หมู่บ้านหยวกกล้วย

หมู่บ้านบาราโหม ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553566,800|246,000|246,000|ใช้หมด2013211151591.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=60]   วันที่รายงาน  [24/9/2553]
1. วิจัยเครื่องปั่นเส้นใยกาบกล้วยเพื่อใชผลิตกระดาษจากกาบกล้วย เสร็จเรียบร้อย ทางกลุ่แม่บ้านได้ทดลองใช้เรียบร้อย รอส่งมอบให้กลุ่ม ค่าใช้จ่าย 45,000 บาท
2. วิจัยพัฒนาเครื่องตัดกาบกล้วยและชุดลำเลี่ยง ออกแบบเขียนแบบ จัดซื้อวัสดุเรียบร้อย กำลังสร้างเครื่อง/ทอลองใช้เครื่อง ค่าใช้จ่าย 45,000 บาท
3. วิจัยพัฒนาชุดกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ลดมลพิษ เพื่อใช้กำจัดวัสดุเหลือใช้จากการประดิษฐ์วัสดุจากกาบกล้วยและอื่นๆเสร็จเรียบร้อย รอส่งมอบ ค่าใช้จ่าย 78,000 บาท
4. วิจัยพัฒนาชุดแม่พิมพ์เพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุกาบกล้วยในรูปแบบต่างๆ ผลการดำเนินงาน จัดซื้อวัสดุเรียบร้อย จัดสร้างแม่พิมพ์รูปแบบต่างๆแล้วเสร็จประมาณ 80% ค่าใชจ่าย 75,000 บาท
ค่าใช้จ่าย : 246,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1. การเข้าไปทำงานในพื้นที่ลำบากเป็นอันตรายจากเรื่องปัญหาจากความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
2. การจัดส่งงบประมาณล่าช้า
แนวทางแก้ไข : 1. เรื่องความไม่สงบในพื้นที่ ได้มีการประสานหน่วยงานในพื้นที่ เช่น อบต. อบจ. ในการปฏิบัติงานในพื้นที่
2. การจัดสรรงบประมาณถึงคลินิกล่าช้า แก้ปัญหาโดยการยืมเงินบำรุงการศึกษา ยืมเงินจากการวิจัยผลงาน ยืมเงินแผนกวิชา ในการดำเนินการก่อนเพื่อใช้ให้ผลการดำเนินงานให้เสร็จทันเวลา
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20109241038581.pdf
2554202,000|125,000||125,00020132111515201.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2556356,550|230,000|50,000|180,0002013128147131.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=670]   วันที่รายงาน  [4/7/2556]
เมษายน
- ถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคนิคการเลือกต้นกล้วยและการทำวัตถุดิบ
- ฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ที่ มอ.หาดใหญ่ เป้าหมาย ชาวบ้านจากยะลา 20 คน ที่หมู่บ้านป่าหลวง ต.ยามู จ.ปัตตานี เป้าหมายเยาวชน 30คน
พฤษภาคม
- ศึกษาดูงาน เรื่องทำการสีจากวัสดุธรรมชาติ ที่ นครศรีธรรมราช บ้านศีรีวงค์
- ฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ การอบรมทำกระดาษสาจากสาหร่ายและหยากกล้วย
มอ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพ ที่หมู่บ้านป่าหลวง ต.ยามู จ.ปัตตานี
- สร้างเครื่องต้นแบบ เครื่องปั่นหยาวกล้วยและสาหร่าย โดยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
- กลุ่มทำการอบรมกระดาษสา จากสาหร่ายและหยากกล้วยไปดุงานที่เชียงใหม่ ด้วยงบประมาณของ มอ.ปัตตานี
มิถุนายน
- ถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคนิคการเลือกต้นกล้วยและการทำวัตถุดิบ ที่ มอ.หาดใหญ่ เป้าหมาย ชาวบ้านจากนราธิวาส 20 คน
กรกฏาคม
- ถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคนิคการเลือกต้นกล้วยและการทำวัตถุดิบ
- ออกบุ๊ชแสดงผลิตภัณฑ์การกาบกล้วยและหยวกกล้วย ที่ มอ.หาดใหญ่ เป้าหมาย ชาวบ้านจากพัทลุง 20 คน งานวัฒนธรรม มอ.ปัตตานี
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=681]   วันที่รายงาน  [5/7/2556]
- การอบรมการทำกระดาษสาหมู่ป่าหลวง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
- ทางกลุ่มป่าหลวงร่วมกับ มอ.ปัตตานีในการไปดูงานการผลิตกระดาษสาที่ ม.เชียงใหม่
- ประชุมรายงานการไปดูงานและความก้าวหน้าในการทำงานและความต้องการอุปกรณ์ในการทำกระดาษสา
- จัดนิทรรศการในงาน มอ.ตานี งานวัฒนาธรรม
ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : - เรื่องงบประมาณยังไม่ได้รับจาก สอศ
- ไม่ต่อเนื่องในการทำงาน
- ความไม่สงบในพื้อที่
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=827]   วันที่รายงาน  [8/10/2556]
แผนการดำเินินงานช่วงขยายเวลาปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013108115581.pdf

ส่งข้อความถึง prayoonpn@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates