หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตออ้อย

บ้านโนนเจดีย์งาม ต.โคกสะอาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553630,000|192,890||192,8902013214134411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง manote@rmuti.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates