หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านโนนสำโรงเหนือ

บ้านโนนสำโรงเหนือ ม. 10 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 3 พื้นที่

  • กลุ่มเกษตรกรตำบลโนนค้อ อำเภอโนนดูน จังหวัดศรีสะเกษ
  • กลุ่มเกษตรกรตำบลตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
  • กลุ่มเกษตรกรอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553200,000|200,000|7,749|192,25120132151016191.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=117]   วันที่รายงาน  [30/9/2553]
ค่าใช้จ่าย : 7,749
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2010930176151.pdf
2554226,800|226,800||226,80020132151017401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555530,700|350,000|482,638|-132,6382012517926511.pdf20131311528281.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=329]   วันที่รายงาน  [23/7/2555]
1.อบรมเทคโนโลยี (ลูกข่าย)
- เรื่องการบริหารโรงปุ๋ย วิทยากร นายจำเนียร ไชยภักดี ครั้งที่ 1 จ.ยโสธร ในวันที่ 14 มี.ค. 55 จำนวนผู้เข้าอบรม 111 คน ครั้งที่ 2จ.สุรินทร์ วันที่ 14 มี.ค.55 จำนวน 115 คน ครั้งที่ 3 จ.อุดรธานี วันที่ 24 เม.ย.55 จำนวน 117 คน ครั้งที่ 4 จ.ขอนแก่น วันที่ 25 เม.ย.55 จำนวน 112 คน ครั้งที่ 5 จ.สกลนคร วันที่ 7 มิ.ย.55 จำนวน 123 คน
- การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากร นางจำเนียร ไชยภักดี/นายสุรสิน กงล้อม ครั้งที่ 1 ณ อบต.โนนค้อ วันที่ 28 ก.พ.55 จำนวน 51 คน ครั้งที่ 2 ณ อบต.โพธิ์ วันที่ 29 ก.พ.55 จำนวน 123 คน
2.อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
- การเพาะเห็ด และการผลิตพันธุ์ข้าวเหลือง 11 โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิช วันที่ 14 ก.พ. 55 ผู้อบรม 8 คน ณ มทร.อีสาน เขตกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
- การตรวจสอบดิน (วิทยากรนายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล), การทำเชื้อเห็ด (วิทยากรนายธนภักษ์ อินยอด), การทำบล็อกประสาน (วิทยากรนายวุฒินัย กกกำแหง) และการผลิตก๊าวชีวภาพ (วิทยากรรศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์) วันที่ 25 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 24 คน ณ วว.
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (วิทยากรนายวารินทร์ ศรีถัด ,นายชวลิต หาญดี) วันที่ 26 พ.ค. 55 ผู้เข้าอบรม 8 คน ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ค่าใช้จ่าย : 356,185
จำนวนผู้รับบริการ : 800
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=423]   วันที่รายงาน  [12/10/2555]
อบรมเทคโนโลยี การเลี้ยงไก่ โดยนายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ และนายวิทยา ทัศนา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 14 คน
การเลี้ยงปลา โดยนายเจษฎากร สายตา วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 14 คน
การเลี้ยงปลาสลิด โดยนายจรัญ งาสวรรค์ โดย 11-14 ก.ย.55 จำนวน 12 คน
การปลูกมะม่วง โดยนายสุวิทย์ คุณาวุฒิ วันที่ 11-14 ก.ย.55 จำนวน 7 คน
การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิช และผศ.สุจิตรา สราวิช วันที่ 19-22 ก.ย.55 จำนวน 8 คน
ค่าใช้จ่าย : 126,453
จำนวนผู้รับบริการ : 54
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556386,600|320,000|315,438|4,56220131251157131.pdf20131219165331.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=584]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134181436461.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=800]   วันที่รายงาน  [4/10/2556]
อบรมลูกข่าย-อบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรจ.ร้อยเอ็ด/โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จ.ร้อยเอ็ด/3-เม.ย.-56
-อบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรจ.ศรีสะเกษ/มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ/19-มี.ค.-56
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ/27-มิ.ย.-56
-อบรมเทคโนโลยี การเลี้ยงปลาดุก-บ้านโนนสำโรงเหนือ ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ /18-ก.ค.-56
-การเลี้ยงไก่ไข่/บ้านโนนสำโรงเหนือ ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ/19-ก.ค.-56
ค่าใช้จ่าย : 315,438
จำนวนผู้รับบริการ : 404
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง suriya@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates