หมู่บ้านหอยเชอรี่

บ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายขยายลูก
ลูกข่าย 3 พื้นที่

  • บ้านผักแว่น ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
  • บ้านมะกอก ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
  • บ้านท่าสองคอน ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2553798,000|705,000|330,000|375,00020123714781.pdf201112181321271.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1]   วันที่รายงาน  [25/5/2553]
1. การจัดประชุมและลงสำรวจพื้นที่ (ระยะแรกเริ่ม)
1.1 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.วาที คงบรรทัด ร่วมกับผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายคณิต ถิรวณิชย์ และคณะ จัดประชุมระดมสมองเพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าขอนยาง และลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่จะจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ ณ บ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ทั้งนี้ผู้นำชุมชนบ้านใคร่นุ่นและเทศบาลตำบลท่าขอนยางให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2552
2. การเตรียมพื้นที่ในการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ
2.1 ลักษณะพื้นที่หลังจากการขุดเจาะสระน้ำและเตรียมพื้นที่ในการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้งนี้งบประมาณในการเตรียมพื้นที่เทศบาลตำบลท่าขอนยางเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ส่วนพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสาธารณะและบางส่วนได้จากการบริจาคของคนในชุมชนเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 52)
2.2 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ นายสุนทร เดชชัย และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.วาที คงบรรทัด และคณะ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าขอนยางและผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจจุดที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯ (อาคารหลังแรก) (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552)
2.3 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ นายสุนทร เดชชัย และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.วาที คงบรรทัด และคณะ เข้าร่วมประกอบพิธียกเสาศูนย์การเรียนรู้ฯ ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลท่าขอนยางและชุมชนบ้าน ใน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2552
2.4 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับเทศบาลตำบลท่าขอนยางและผู้นำชุมชนบ้านใคร่นุ่น เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “หมู่บ้านหอยเชอรี่” และรับมอบป้ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 1ธันวาคม 2552
2.5 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ นายสุนทร เดชชัย และอาจารย์ทนงศักดิ์ มูลตรีกับคณะ ร่วมกับ วิศวกรของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ลงพื้นที่ติดตามและสำรวจความเรียบร้อยในการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯบ้านใคร่นุ่น ในวันที่ 24 ธันวาคม 2552
หมายเหตุ :
1. โครงสร้างอาคาร รับผิดชอบจัดสร้างโดย เทศบาลตำบลท่าขอนยาง
2. อิฐบล็อกที่จะใช้ก่อตัวอาคาร รับผิดชอบโดย อ.ทนงศักดิ์ มูลตรี
3. งบประมาณในการดำเนินการ รับผิดชอบโดย คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1.การเบิก-จ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมีความล่าช้า ทำให้การดำเนินงานเกิดการติดขัด เพราะการดำเนินงานในบางส่วนต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะ ไม่สามารถหางบประมาณมาสำรองจ่ายก่อนได้
2.เนื่องจากนักวิจัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่เทศบาล และชุมชน มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเยอะและแตกต่างกัน ทำให้การนัดหมายประชุม จัดอบรม และลงพื้นที่เกิดความลำบากเพราะเวลาไม่ตรงกัน

แนวทางแก้ไข : 1. จัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกันทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างมหาวิทยาลัย เทศบาล และชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนและรับทราบแผนร่วมกัน และยึดแผนที่ได้นำมาถือปฏิบัติร่วมกัน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=28]   วันที่รายงาน  [9/7/2553]
1.ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ นายสุนทร เดชชัย ร่วมกับแกนนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านหอยเชอรี่ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการที่จะมีการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหอยเชอรี่ที่จะจัดขึ้นตามโครงการของศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุมชนบ้านใคร่นุ่น (หมู่บ้านหอยเชอรี่) ณ ห้องประชุม 3 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (วันที่ 4 มิถุนายน 2553)
2. คลิกนิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ นายสุนทร เดชชัย ประชุมหารือร่วมกับคณะเทศบาลตำบลท่าขอนยางเกี่ยวกับการก่อสร้างต่อเติมศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติม (ให้แล้วเสร็จ) และการทำกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นหลังจากอาคารศูนย์การเรียนรู้เสร็จเรียบร้อย (ในวันที่ 18 มิถุนายน 2553)
3. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ได้มีการลงพื้นที่ติดตามและสำรวจความเรียบร้อยในการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ให้แล้วเสร็จ ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ฯบ้านใคร่นุ่น ซึ่งได้มีการสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติมให้แล้วเสร็จจากเดิม
4. ออกพื้นที่สำรวจหอยเชอรี่ พบว่าเปลือกหอยเชอรี่ ที่ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน คือ บ้านใคร่นุ่น บ้านปอแดง และบ้านดอนเวียงจันทร์ เก็บได้จากการทำนา มีการนำไปทิ้งที่บริเวณหน้าวัดป่าวังเลิง เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ สร้างความเสียหายแก่พื้นที่ตรงนี้โดยตรง
5. วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ นายสุนทร เดชชัย ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านใคร่นุ่น ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดอบรมด้านหอยเชอรี่และทำการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯบ้านใคร่นุ่น
ค่าใช้จ่าย : 330,000
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเบิก-จ่ายได้ล่าช้า
2. การก่อสร้างล่าช้า
แนวทางแก้ไข : 1. เร่งการเบิก-จ่ายงบประมาณ
2. ประสานผู้ก่อสร้างให้เร่งดำเนินการและติดตามเป็นระยะ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2554|182,960||182,9602013214142371.pdf20111222931311.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555467,460|330,000|330,000|ใช้หมด20125161044341.pdf20131111351161.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=254]   วันที่รายงาน  [18/6/2555]
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมตักสิลา อ. เมือง จ. มหาสารคาม พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ศึกษาดูงานโครงการหมู่บ้านหอยเชอรี่ (22 พฤศจิกายน 2554)

2. การประชุมการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิภาคเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมและแผนการดำเนินงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ (15 ธันวาคม 2554)

3. กาอบรมเชิงบูรณาการให้กับคณะศึกษาดูงานกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านใคร่นุ่น “หมู่บ้านหอยเชอรี่”
(27 ธันวาคม 2554)

4. ผศ.ดร.จีรศักดิ์ เจริญพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้การดำรงชีวิตแบบพอเพียงและชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 42 คน ณ ชุมชนบ้านมะกอก (31 มกราคม 2555)

5. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกับนักวิจัยและตัวแทนชุมชนวางแผนการการดำเนินงานจากที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ (27 เมษายน 2555) ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไหม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกับนักวิจัยปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามแผนการปฏิทินการดำเนินงานที่จัดสรรให้และนำเสนอ ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไหม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(23 พฤษภาคม 2555)
7. การร่วมลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนมีแนวความคิดที่จะประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์หรือวัตถุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้มากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมไหม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (15 มิถุนายน 2555)
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ :
ปัญหาอุปสรรค : 1) การพิจารณางบประมาณล่าช้า ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
2) การนัดหมายวัน เวลา การถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนของอาจารย์ที่เป็นวิทยากรติดภาระการสอน

แนวทางแก้ไข : 1) ออกติดตามการดำเนินงานของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และการประสานงาน เพื่อให้ชุมชนเกิดความกระตือรือร้นในการดำเนินงานมากขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกระทรวงฯ มหาวิทยาลัย และชุมชนด้วย
2) จัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกันทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างมหาวิทยาลัย เทศบาล และชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนและรับทราบแผนร่วมกัน และยึดแผนที่ได้นำมาถือปฏิบัติร่วมกัน
3) การประสานงานในการดำเนินงานการเบิก-จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคลินิกเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
4) ประเมินการดำเนินงานของชุมชนและถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนงานและบรรลุเป้าหมายของโครงการ

ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=408]   วันที่รายงาน  [30/9/2555]
1 การประชุมร่วมวางแผนการดำเนินงานภายในหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่ายเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสูงสุด วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ข้าวโพด ณ บ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัยโดยมีชุมชนที่ร่วมดังนี้ ชุมชนใคร่นุ่น ชุมชนผักแว่น ชุมชนมะกอก ชุมชนท่าสองคอน จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน
2 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 ผศ.ดร. สุนันทา เลาวัณย์ศิริ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าชชีวภาพจากมูลสตว์และขยะอินทรีย์ในชุมชน ณ บ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนชาวบ้านที่สนใจ
นอกจากการถ่ายทอดเทคโนโลยียังมีการทำระบบบ่อหมักก๊าชชีวภาพในชุมชนเพื่อช่วยลดปัญญาหาขยะและเป็นการใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงในครัวเรือนได้ จำนวนผู้เข้าร่วม 20 คน
3 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวโพดโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร โดยอาจารย์ อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เช่น ขนมตะโกและทอดมันหมูข้าวโพด ณ บ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นอกจากนี้ชุมชนยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายไปสร้างเป็นอาชีพ สร้างรายได้ภายในครัวเรือน และเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่มีอยู่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555จำนวนผู้เข้าร่วม 20 คน
4 การอบรมการจัดตั้งสถาบันการเงิน (องค์ความรู้ด้านการจัดการกลุ่มอาชีพ) โดยอาจารย์ นวลละออง อรรถรังสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนบ้านใคร่นุ่น ในวันที่ 30 กันยายน 2555
ค่าใช้จ่าย : 109,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : 1) การเบิก – จ่ายงบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
2) อาจารย์ที่เป็นวิทยากรในการให้ความรู้มีภาระการสอนมาก ทำให้หาระยะเวลาในการจัดอบรมยาก

แนวทางแก้ไข : - การพิจารณางบประมาณประจำปีให้กระชับเวลาขึ้นเพื่อจะได้งบประมาณเร็วขึ้นและจะมีเวลาในการดำเนินงานได้เสร็จทันตามกำหนด
- กำหนดช่วงเวลาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้วิทยากรและชุมชนได้มีเวลาที่ตรงกัน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=409]   วันที่รายงาน  [30/9/2555]
1. การอบรม.การถ่ายทอดเทคโนโลยีหอยเชอรี่สู่หมู่บ้านลูกข่ายโดยอาจารย์ทนงศักดิ์ มูลตรี
2. การสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านแม่ข่ายและลูกข่าย อาจารย์จีรศักดิ์ เจริญพันธ์
- บ้านผักแว่น ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
- บ้านมะกอก ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
- บ้านท่าสองคอน ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
- บ้ารใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
3. แปลงสาธิตการปลูกพืชจาก การใช้ปุ๋ยชีวภาพจากหอยเชอรี่และน้ำหมักชีวภาพจาก
หอยเชอรี่ นายปฐวี โพธิ์ศรีอุ่น เป็นวิทยากรโครงการแปลงสาธิตการปลูกพืชจากการใช้ปุ๋ยชีวภาพจากหอยเชอรี่และน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ อบรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบ้านใคร่นุ่น
4.การอบรมและถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านอื่นๆโครงการกำจัดหอยเชอรี่ด้วยสารสกัดจากพืช
โดย ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขันเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการกำจัดหอยเชอรี่ด้วยสารสกัดจากพืช
ค่าใช้จ่าย : 221,000
จำนวนผู้รับบริการ : 40
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556538,000|300,000|50,000|250,00020131281446561.pdf201310111629401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=500]   วันที่รายงาน  [27/3/2556]
1. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน ว และ ท เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปี 2556 โดยมีผู้เข้าร่วม 10 คน

2. เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556 ในนามของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี นำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่องบ้านสำเร็จรูปจากเปลือกหอยเชอรี่ ตลอดระยะเวลาการจัดงานวันนักประดิษฐ์ มีผู้เข้ามาเยื่ยมชมผลงานบ้านสำเร็จรูปจากเปลือกหอยเชอรี่ อย่างมากมาย ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

3. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556การร่วมปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชนบ้านใคร่นุ่น(หมู่บ้านแม่ข่าย ว ละ ท) เพื่อหาแนวทางที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิด ผลิตภณฑ์ที่เป็นเอกลัญณ์ของหมู่บ้าน

4. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สรุปแผนกิจกรรมการดำเนินงานปีงบประมาณ 2556

5. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมขยายหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. ชุมชนบ้านใคร่นุ่นศึกษาดูงานที่บ้านหินปูน หลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริบทชุมชนและนำไปสู้แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน จำนวน 12 คน
ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : 1. ชุมชนให้ความร่วมมือน้อย เนื่องจากติดงานประเพณีท้องถิ่น
2. ผู้ร่วมโครงการติดภารกิจการเรียนการสอน
แนวทางแก้ไข : 1. จัดการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับงานประเพณีชุมชนเพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน
2. บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (เพราะมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน)
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=537]   วันที่รายงาน  [10/4/2556]
ตารางกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20134101447321.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=679]   วันที่รายงาน  [5/7/2556]
1.โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับชุมชน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จัดโครงการเข้าร่วมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2556 วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ บ้านคันธาร์ ต.คันธาราษฎ์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่ามหาวิทยาลัยและชุมชน
2.โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกหน่วยให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาหอยเชอรี่ในนาข้าว ให้กลุ่มเกษตรกรบ้านสมศรี ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 30000
ปัญหาอุปสรรค : ช่วงเวลาดำเนินงานส่วนใหญ่ตรงกับช่วงเวลาการทำนาของเกษตรกร จึงทำให้ยากต่อการประสานงาน
แนวทางแก้ไข : พยายามลงพื้นที่นอกเวลาราชการเพื่อให้ได้พบปะกลุ่มเกษตรกรมากที่สุด
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=680]   วันที่รายงาน  [5/7/2556]
1.โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับชุมชน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จัดโครงการเข้าร่วมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2556 วันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ บ้านคันธาร์ ต.คันธาราษฎ์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่ามหาวิทยาลัยและชุมชน
2.โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกหน่วยให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาหอยเชอรี่ในนาข้าว ให้กลุ่มเกษตรกรบ้านสมศรี ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 200
ปัญหาอุปสรรค : กำหนดการลงพื้นที่ให้การอบรม ตรงกับช่วงเวลาการทำนาของเกษตรกร
แนวทางแก้ไข : พยายามลงพื้นที่นอกช่วงเวลาราชการ เพื่อให้มีโอกาสพูดคุยกับเกษตรกรได้มากที่สุด
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558450,000|200,000|110,000|90,0002015621012211.pdf20151131339361.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1335]   วันที่รายงาน  [15/7/2558]


โครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีขบวนการผลิตอิฐมวลประสานอิฐตัวหนอนปูทางเดินและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากเปลือกหอยเชอรี่ ระหว่าง คลิกนิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ คลิกนิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่  9  เดือน กรกฎาคม 2558ณ เทศบาลผักแว่น  ตำบลผักแว่น  อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด


ค่าใช้จ่าย : 110,000
จำนวนผู้รับบริการ : 44
ปัญหาอุปสรรค : ไฟฟ้าไม่พอและฝนตก
แนวทางแก้ไข : รอให้ไฟฟ้ามาพอสมควรค่อยทำงานต่อ และรอให้ฝนหยุดตกค่อยดไเนินการต่อ
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง watch.msu@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates