบกล้วย ไปแสดงงาน (เดิม) ณ กรุงโตเกียว
5ก.ค 57 ออกรายการสื่อกำลังสอง ทางไทยพีบีเอส ตอนลูมุกือตะ(กระดาษสาร่าย) เวลา 10.00
ค่าใช้จ่าย : 30,590
จำนวนผู้รับบริการ : 87
ปัญหาอุปสรรค : งปม.ล่าช้า
ผู้ปฏิบัติงานกังวลความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินตามสถาการณ์ปัจจุบัน

แนวทางแก้ไข : จัดส่ง งปม.ให้เร็ว
สร้างขวัญและกำลังใจ

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1146]   วันที่รายงาน  [2/10/2557]
-18-19 กรกฤาคม 2557 สาธิตและอบรมศิลปะประดิษฐ์จากกระดาษกาบกล้วยงานวิชาการ มอ.ปัตตานี มีนักศึกษามาร่วมเข้าอบรม 60 คน
-3-11 กันยายน 2557 จัดแสดงผลิตภัณฑ์ กาบกล้วยในงานมหกรรมงานวัฒนธรรมศึกษากัลป์ยาณิวัฒนา มอ.ปัตตานี
-กลุ่มสาธิตและอบรม 3รายการ
1.การทำกระดาษกาบกล้วย
2.ศิลปะประดิษฐ์จากกระดาษกาบกล้วย
-โดยเป้าหมายการอบรมอยู่ที่วัน 20 คนต่อรายการผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งประชาชนทั่วไป นักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์จาก มอ.ปัตตานี ทั้งหมด 60x9 = 540
- โดยผู้ที่มีความสนใจต้องการทำเป็นอาชีพให้มาอบรมเพิ่มเติมเองที่กลุ่มโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีผู้สนใจประมาณ 24 คน ซึ่งต้องผ่านการอบรมและคัดเลือกว่าจะมีฝีมือสามารถรับงานไปทำได้หรือไม่ โดยผู้นำงานไปทำจริงแล้วสัมฤทธิ์ ผลประมาณ 6 คน
- 13-15,18-19 สิงหาคม 2557 สาธิตและอบรมการทำกระดาษจากต้นกล้วยให้โรงเรียน บ้านถนน ต.ถนน อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยแบ่งปันการอบรมทำกระดาษ 2 วัน และทำศึลปะประดิษฐ์อีก 3 วัน กลุ่มเป้าหมาย 20 คน เนื่องจากทางโรงเรียนมีความสนใจ จึงเชิญวิทยากรไปสอนเพิ่มเติมอีก 2 อาทิตย์ โดยใช้งบประมาณของโรงเรียนและได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี ต่ออีก 15-19 , 22-26 กันยายน 2557
สรุปจำนวนผู้รับบริการ
จำนวนบริการ ทำได้จริง
รร.ศน 20 5
รร.มุสลิม 60 5
รร.สตรีพัฒนา 23 5
รร.ถนน 20 6
มอ.ปัตตานี 540 6
มอ.วิชาการ 60 2

ค่าใช้จ่าย : 147,250
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : งปม.ล่าช้า
ผู้ปฏิบัติงานกังวลความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินตามสถาการณ์ปัจจุบัน

แนวทางแก้ไข : จัดส่ง งปม.ให้เร็ว
สร้างขวัญและกำลังใจ

ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558322,300|322,300|322,300|ใช้หมด20155221457261.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1289]   วันที่รายงาน  [4/7/2558]

 -  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สมาชิกกลุ่มกัทลี โดยมี ผอ.วทปน. เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 12 มิ.ย 58
-  ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านลูกข่าย หมู่บ้านคลองเฉลิม ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยนำสามาชิกจำนวน 12 คน ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องสีจากธรรมชาติ และศึกษาดูงานการทำกระดาษจากเศษกระจูด
- บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำกระดาษจากกาบกล้วยและศิลปประดิษฐจากกาบกล้วย ให้กับเยาวชนบ้านตาแกะ จำนวน 21 คน

ค่าใช้จ่าย : 26,550
จำนวนผู้รับบริการ : 33
ปัญหาอุปสรรค : ความไม่สงบในพื้นที่
แนวทางแก้ไข : - ประสานงานในหน่วยที่รับผิดชอบในพื้นที่
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1456]   วันที่รายงาน  [30/9/2558]

- บริการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจดังนี้ ใช้เงินจำนวน 76,500 บาท
วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2558 เยาวชนจากตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 20 คน
วันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2558 เยาวชนจากตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 20 คน
วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2558 กลุ่มสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ จังหวัดปัตตานี จำนวน 20 คน
วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2558
วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2558 ให้คำปรึกษาการผลิตกระดาษจากกาบกล้วยและบริการฝึกวิชาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มแม่บ้านจากตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
วันที่ 5 กันยายน 2558 นักศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์จังหวัดปัตตานี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 10 คน มาศึกษาดูงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วย

 - บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีหมู่บ้านแม่ข่าย ใช้เงินจำนวน 69,380 บาท
วันที่ 10 – 11 กันยายน 2558 บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีหมู่บ้านแม่ข่าย เรื่องหัตถกรรมกาบกล้วย ณ หมู่บ้านตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
วันที่ 12 – 13 กันยายน 2558 บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีหมู่บ้านแม่ข่าย เรื่องการทำกระดาษจากเยื่อต้นกล้วย ณ หมู่บ้านถ้าทะลุ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
วันที่ 19 – 20 กันยายน 2558 บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีหมู่บ้านแม่ข่าย เรื่องการทำกระดาษจากเยื่อเปลือกหมาก ณ หมู่บ้านคลองเฉลิม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

วันที่ 25 – 27 กันยายน 2558 ศึกษาดูงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมหมู่บ้านลูกข่าย เยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มวิสาหกิจ ณ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล ใช้เงินจำนวน 72,600 บาท
- เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคลินิกความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู้ชุมชน 12 ปี คลินิกเทคโนโลยี 9-11 ส.ค 58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ใช้เงินจำนวน 19,808 บาท
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการบริการวิชาชีพและสรุปผลโครงการ ใช้เงินจำนวน 57,462 บาท

ภาพกิจกรรม

ค่าใช้จ่าย : 295,750
จำนวนผู้รับบริการ : 70
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง sing_la12@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates